Siirry suoraan sisältöön

Haavoittuvat asiakkaat ja palveluiden integraatio (3 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS97-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Reija Korhonen

Vastuuopettaja

Reija Korhonen

Ryhmät

  • SHG221SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja analysoida haavoittuvuutta lisääviä tekijöitä, siihen liittyviä tuen tarpeita ja niiden merkitystä hoitotyössä
- analysoida monikulttuuriseen asiakastyöhön ja maahanmuuttoon liittyviä erityiskysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa
- kohdata sensitiivisesti haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat hoito- ja palvelutilanteissa
- edistää haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan ja heidän läheistensä toimijuutta, osallisuutta ja kuntoutumista osana hoitotyötä
- kuvata haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluverkoston, eri toimijoiden tehtävät osana hoito- ja palveluketjua ja konsultoida muita asiantuntijoita
- kriittisesti arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseja haavoittuvassa asemassa olevien näkökulmasta ja toteuttaa palveluohjausta
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia haavoittuvassa asemassa olevin ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjauksessa ja hoitotyössä
- analysoida omia ja muiden ihmisten haavoittuvuuteen liittyviä myyttejä, uskomuksia ja ennakkokäsityksiä ja edistää myönteisten asenteiden kehittymistä

Toteutustapa

Kts. yst, kalenteri tai Tuudo:
28.03.2023 10.00 - 16.00, Harvinaiset ja perinnölliset sairaudet -seminaari
19.04.2023 08.30 - 10.30, https://laurea.zoom.us/j/7151474632, opintojakson aloitus, läsnäolovelvoite
27.04.2023 12.30 - 15.45, https://laurea.zoom.us/j/7151474632, asiantuntijapäivä
04.05.2023 12.30 - 15.45, https://laurea.zoom.us/j/7151474632, asiantuntijapäivä
11.05.2023 09.00 - 15.00, https://laurea.zoom.us/j/7151474632, palveluohjauspäivä, läsnäolovelvoite

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tutkintotavoitteiden mukainen osaamisesi voidaan huomioida tutkinnossasi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Lähtökohtana on osaamisperustainen ajattelu, jossa ratkaisevaa on itse osaaminen, ei se, miten ja missä osaaminen on hankittu. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyitä ovat Hyväksiluku ja Osaamisen näyttö.

Osaamisen tunnistaminen
Pääsääntöisesti osaamisesi tunnistaminen toteutuu opintojen alussa opettajatuutorin (AMK)

Osaamisen osoittaminen
Tunnistamisen jälkeen teet osaamisesi näkyväksi.
Aiemmissa korkeakouluopinnoissasi hankkimaasi osaamista voit osoittaa todistuksella tai opintosuoritusotteella, jolloin prosessi etenee Hyväksiluku -menettelynä.

Muulla tavoin hankittua osaamistasi voit osoittaa erilaisilla etukäteen sovituilla tavoilla ja tällöin prosessi etenee Osaamisen näyttö -menettelynä.
Osoittamaasi osaamista arvioidaan aina suhteessa opetussuunnitelmasi osaamistavoitteisiin ja osaamisesi tasoa puolestaan arvioidaan suhteessa asetettuihin arviointikriteereihin.

Opinnolla "Haavoittuvat asiakkaat ja palveluiden integraatio" on opiskelijan mahdollista osoittaa osaamistaan hyväksilukuna/ näytöllä. Tarkemmat ohjeet opiskelijaintra - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnon laajuus 3 op.
Vastuuopettaja Reija Korhonen

Toteutusaika 28.3.2023 - 11.5.2023
Ilmoittautumisaika 28.11 - 4.12.2022
Paikkoja 20 - 40

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1op.) vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa ja analysoida haavoittuvuutta lisääviä tekijöitä, siihen liittyviä tuen tarpeita ja niiden
merkitystä hoitotyössä
- analysoida monikulttuuriseen asiakastyöhön ja maahanmuuttoon liittyviä erityiskysymyksiä sosiaali ja terveydenhuollossa
- kohdata sensitiivisesti haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat hoito- ja palvelutilanteissa
- edistää haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan ja heidän läheistensä toimijuutta, osallisuutta
ja kuntoutumista osana hoitotyötä
- kuvata haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palveluverkoston, eri toimijoiden tehtävät
osana hoito- ja palveluketjua ja konsultoida muita asiantuntijoita
- kriittisesti arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseja haavoittuvassa asemassa olevien
näkökulmasta ja toteuttaa palveluohjausta
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia haavoittuvassa asemassa olevin ja
maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjauksessa ja hoitotyössä
- analysoida omia ja muiden ihmisten haavoittuvuuteen liittyviä myyttejä, uskomuksia ja
ennakkokäsityksiä ja edistää myönteisten asenteiden kehittymistä

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).


Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Tällä opinnolla Amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikehikkoa
vaativuustasolla I.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintosuoritukset ja arviointi AMK opiskelija:
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/Amk-.aspx