Siirry suoraan sisältöön

Perioperatiivinen hoitotyö (6 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS89-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 15.11.2022

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Ilari Ernamo
  • Tiina Pitkänen

Vastuuopettaja

Tiina Pitkänen

Ryhmät

  • SHV221SN
    Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata keskeiset kirurgian alaan kuuluvat sairaudet, vammat sekä niiden tutkimus ja hoitomenetelmät
- kuvata anestesiologian osa-alueet ja eri anestesiamuodot
- kuvata ja perustella perioperatiivisessa hoitotyön keskeisimmät tutkimukset, hoidon ja seurannan menetelmät
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perustellessaan perioperatiivisessa hoitotyössä tehtäviä päätöksiä
- soveltaa omahoidon ohjauksen keskeisiä periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä ja kuvata sen keskeiset sisällöt
- kuvata pääperiaatteet, miten hoitoteknologiaa ja seuranta, tutkimus- ja hoitomenetelmiä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti osana perioperatiivista hoitotyötä
- kuvata, miten ehkäistä vaaratapahtumia perioperatiivisen hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- kuvata kirurgisen potilaan hoito- ja palvelupolut, huomioiden digitaaliset ratkaisut ja moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön merkityksen

Toteutustapa

Osa 1. Perioperatiivinen hoitotyö (Tiina Pitkänen & Ilari Ernamo)
Osa 2. Anestesiologia ja kirurgia (Ilari Ernamo)

Opiskelijan on oltava läsnä opintototeutuksen ensimmäisellä lähi- tai verkkotapaamisella tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.Orientaatiossa tarkistetaan ryhmäjaot työpajoihin, sekä käydään läpi opintojakson tärkeät päivämäärät ja tehtävien palautuspäivät.

Opintojakso sisältää sekä teoriaopetusta koko ryhmälle että pienryhmäopetusta. Työpajoissa on läsnäolovelvoite. Opintojakson lopussa toteutetaan YleSH-näyttökoe. Näyttökokeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki työpajat on suoritettu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Ahonen, O. ym. (2019). Kliininen hoitotyö. SanomaPro.
- Aura, S. & Kinnunen T. (2022) Perioperatiivinen hoitotyö. Sanomapro.
- Karma, A., Kinnunen, T., Palovaara, M.& Perttunen, J. (2016). Perioperatiivinen hoitotyö. SanomaPro.
- Anestesiologian ja kirurgian verkkokurssin materiaali.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen tärkeät päivämäärät julkaistaan orientaatiotunnilla.
Työpajapäivät sekä näyttökoepäivät on nähtävissä lukujärjestyksestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Perioperatiivinen hoitotyö 4 op, opiskelijan työmääränä 108h.
Kirurgia ja anestesiologia 2 op, opiskelijan työmääränä 54h.

Lisätietoja opiskelijoille

Työpajoissa ja näyttökokeessa käytetään hoitajan työasua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurea tasoinen arviointi vaativuustaso I:

https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/Amk-.aspx#vaatimustaso-i

Opintojakson osat arvioidaan seuraavasti:
Osa 1. Perioperatiivinen hoitotyö HYL/ 1-5
Osa 2. Anestesiologia ja kirurgia HYV/HYL
Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön ydinosaamisen yleSH näyttö HYV/HYL

Opintojakson suoritukset arvioidaan tutkintosäännön mukaan neljän viikon sisällä suorituksesta/ viimeisestä palautuspäivästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden