Siirry suoraan sisältöön

Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla (2 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BR97-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 21.05.2023

Ajoitus

01.12.2022 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 400

Opettaja

  • Pasi Hario
  • Essi Tammisto
  • Tomi Tolonen

Vastuuopettaja

Pasi Hario

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 200. Avoin AMK: 200.)

Ryhmät

  • TOY222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
- arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
- laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Toteutustapa

Tämän opinnon voit suorittaa joustavasti omaan tahtiin. Ilmoittautuminen on auki jatkuvasti ja uudet ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa (loma-aikoina hyväksynnät harvemmin).

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:
• Millaista on nykytyöelämä, millaista osaamista siellä edellytetään ja kuinka minun osaamiseni sopii sinne?

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
• Jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
• Arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
• Laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijoiden intranetistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämän automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 54 tunnin opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:
Millaista on nykytyöelämä, millaista osaamista siellä edellytetään ja kuinka minun osaamiseni sopii sinne?


Opintojakso koostuu viidestä osiosta, joihin syvennytään podcastein, videoin ja interaktiivisin tehtävin:


Orientaatio
Video: Osioon motivoiva ja sen sisällöstä kertova tervehdys
Osion sisällöt ja oppimistavoitteet


Moduuli 1: Mitä kaikkea minä osaan?
Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
Peli: Tunnista osaamisen muodot
Podcast: Millaisia erilaisia osaamisia työelämässä tarvitaan?
Monivalintatesti podcastin teemoista
Erilaiset osaamisen hankkimisen muodot
Oppimistehtävä I: Tunnista ammatillinen osaaminen
Oppimistehtävä II: Tunnista työelämätaidot

Moduuli 2: Mitä työmarkkinoilla tapahtuu?
Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
Peli: Järjestä työmarkkinoihin vaikuttaneet tapahtumat
Podcast: Miten osaamistarpeet muuttuvat työmarkkinoilla?
Monivalintatesti podcastin teemoista
Kuvio ja esimerkit: Miltä työura voi näyttää?
Pelillinen elementti: Testaa oma työskentelytyylisi
Oppimistehtävä: Tunnista itselle sopivat työskentelytavat

Moduuli 3: Miten esittelen omaa osaamistani?
Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
Peli: Testaa CV-tietosi
Podcast: Mitä kannattaa tietää rekrytoinnista?
Monivalintatesti podcastin teemoista
Oppimistehtävä I: Kokoa oma CV
Oppimistehtävä II: Esitä osaamistasi visuaalisesti

Moduuli 4: Kuinka kerron osaamisestani tiettyyn työpaikkaan hakiessani?
Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
Peli: Yhdistä ominaisuudet ja esimerkit
Podcast: Mihin rekrytoija kiinnittää huomiota työpaikkahakemuksissa?
Vinkkikooste tiettyyn työpaikkaan hakemisesta
Oppimistehtävä I: Räätälöi työhakemus
Oppimistehtävä II: Harjoittele videohaastattelua
Kokoava loppupohdinta: Mitä viet mukanasi tältä kurssilta?

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.