Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä (4 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS83-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Virpi Valkama

Vastuuopettaja

Virpi Valkama

Ryhmät

  • SHF222SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida väestössä ilmeneviä, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä terveyden riskitekijöitä ja terveysuhkia
- soveltaa kansansairauksien ehkäisyyn liittyviä suosituksia ja tutkittua tietoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan kansansairauksia sairastavan potilaan ja hänen läheistensä ohjausta terveellisiin elämäntapoihin
- suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja perheille moniammatillista yhteistyötä ja –verkostoa hyödyntäen
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilön omahoitoa tukevaa voimavaralähtöistä ohjausta kasvokkain ja verkossa monipuolisia pedagogisia menetelmiä hyödyntäen ja eettisesti perustellen
- kuvata tartuntatautien ehkäisyyn ja kontrollointiin liittyvän ohjauksen ja tiedotuksen

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetus saatetaan tallentaa niin sovittaessa. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta.

Opintojakso toteutuu osin itsenäisesti opiskeltavina verkko-opintoina Canvas-työtilassa, osin lähiopetuksena kampuksella.

Opintojakson Canvas-työtilassa on 4 moduulia:
Moduuli 1: Terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä
Moduuli 2: Väestön terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
Moduuli 3: Ohjausmenetelmäosaaminen
Moduuli 4: Tartuntataudit


Moduulin tehtävät on pisteytetty. Näistä opiskelija kerää suorituspisteitä opintojakson arvioinin perusteeksi työskentelemällä itsenäisesti Canvas-työtilassa. Näistä tehtäväkokonaisuuksista muodostuu arviointi T1-K5. Tarkemmat ohjeistukset tehtävien pisteytyksiin annetaan opintojakson orientaatiossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on Canvastyötilan moduuleissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla opiskeltuja asioita hyödynnetään harjoittelun LbD -tehtävässä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnon aikataulut ilmoitetaan orientaatiossa. Ajantasainen aikataulu on nähtävissä ryhmän lukujärjestyksessä Pakissa. Opintojaksoon kuuluvassa työpajassa on läsnäolovelvoite.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus 4op.
Yksi op vastaa 27 h työskentelyä.
Kokonaisajankäyttö 4x27 =108h.

Terveyden edistäminen 1op =27h

Terveyden edistämisen ja ohjauksen menetelmät 2,5op =67h

Tartuntataudit 0,5op =14h

Sisältö ja sen jaksotus

Terveyden edistämiseen liittyvät käsitteet ja valtakunnalliset linjaukset
-Terveyden edistämisen seuranta ja indikaattorit
-Hyvinvointianalytiikka ja terveyden rekisteri- ja tilastotiedot terveyden edistämisen tukena
-Elintapojen yhteydet terveyteen ja riskikäyttäytymiseen, riskien varhainen tunnistaminen ja terveiden elintapojen tukeminen
-Terveyden edistämisen ja ohjauksen menetelmät väestö-, yhteisö- ja yksilötasolla
-Yleisvaarallisten tartuntatautien ja tartuntatautien torjunta/ennaltaehkäisy, seuranta, jäljitys ja ohjaaminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvioitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Toteutukselle on varattu paikkoja Avoimen AMK:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:
Opinnon arvioinnissa käytetään seuraavaa pisteytystä:

Moduuli 1.
Testaa tietosi -testi, Terveyden edistämisen käsitteet: 20 pistettä

Moduuli 2.
Hyvinvointi- ja terveyserot - Yhdistä käsite ja selitys: 10 pistettä
Testaa tietosi -testi, Terveyden edistämisen lähtökohdat hoitotyössä: 20 pistettä
Testaa tietosi -testi, Elintavat eli terveyskäyttäytyminen: 30 pistettä

Moduuli 3.
Valmentava asiakaslähtöinen yksilöohjaus- tehtävä 4 pistettä
Motivoiva keskustelu 15 pistettä
Muutosvaihemalli palapeli 15 pistettä

Moduuli 4.
Testaa tietosi -testi, Tartuntataudit: 20 pistettä

Reflektiopäiväkirja hyv/hyl.