Siirry suoraan sisältöön

Työn kehittämisen harjoittelu (Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus) (15 op)

Toteutuksen tunnus: SS00BQ67-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 30.11.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

 • Sosionomikoulutus (SSG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

 • Elina Kauhanen
 • Annika Kultavirta
 • Katja Tikkanen

Vastuuopettaja

Pirjo Pohjasniemi

Ryhmät

 • SSG221SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi
 • SSG222KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Otaniemi
 • SSG223SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi
 • SSG223KA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K23, Otaniemi
 • SSG222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä
- etsiä kehittämisen kohteita asiakaslähtöisesti ja työelämän lähtökohdista
- työskennellä tiimissä ja toimia asiantuntijayhteisössä
- arvioida omaa osaamista, kehittämistyötä ja syntynyttä tulosta kehittämisen tavoitteiden suhteen
- kriittisesti arvioida omaa ammattieettistä toimintaa, työyhteisön ja ammattialan eettisiä periaatteita

Toteutustapa

Opiskelija voi suorittaa harjoittelun oman HOPS-aikataulun mukaisesti ja sopimalla ajankohdasta oman opettajatuutorin kanssa. Ydinosaamisen opintojaksojen aikatauluissa on huomioitu harjoittelun suorittaminen opiskelijaryhmän opetussuunnitelman mukaisesti.

Harjoitteluun liittyvää tietoa löytyy harjoittelun Canvas-työtilasta, johon opiskelija saa linkin omalta opettajatuutorilta.

Varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden tuottava harjoittelu on suoritettava suomalaista varhaiskasvatuslakia ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita noudattavassa varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Varhaiskasvatuslaki
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelussa tehdään harjoitteluorganisaation kanssa sovittava ja harjoittelun tehtävien mukainen kehittämistyö.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ennen harjoittelua on suotavaa osallistua Otaniemen harjoitteluinfoon. Seuraavan harjoitteluinfon ajankohta löytyy harjoittelun Canvas-työtilasta.

Otaniemen ydinopintojen aikatauluissa on huomioitu harjoittelun suorittaminen joko kevät- tai syyslukukauden lopussa riippuen ryhmän opintojen aloitusajankohdasta.
Syksyllä opinnot aloittaneiden ryhmien harjoittelu on ajoitettu ajalle 27.3.-4.6.2023.
Keväällä aloittaneiden ryhmien harjoittelu on ajoitettu ajalle 16.10.-23.12.2023.

Ennen harjoittelun alkamista opiskelijan tulee ilmoittaa harjoittelupaikka harjoittelun Canvas-työtilasta löytyvällä eLomakkeella. Jokaisella ryhmällä on oma eLomake.

Harjoittelun suunnitelma ja tavoitteet tulee palauttaa kahden viikon kuluttua harjoittelun alkamisesta. Harjoittelun raportti tulee palauttaa viikon kuluttua harjoittelun päättymisestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. 15 op:n harjoittelusta kirjallisiin tehtäviin on varattu aikaa yhden opintopisteen verran. Muutoin harjoittelu suoritetaan opettajatuutorin hyväksymällä harjoittelupaikalla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.