Siirry suoraan sisältöön

Insolvenssioikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BR04-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 05.12.2021

Ajoitus

18.01.2022 - 15.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

40 - 75

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Opettaja

  • Vesa Anttila

Vastuuopettaja

Vesa Anttila

Ryhmät

  • HLB220SA
    Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, S20, Hyvinkää
  • TOH221SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S21, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa perintää ja insolvenssimenettelyjä koskevaa sääntelyä
- toimia insolvenssioikeuden keskeisissä työtehtävissä 
- osaa laatia insolvenssioikeuteen liittyviä dokumentteja

Toteutustapa

Verkko-opinnot (huom. katso tarkemmin ohjeet alla olevassa kohdassa valinnaiset suoritustavat).
Canvasin työtila
Opintojakson aloituskerralla on läsnäolovelvoite.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus

Lehtonen-Mökkönen-Seulu: Perintä ja luotonhallinta (tarkemmat luvut ilmoitetaan myöhemmin, saatavilla sähköisesti päivittyvänä teoksena LaureaFinnan kautta.

Oppimateriaalina lisäksi luentomateriaali ja insolvenssioikeudellinen lainsäädäntö (tarkemmat tiedot luennoilla).

Täydentävä kirjallisuus:
Lindström: Luotonvalvonta ja saatavien perintä, luvut 6 - 8 (saatavilla sähköisesti päivittyvänä teoksena LaureaFinnan kautta)
Koulu-Lindfors: Maksukyvyttömyys - yritys velkojana ja velallisena (saatavilla sähköisesti päivittyvänä teoksena LaureaFinnan kautta)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa. Opintojaksoon kuuluu verkkovälitteisiä luentoja ja oppimistehtäviä.
Opintojakson aloitus on yhteinen, johon voi osallistua verkossa. Aloituksessa on läsnäolovelvoite.
Muut lähiopetuskerrat seurattavissa nauhoitteina.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Verkkoluennot ovat tiistaisin ajalla 18.1. - 22.2. Opintojakson tehtävien ja verkkotenttien tarkemmat palautuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Canvas-työtila aukeaa tiistaina 18.1.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 135 h
Keskustelu
Luennot
Oppimistehtävät
Oppimisanalyysi
Itsenäinen opiskelu

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla käydään läpi seuraavat aihekokonaisuudet:
1. Saatavien vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä
2. Ulosotto
3. Yksityishenkilön velkajärjestely
4. Yrityssaneeraus
5. Konkurssi

Lisätietoja opiskelijoille

Opetussuunnitelman mukaisina opintojakson tavoitteina ovat:
Opiskelija
1. osaa soveltaa perintää ja insolvenssimenettelyjä koskevaa lainsäädäntöä ja
2. saa valmiudet toimia tehtäviensä edellyttämällä tavalla esimerkiksi ulosottovirastojen tai yritysten palveluksessa.
Tarkennettuina osaamistavoitteina:
Tarkastelemme insolvenssioikeuden neljää keskeistä osa-aluetta: ulosottoa, konkurssia, yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä, joiden lisäksi käydään lävitse aiheeseen liittyviä siviiliprosessioikeudellisia kysymyksiä. Osaamistavoitteena ovat insolvenssimenettelyjä koskevat käsitteet, periaatteet ja perussäännöt, velkojan oikeussuojakeinot velallisen maksukyvyttömyystilanteessa sekä velallisen mahdollisuuksien kartoittaminen maksukyvyttömyyden heikentämässä taloudellisessa asemassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi H-5.
Opintojakson arvosana määräytyy oppimistehtävien yhteisarvosanasta.
Opintojakson kaikista toteutusosista tulee saada hyväksytty suoritus.

Hylätty (0)

Opintojakson vaatimuksia ei saavuteta, esimerkiksi opintojakson yhdestä tai useammasta toteutusosasta ei saa hyväksyttävää suoritusta; tai opiskelija ei ole sisäistänyt käsitteitä tai opintojakson kannalta keskeisimpiä säännöksiä tai käytäntöön soveltamisessa on huomattavia puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson vaatimukset saavutetaan perustasolla. Opiskelija käyttää keskeisiä/yksittäisiä insolvenssioikeuden peruskäsitteitä ja -säännöksiä sekä osoittaa perehtyneensä opintojakson tietoperustaan.Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvällä tasolla. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on osassa opintojakson teemoja kehitettävää, käsitteiden osalta opiskelija osaa suurimman osan insolvenssioikeuden käsitteistä. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson teemoista ovat hyvällä tasolla, opiskelija hallitsee käsitteet ja tuntee aihealueen keskeisen sääntelyn. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa säännöksiä erittäin hyvin myös käytännössä.