Siirry suoraan sisältöön

Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö (9 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS84-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.10.2022 - 06.11.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 21.03.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Johannes Koskinen
  • Sari Juvonen

Vastuuopettaja

Sari Juvonen

Ryhmät

  • SHV222SA2
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Tikkurila, ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata keskeisimpien sisä- ja infektiotautien aiheuttamat muutokset elimistössä
- kuvata sisätauti- ja infektiopotilaan keskeiset diagnostiset tutkimukset ja ehkäisyn ja hoidon periaatteet
- suunnitellessaan potilaan hoitoa soveltaa tutkimustietoa ja suosituksia sisä- ja infektiotauteja sairastavan potilaan keskeisimmistä hoitomenetelmistä, toimenpiteistä ja seurannasta
- perustella sisä- ja infektiotauteja sairastavan omahoidon ohjauksen merkityksen ja kuvata sen keskeiset sisällöt
- kuvata kroonisen haavan hoidon periaatteet ja keskeiset menetelmät
- selittää kroonisen kivun syntymekanismin ja hoidon periaatteet osana sisätautipotilaan hoitoa
- hyödyntää sisä- ja infektiotauteja sairastavan terveydentilan seurannassa digitaalisia välineitä
- kuvata ja perustella sairaanhoitajan/terveydenhoitajan toiminnan välitöntä hoitoa vaativissa ja elvytystilanteissa
- perustella ravitsemushoidon merkityksen ja menetelmät osana sisätauteja sairastavan hoitoa
- kuvata, miten potilas valmistellaan ja ohjataan keskeisimpiin kuvantamistutkimuksiin
- edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia sisätauti- ja infektiopotilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa

Toteutustapa

Toteutus tapahtuu osin lähiopetuksena luentoina ja työpajaharjoituksissa sekä osin itsenäisinä verkko-opintoina Canvas verkko-oppimisympäristössä.

Työpajoissa ryhmä on jaettuna erilaisiin pienryhmiin sisällöistä riippuen. Katso tarkasti oman ryhmäsi aikataulu Canavaksesta. Ryhmäjako tehdään opintojen alkaessa. Opintojakson orientaatio on kaikille pakollinen. Orientaatiossa käydään läpi opintojakson toteutus, ryhmäjaot ja pakolliset harjoitukset.

Opintojakson päätyttyä on valtakunnallinen yleissairaanhoitajan (YleSH) kliinisen osaamisen osakoe 2, joka arvioidaan numeerisesti. Tentti on valvottu yksilötentti, joka suoritetaan Tikkurilan kampuksella omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvasin verkko-oppimisalustalla verkkotehtävien yhteydessä on opintojakson oppimateriaalit kirjattuna.
YleSH kliinisen osaamisen osakoe 2:n materiaali on kirjattu https://digicampus.fi -sivustolla sisätautien hoitotyön osaamisen -tietotestin kohdalla.

Opiskelijan tulee opintojakson alkaessa kirjautua Haka-tunnuksilla https://digicampus.fi -sivustolle. Opettajalta saat opintojakson alussa Kurssiavaimen, jolla pääset kirjautumaan kyseisen lukukauden tenttialustalle, josta pääsee tutustumaan tenttiohjeisiin ja tentin oheismateriaaleihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aikataulu löytyy Pakista. Hylätyn tentin voi tutkintosäännön mukaan uusia kaksi kertaa opintojakson orientaatiossa ilmoitettuina ajankohtina.

Verkkotehtävien palautuspäivät on kirjattu Canvasissa olevaan opintojakson toteutussuunnitelmaan.

Työpajaharjoituksiin osallistuminen edellyttää Canvasin verkkotehtävien tekemistä kyseisestä aihealueesta ennen harjoituksia.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 9 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
Opintojakson suorittaminen vastaa keskimäärin 243 tuntia opiskelijan työtä.

Yksityiskohtaisempi ajankäytön kuvaus esitetään opintojakson orientaatiossa.

Sisältö ja sen jaksotus

Sisätaudit ja infektiosairaudet 2 op
Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö 6 op (Sisältää työpajat)
Sairaalaelvytys 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso sopii avoimen AMK:n opintoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiperusteet tarkentuvat marraskuun aikana ja tieto täydentyy Peppiin joulukuun ensimmäisellä viikolla."

Laurean opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Opintojakson arviointiperusteet kuvataan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja verkkotehtäviä, harjoituksia tai tenttiä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti verkkotehtäviä, osallistunut pakollisiin harjoituksiin tai läpäissyt tenttiä hyväksytysti. Tentin arvosana 0: 0-39 pistettä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin arvosana 1: 40-51 pistettä
Tentin arvosana 2: 53-63 pistettä
.
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
-toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin arvosana 3: 64-75 pistettä
Tentin arvosana 4: 76-87 pistettä
.
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin arvosana 5: 88-100 pistettä
.
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden