Siirry suoraan sisältöön

English for Healthcare Professionals (3 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS86-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Sari Myréen

Vastuuopettaja

Sari Myréen

Ryhmät

  • STV222KN
    Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä itsenäisesti ja olla vuorovaikutuksessa englannin kielellä
- hyödyntää englanninkielistä tutkimustietoa
- kehittää ammatillista kielitaitoaan erilaisia oppimistekniikoita hyödyntäen

Toteutustapa

Lähi/etäopetus järjestetään Laurea Tikkurilan kampuksella, Zoomissa ja Canvasilla erillisen aikataulun mukaan syksyllä 2022.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan materiaali Canvasilla.

Dear Patient on ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelijoille suunnattu englannin oppikirja, joka sisältää runsaasti päivittäiseen hoitotyöhön liittyvää sanastoa, fraaseja ja tilanteita. Kirjassa keskitytään arjen viestintätilanteisiin hoitajan ja potilaan välillä, ja pääpaino on suullisessa viestinnässä. Sisältö on koostettu todellisista hoitotilanteista sairaanhoitajien avustuksella. Kirjassa on myös runsaasti valokuvia hoitotilanteista ja -välineistä. Kirja sopii käsi- ja kertauskirjaksi myös työelämään ja aikuisopiskelijoille.
Tuotetiedot
ISBN
978-952-63-4256-6
GTIN
9789526342566
Painosnumero ja -vuosi
1.-2. painos, 2019
Tekijät
Matti Karhumäki, Minna Metsäportti, Petri Tuohimäki

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Care for Europe Erasmus+ -projekti

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä ja organisaatioissa, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A Osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen vähintään 75 % sekä suulliset oppimistehtävät (28h)
B Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (53h)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on resursoitu Tikkurilan kampuksen opiskelijoille. Opiskelija on suorittanut englannin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava englanti –opinto tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1 Aktiivisuus lähiopetuksessa, verkko-opetuksessa Zoomissa ja Canvasilla 50 %
2 Lopputentti ennakkoon ilmoitetuista opintojaksolla käsitellyistä sanastoista, teksteistä ja tehtävistä 50 %

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä

- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa

- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen

- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä

- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla

- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä

- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden