Siirry suoraan sisältöön

Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS80-3030

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Irene Latva-Korpela
  • Eija Okker-Tikkunen
  • Mona Christensen

Vastuuopettaja

Eija Okker-Tikkunen

Ryhmät

  • STV223KA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet
- kuvata solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä selittää niiden merkityksen koko ihmiskehon toiminnalle
- kuvata mikrobiologian ja tautiopin keskeiset käsitteet ja tautien luokittelun
- selittää mikrobien merkityksen ihmisen terveydelle ja infektiotaudin synnyn
- selittää, miten eri tekijät vaikuttavat tautien syntyyn ja aiheuttavat muutoksia elimistössä
- kuvata kudosvauriotyypit, niiden syntymekanismit ja oireet

Toteutustapa

Luennot ja Canvas Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta SH00BS80-3030.
Osaaminen osoitetaan verkkotenteillä anatomia ja fysiologia 1 ja 2, kuvatesti.
Mikrobiologian ja tautiopin verkkotentti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Anatomian ja fysiologian kirjat, vaihtoehtoja:
Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O. Vierimaa, H. & Lätti, S. Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan. 3. painos, Sanoma Pro. 2015.

Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro, 2014. tai vanhempi painos

Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E., Bjålie, J.G. & Toverud, K. C. Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro, 2014. tai vanhempi painos.

Canvasin verkkomateriaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta

Hyväksilukua voi hakea, jos on suorittanut vastaavia opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aikataulut:
Opiskelijan lukkarikone

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h/opiskelijan työtä

Osa 1. Anatomia ja fysiologia, tenttialue 1: 2 op
Osa 2. Anatomia ja fysiologia, tenttialue 2: 1,5 op
Osa 3. Anatomian kuvatesti: 0,5op
Osa 4. Mikrobiologia ja tautioppi 1 op

Sisältö ja sen jaksotus

1. Anatomia ja fysiologia
Peruskäsitteet
Solu, kudokset ja iho
Tuki- ja liikuntaelimistö
Sydän, verenkierto, hengitys
Ruuansulatus ja virtsaneritys
Lymfaattinen järjestelmä
Aivot ja hermosto
Umpieritysjärjestelmä
Aistit

2. Mikrobiologia ja tautioppi
Tautien synty
Mikrobit
Infektiotaudit
Elimistön puolustusjärjestelmä
Kudosvauriot

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä.

Toteutukselle voidaan ottaa avoimen AMK:n opiskelijoita.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä (orientaatio) tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.)

Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Anatomian ja fysiologian tentit 1 ja 2: T1-K5
Kuvatesti: hyväksytty/hylätty
Mikrobiologia ja tautioppi: hyväksytty/hylätty

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Tenttien ja testien uusintapäivät ja mahdollisuudet on kerrottu kohdassa toteutuksen tärkeät päivämäärät.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta hyväksytyn suorituksen kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS:
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden