Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito ja lääkelaskut 3. (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS91-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Anna Ojala
  • Kaija Marttila

Vastuuopettaja

Anna Ojala

Ryhmät

  • SHG222SA2
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi, ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan kirurgisen ja akuutisti sairaan potilaan lääkehoitoa
- hoitaa potilaan akuuttia kipua lääkkeellisin keinoin
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida laskimonsisäistä ravitsemushoitoa
- selittää turvallisen verensiirron perusteet
- selittää epiduraali- ja spinaalilääkehoidon perusteet
- selittää keskuslaskimokanyylin turvallisen ja aseptisen käytön perusteet

Toteutustapa

- Opintojakson aloitusinfo pidetään Zoomissa. Osallistuminen aloitusinfoon on pakollinen tai poissaolosta pitää ilmoittaa etukäteen vastuulehtorille. Ryhmäjaot tehdään opintojakson alussa.
.
- Opintojakson teoria opiskellaan itsenäisesti verkossa opintojakson Canvas-työtilassa. Lääkehoidon tentti tehdään valvotusti koululla.
.
- Työpajoissa harjoitellaan käytännön taitoja. Työpajaharjoituksissa I ja II on läsnäolovelvollisuus.
.
- Lääkelaskuharjoitukset tehdään itsenäisesti verkossa opintojakson Canvas-työtilassa. Halutessasi voit osallistua Otaniemen kampuksen Lääkelaskupajoihin oman tarpeesi mukaan. Lääkelaskutentti tehdään valvotusti koululla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava oppimateriaali on nähtävillä opintojakson Canvas-työtilassa.

Kirjallisuus:
-Nikkola R. 2017. Annos oivallusta: harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. SanomaPro.

Verkossa saatavilla:
-Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro. Ellibs e-kirjat (Laurean lisenssi)
-Ruskoaho H. ym. 2018. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim Oppikirjat. Terveysportti. (E-kirja)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson infossa (Zoom) kerrotaan kaikki opintojakson tärkeät päivämäärät. Aikataulu löytyy opintojakson Canvas-työtilasta ja lukujärjestyksestä.

Verkkotehtävien sekä verkkokoulutusten todistusten palautuspäivät on kirjattu opintojakson Canvas-työtilasta löytyvään aikatauluun.

Työpajaharjoituksiin osallistuminen edellyttää Canvasin verkkotehtävien tekemistä kyseisestä aihealueesta sekä verkkokoulutusten todistuksien palautusta ennen työpajaharjoituksia.

Hylätyn tentin voi tutkintosäännön mukaan uusia kaksi kertaa opintojakson infossa ja aikataulussa ilmoitettuina ajankohtina.

Otaniemen kampuksen Lääkelaskupajojen aikataulu löytyy ryhmien lukujärjestyksestä.


Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 2 op eli se vastaa keskimäärin 54 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
.
Osa 1: Kirurgisen ja akuutisti sairaan potilaan lääkehoito (teoria ja työpajat) 1,5 op = 40 h
Osa 2: Lääkelaskenta 0,5 op = 14 h

Sisältö ja sen jaksotus

Osa 1: Kirurgisen ja akuutisti sairaan potilaan lääkehoito (teoria ja työpajat) 1,5 op

-Kirurgisen ja akuutisti sairaan potilaan lääkehoitoa tukeva farmakologia.
-Verensiirto.
-Kivun ja pahoinvoinnin lääkkeellinen hoito.
-Parenteraalinen ravitsemus.
-Vasoaktiivinen lääkehoito.
-Aseptiikka lääkehoidon toteutuksessa.


Osa 2: Lääkelaskenta 0,5 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 -opintojakso suositellaan otettavaksi samaan aikaan Perioperatiivinen hoitotyö -opintojakson kanssa,

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Huom! Arvioinnin perusteet voivat vielä muuttua yleisten laurealaisten käytäntöjen mukaisesti.

Kirurgisen ja akuutisti sairaan potilaan lääkehoito 1,5 op: arvioidaan hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt verkkotehtävät, palauttanut verkkokoulutusten todistukset ja tehnyt hyväksytysti valvotun verkkotentin (60 % tai yli oikein). Lisäksi opiskelija on osallistunut työpajaharjoituksiin ja osoittanut aktiivisella työskentelyllä osaamisensa.
.
Lääkelaskenta 0,5 op: arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää 100 % lääkelaskutentin laskuista oikein.

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä