Siirry suoraan sisältöön

Tapahtumatuotannon perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BN90-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 05.12.2021

Ajoitus

20.01.2022 - 31.03.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOP2), Palvelualat

Opettaja

  • Heidi Vähänikkilä
  • Kaija Meriläinen

Vastuuopettaja

Kaija Meriläinen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • TOP221SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S21, Palvelualat

Pienryhmät

  • Pienryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tapahtumatuotannon perusprosessin
- mitoittaa oikein tapahtuman järjestämisen kriittiset resurssit
(aika-, henkilöstö- ja taloudelliset resurssit)
- viestiä asianmukaisesti: laatia ja mallintaa tuotantosuunnitelman ja raportoida sekä tuotantotiimille että sidosryhmille

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan virtuaalina. Livesessiot zoomissa, zoomit nauhoitetaan.
Aloituskerralla oltava läsnä.
Opintojaksolla on verkkoluentoja, välitehtäviä ja kokoava kotitentti eli Rantti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalilistaus Canvas-oppimisalustalla linkkeineen.
Lisäksi verkkoluennot .
Shone, Anton ; Parry, Bryn 2019 tai 2013
Successful event management : a practical handbook
Cengage Learning

Human Resource Management for the Event Industry
Lynn Van Der Wagen and Lauren White
https://ebookcentral.proquest.com/lib/laurea/detail.action?docID=1818173

Festival and Events Management : An International Arts and Culture Perspective
Ian Yeoman, Martin Robertson, Jane Ali-Knight, Siobhan Drummond, and Una McMahon-Beattie
https://ebookcentral.proquest.com/lib/laurea/detail.action?docID=294126

Damster, Greg. ; Tassiopoulos, Dimitri 2005:
Event management : a professional and developmental approach. Lansdowne : Juta.
Tästä löytyy myös uudempia painoksia.

Van der Wagen, Lynn. & White Lauren 2010:
Events management : for tourism, cultural, business, and sporting events. Upper Saddle River : Pearson
Udempiakin painoksia saatavilla, sisällöllisesti vain pieniä muutoksia.

Watt, David C.: 2001
Event management in leisure and tourism / Addison Wesley Longman, 2001.

Conway, Des. 2009.
The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event Oxford : How To Books,

Allen, Johnny ; O'Toole, William ; Harris, Robert ; McDonnel, Ian 2011
Festival and special event management
John Wiley. 5th ed

Hanya Pielichaty, Els, Georgiana, Reed, Ian, Mawer, Vanessa,
Events project management

Ferdinand, Nicole, Kitchin, Paul J. 2017
Events management : an international approach
SAGE 2017. Second edition

Dowson, Ruth, kirjoittaja. ; Bassett, David, kirjoittaja. 2018
Event planning and management : principles, planning and practice
Kogan Page 2018. Second edition

Raj, Razaq ; Walters, Paul ; Rashid, Tahir 2013 (voi löytyä myös uudempi painos)
Events management : principles & practice

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisennäytön vastaanottamisesta ja arvioinnista vastaa opintojakson vastuuopettaja Kaija Meriläinen. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloituskerralla oltava läsnä. Kotitentin eli Rantin sekä välitehtävien palautukset Canvasin kalenterissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelija osaa
- tapahtumatuotannon perusprosessin = käydään läpi tapahtumatuotantoprosessi ja keskeiset työkalut
- mitoittaa oikein tapahtuman järjestämisen kriittiset resurssit = Harjoitellaan budjetointia, projektisuunnittelua ja ajolistan tekemistä
(aika-, henkilöstö- ja taloudelliset resurssit)
- viestiä asianmukaisesti: laatia ja mallintaa tuotantosuunnitelman ja raportoida sekä tuotantotiimille että sidosryhmille =Jatketaan projektisuunnitelman parissa ja sisällytetään siihen viestintä- ja markkinointisuunnittelu sekä raportointi

Opintojaksolla tehdään kaksi hyväksytty/täydennettävä välitehtävää (1 yksilö- ja 1 ryhmätehtävä) sekä kotitentti eli rantti, joka arvioidaan arvosanalla 1-5.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Välitehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä. Kotitentin arviointimatriisi käydään läpi yhteisesti aloituskerralla. Kriteerit ja matriisi on nähtävillä opintojakson ajan Canvas työtilassa kotitentti tehtävän yhteydessä. Matriisin pohjana käytetään alla olevia yleisiä arviointikriteerejä.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn Rantin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki tehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.