Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (6 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS88-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 06.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Hannamari Talasma
  • Pia Lahtinen

Vastuuopettaja

Hannamari Talasma

Ryhmät

  • STG222SA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tavallisimmat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyshäiriöt ja niiden keskeiset tutkimus- ja hoitomenetelmät
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perustellessaan mielenterveys- ja päihdehoitotyössä tehtäviä päätöksiä, lähestymistapoja ja työmenetelmiä
- soveltaa voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen periaatteita mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoidossa ja läheisten tukemisessa
- tunnistaa potilaan vaikeita tunteita, psyykkisen kuormituksen sekä surun ja kriisin ja osaa kuvata, miten auttaa potilasta ja hänen läheisiään niiden käsittelyssä
- kuvata mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän, digitaalisten palveluiden ja moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön merkityksen
- kuvata mielenterveyspotilaan lääkehoidon erityispiirteet
- selittää eettisten ohjeiden ja lainsäädännön merkityksen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- tunnistaa kulttuureihin ja alakulttuureihin liittyviä erityispiirteitä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- analysoida mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä
- analysoida omien asenteiden, käsitysten ja voimavarojen merkitystä potilaslähtöisen mielenterveys- ja päihdehoitotyön toteutumisessa

Toteutustapa

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Opintojaksolla opiskelijan tehtävänä on lisäksi suorittaa orientaatiotehtävä. Sen tekemällä opiskelija osoittaa olevansa opintojaksolla mukana.

Pieni osa tunneista taltioidaan, mutta käytämme tunneilla runsaasti osallistavia menetelmiä, emmekä nauhoita opiskelijoiden osuuksia.

Opintojaksolla hyödynnetään verkossa toteutuvaa käänteistä oppimista, keskusteluluentoja, case-työskentelyä pienryhmissä sekä minisimulaatioita.

Opintojakson oppimistehtävä on kehittämispohjaisen oppimisen mallin mukainen ja se toteutetaan yhteistyössä aidon työelämäkumppanin kanssa.

Opintojaksoon kuuluu YleSH kokeet. Kyseessä on tietotesti. Tietotesti arvioidaan numeerisesti. Pienryhmässä toteutettava LbD-tehtävä arvioidaan numeerisesti. Tietotestiin opiskelija saa osallistua sen jälkeen, kun on hyväksytysti läpäissyt Canvasissa osoita osaamisesi -testin. Testi ei vaikuta opintojakson arviointiin, mutta se valmentaa YleSh-koketta varten.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisalustana käytämme Canvasin työtilaa. Työtila on rakennettu perustuen alla olevaan aineistoon. Samat lähteet ovat myös YleSh:n aineistoa:

Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C.
2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (luettavissa LaureaFINNA:ssa eKirjana)

Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius
S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (luettavissa LaureaFINNA:ssa eKirjana)

Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki:
Bookwell Oy.

Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013.
Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja
tehneiden hoitotilanteissa. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.)

Psykiatrian erikoisalan käypä hoito -suositukset
Päihdelääketieteen käypä hoito -suositukset
Lasten psykiatria käypä hoito -suositukset

Suositeltavaa luettavaa ovat kaikki mielenterveys- ja päihdehoitotyön sekä kliinisen psykologian kirjallisuus. Yksilön kohtaamista ja kokemusmaailmaa lähemmäs pääset mm. lukemalla blogikirjoituksia, romaaneja tai katsomalla elokuvia, jotka käsittelevät mielen sairauksia ja/tai päihdeongelmia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännon mukaan kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin
vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella.

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin
osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi
tutkintoa (työn opinnollistaminen). Tunnustettavan osaamisen tulee olla koulutuksen opetussuunnitelman
osaamistavoitteiden mukaista. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien
tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.
Osaamisen tunnistamista tulee pääsääntöisesti hakea opintojen alussa, jotta opiskelija voisi edetä
opinnoissaan sujuvasti. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus hakea osaamisen tunnustamista koko opintojensa
ajan.Opiskelija voi sopia osittaisesta osaamisensa näytöstä yksilöllisesti opintojakson opettajien kanssa. YleSh-kokeet kuuluvat kuitenkin jokaisen opiskelijan suoritukseen opintojaksolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla toteutetaan mielenterveyden edistämiseen ja mielen hyvinvointiin tai päihteisiin liittyvä oppimistehtävä pienryhmässä aidon työelämäkumppanin kanssa (Laurea).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloitus 14.8.2023 klo 8.30-15.45 Otaniemen kampuksella. Läsnäolovelvoite Laurean tutkintosäännön mukaisesti.

Zoom-tunnit:
21.8. 8.30-15.45
24.8. 8.30-15.45
31.8. 8.30-15.45

YleSh-koe ja työpajapäivä kampuksella 12.9.2023 klo 8.30-15.45 Otaniemen kampuksella. Läsnäolovelvoite.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on yhteensä 6 op = 162 h.

Psykiatria ja päihdetyö -osiot (kapseli perässä) 1 op = n. 27 h: opiskelija voi opiskella asiasisällön itselleen parhaiten sopivana aikana ja parhaaksi kastomallaan tavalla. Tehtäviä voi mieluusti tehdä myös yhdessä.

Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5 op= 135 h: opiskelijoita osallistavat ja aktivoivat tunnit, itsenäinen opiskelu, kokeeseen valmistautuminen sekä Hoitosuhteessa huomioitavaa -posteri

Sisältö ja sen jaksotus

Canvas-oppimisalustan sisältö sekä omaa oppimistasi tukevat tehtävät sekä muu opiskelu täydentävät toisiaan. Suosittelemme, että perehdyt ohjeiden mukaan ennen tunteja tiettyihin materiaaleihin. Se tukee oppimistasi ja kehittymistäsi ammatillisesti tällä hoitotyön osa-alueella.

Avaamme Canvas-työtilan opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille viimeistään 5.6.2023. Voit aloittaa itsenäisten tehtävien tekemisen jo silloin. Esim.ne sisällöt, joiden perässä on kapselin kuva, on tarkoitettu itseopiskeltaviksi.

Muista tehdä myös orientaatiotehtävä heti opinnot aloittaessasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tavoitteet

-kuvata tavallisimmat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyshäiriöt ja niiden keskeiset tutkimus- ja hoitomenetelmät
-hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perustellessaan mielenterveys- ja päihdehoitotyössä tehtäviä päätöksiä, lähestymistapoja ja työmenetelmiä
-soveltaa voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen periaatteita mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoidossa ja läheisten tukemisessa
-tunnistaa potilaan vaikeita tunteita, psyykkisen kuormituksen sekä surun ja kriisin ja osaa kuvata, miten auttaa potilasta ja hänen läheisiään niiden käsittelyssä
-kuvata mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän, digitaalisten palveluiden ja moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön merkityksen
-kuvata mielenterveyspotilaan lääkehoidon erityispiirteet
-selittää eettisten ohjeiden ja lainsäädännön merkityksen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
-tunnistaa kulttuureihin ja alakulttuureihin liittyviä erityispiirteitä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
-analysoida mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä
-analysoida omien asenteiden, käsitysten ja voimavarojen merkitystä potilaslähtöisen mielenterveys- ja päihdehoitotyön toteutumisessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnin perusteena ovat:

1) Orientaatiotehtävän tekeminen (1/0= hyväksytty/hylätty)
2) Osoita osaamisesi -testi hyväksytysti suoritettuna ennen YleSh:ta (vähintään 50% vastauksista on oikein
3) YleSh -tietotesti (numeerinen arviointi/ painotus 50%)
4) LbD-muotoinen tehtävä: Hoitosuhteessa huomioitavaa (numeerinen arviointi Canvasin arviointiasteikon mukaisesti/painotus 50%)

Aktiivinen osallistuminen tunneille edistää oppimistasi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
* Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
* Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
* Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla. * Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
* Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
* Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
* Toimia ryhmän jäsenenä.
* Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
* Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
* Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan. * Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
* Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloi-sessakin toimintaympäristössä.
* Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
* Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
* Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
* Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
* Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
* Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
* Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.
* Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
* Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
* Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
* Edistää ryhmän toimintaa.
* Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.