Siirry suoraan sisältöön

Perioperatiivinen hoitotyö (6 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS89-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Anne Kokko
  • Anna Ojala
  • Kaija Marttila

Vastuuopettaja

Kaija Marttila

Ryhmät

  • STG221SA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata keskeiset kirurgian alaan kuuluvat sairaudet, vammat sekä niiden tutkimus ja hoitomenetelmät
- kuvata anestesiologian osa-alueet ja eri anestesiamuodot
- kuvata ja perustella perioperatiivisessa hoitotyön keskeisimmät tutkimukset, hoidon ja seurannan menetelmät
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perustellessaan perioperatiivisessa hoitotyössä tehtäviä päätöksiä
- soveltaa omahoidon ohjauksen keskeisiä periaatteita perioperatiivisessa hoitotyössä ja kuvata sen keskeiset sisällöt
- kuvata pääperiaatteet, miten hoitoteknologiaa ja seuranta, tutkimus- ja hoitomenetelmiä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti osana perioperatiivista hoitotyötä
- kuvata, miten ehkäistä vaaratapahtumia perioperatiivisen hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- kuvata kirurgisen potilaan hoito- ja palvelupolut, huomioiden digitaaliset ratkaisut ja moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön merkityksen

Toteutustapa

Aktivoiva ja osallistava webinaariopetus, simulaatio- ja työpaja työskentely, verkko-opiskelu, yleSH näyttö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen O. ym. 2019. Kliininen hoitotyö. Luku 4: Kirurgisia sairauksia sairastavan hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Aura.S & Kinnunen T. 2022. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki
Karma ym. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki
Käypä hoito -suositukset
Leppäniemi A. ym. (toim.) 2018. Kirurgia. Duodecim Oppiportti.
Niemi-Murola L. ym. (toim.) 2022. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Duodecim Oppiportti.
Terveysportin tietokannat:
Anestesiakäsikirja
Sairaanhoitajan tietokannat
Lääkärin tietokannat

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson PAKOLLINEN info 18.8.2022 klo 8.30-9.30 Zoomissa.

Opintojakson tarkempi aikataulu Pakissa ja Canvaksen työtilassa kohdassa aloita tästä/aikataulu. Aikataulu käydään tarkemmin läpi opintojakson infossa.

Opintojaksolla on pakollisia työpajoja. Pakollisiin työpajoihin opiskelijat jaetaan kahteen ryhmää A ja B. Ryhmäjako tulee näkyviin heti ilmoittautumisen jälkeen ryhmänne Teams:iin. Jos sinulla on pakollisia esteitä toisen ryhmän työpaja päivinä, ole yhteydessä Kaija Marttilaan kaija.marttila@laurea.fi. Voidaan sijoittaa sinut etukäteen tiettyyn ryhmään.


Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 6 op ja vastaa laskennallisesti n 162 tuntia opiskelijan työtä.

Kirurgia ja Anestesiologia LT-verkkokurssi 2op
Perioperatiivinen hoitotyö 4 op
Kirurgisen ja perioperatiivisen ydinosaamisen näyttö (30 min)

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakson laatukriteerit nähtävillä Canvaksen työtilan aloita tästä kohdassa.

Opintojaksoon kuuluu pakollisia työpajoja, joiden aikataulu nähtävissä Pakissa ja Canvaksen työtilan kohdassa aikataulu.

Opintojaksoon kuuluu yleHS kirurgisen ja perioperativiisen näyttö, josta tarkemmin infossa ja Canvaksen työtilassa. Näyttö tehdään lukukauden lopussa.

Perioperatiivinen hoitotyö suositellaan otettavaksi samaan aikaan Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 -opintojakson kanssa.

Mod I ja II kliiniset hoitotyön teoriat ja työpajat tulee olla pääosin suoritettuna.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

KIrurgia ja Anestesiologia HYV/HYL
Perioperatiivinen hoitotyö T1-K5
Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön ydinosaamisen yleSH näyttö HYV/HYL

Opintojakson suoritukset arvioidaan tutkintosäännön mukaan neljän viikon sisällä suorituksesta/ viimeisestä palautuspäivästä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä: Kts arviontikriteerit alla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUs
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden