Siirry suoraan sisältöön

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 (13 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BT00-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

13 op

TKI-osuus

13 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Anne Suvitie
  • Irene Latva-Korpela
  • Tiina Leino
  • Eija Okker-Tikkunen
  • Johanna Saastamoinen

Vastuuopettaja

Irene Latva-Korpela

Ryhmät

  • STV222KN
    Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa olevien potilaiden hoidon ja palveluiden tarvetta ja tukea heidän toimintakykyään ja voimavarojaan
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri elämänvaiheissa olevan potilaan (lapsi, nuori, iäkäs, raskaana oleva ja synnyttänyt, haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat) hoitotyötä tutkimustietoa ja suosituksia soveltaen
- soveltaa asiakaslähtöisiä työmenetelmiä tunnistaakseen haavoittuvuutta lisääviä tekijöitä ja parantaakseen asiakkaan osallisuutta
- arvioida ja kehittää vuorovaikutustaitojaan ja hoitosuhdetta eri asiakasryhmien kanssa vaativissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa
- toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa turvallisesti huomioiden potilaan erityispiirteet
- arvioida potilaan tarpeita seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta ja käsitellä niihin liittyviä asioita potilaan kanssa
- analysoida ja arvioida lapsipotilaan, perheiden sekä ikääntyvän ja vammaispotilaan palvelupolkuja ja ehdottaa ratkaisuja hoidon ja tuen tehostamiseksi
- arvioida moniammatillisen yhteistyön onnistumista ja hyödyntää sitä potilaan ja tämän perheen parhaaksi

Sisältö

Harjoittelun teema: Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva päätöksenteko eri ikäryhmien ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden hoitotyössä.

Harjoittelun LbD-tehtävä: Näyttöön perustuva hoitotyö
- Ns. Auditointitehtävä/ Kliinisen tutkimuskysymyksen muodostaminen (esim. PICO/PICoa/PCC), tutkimustiedon haku, hoitotyön käytäntöjen kriittinen arviointi ja vertailu, johtopäätösten tiivistäminen ja suullinen esittäminen harjoitteluympäristössä.

Toteutustapa

Harjoittelun kokoava teema
- Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva päätöksenteko eri ikäryhmien ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden hoitotyössä

Harjoitteluympäristöiksi soveltuvat:
- Kotihoidon yksiköt ja kotisairaala
- Lasten ja nuorten hoidon yksiköt (esim. perhekeskukset, lasten ja nuorten osastot ja poliklinikat)
- Erityistä tukea lapsille, nuorille ja perheille tarjoavat organisaatiot (esim. erityisoppilaitokset, lastensuojelu, vastaanottokeskukset, turva- ja ensikodit)
- Ikääntyneiden hoitoympäristöt (esim. geriatriset poliklinikat, ikääntyneiden neuvolat)
- Naistentautien vuodeosastot ja poliklinikat
- Päiväkodit

Harjoittelupaikkojen varaus Jobiilin kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä". Katso lisätietoa opiskelijaintrasta ja ole tarvittaessa yhteydessä opettajatuutoriin tai harjoittelun koordinaattoriin Irene Latva-Korpelaan (irene.latva-korpela@laurea.fi)

Harjoittelun voi suorittaa myös KV- vaihdossa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun LbD-tehtävä Hoitotyön vuorovaikutuksen taitajaksi 8 h.
Tehtävän ohje Canvasissa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoittelun info 18.9.2023 klo 10.15 - 11.45

1. jakso: viikot 38 - 42 ja 2. jakso: viikot 47 - 51
Harjoittelujaksot voi tehdä haluamassaan järjestyksessä eli voit itse valita, mihin ympäristöön menet ensin

Harjoittelun pituus on 4 + 5 vkoa, eli yhteensä 9 viikkoa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun 4 kokonaistuntimäärä on 351 h = 13 op.

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot ennen harjoittelua
- Edeltävistä opinnoista moduulit 1-3 pääosin suoritettuna
- Moduulin 4 teoriaopinnot pääosin suoritettu
- Lääkelaskut hyväksytysti suoritettuna

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla osallistunut aktiivisesti opintojaksolle "Lääkehoito ja lääkelaskut 4" ja läpäissyt hyväksytysti lääkelaskut ennen harjoittelun alkamista.