Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito ja lääkelaskut 1. (4 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS79-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

09.09.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Tiina Leino
  • Sanna Kuivalainen
  • Sari Juvonen
  • Ulla Jauhiainen

Vastuuopettaja

Ulla Jauhiainen

Ryhmät

  • SHV222SA2
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Tikkurila, ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen
- kuvata turvallisen lääkehoidon perusteet
- kuvata enteraalisesti, paikallisesti ja injektioina annettavan lääkehoidon perusteet
- käyttää erilaisia lääketietokantoja

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan hyödyntäen canvas-verkkoympäristöä. Jakso sisältää etäluentoja ja pajatyöskentelyä.
Luento- ja paja-aikataulut löydät lukujärjestyksestä.

Kaikilla luennoilla ja pajoissa on läsnäolovelvoite.
Lääkehoidon ja lääkelaskujen suorittaminen on edellytys harjoitteluun pääsylle.

Kurssin viestintä kurssin asiasisällön ja yleisten asioiden osalta tapahtuu canvas-keskustelualustalla. Yksityisistä asioista voi ottaa yhteyttä sähköpostitse kurssin opettajaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ernvall S., Pulli A., Salonen A-M., Nurminen M-L. & Kaukkila H-S. 2013. Lääkelaskenta. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) Helsinki:Sanoma Pro.
Koskinen T., Puirava A., Salimäki J., Puirava P. & Ojala R. 2012. Lääketietoa ammattilaisille. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) Helsinki:Sanoma Pro.
Nikkola R. 2016. Annos oivallusta: harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) Helsinki:SanomaPro.
Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. Helsinki:Sanoma Pro.
Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) Helsinki:Sanoma Pro.
Sulosaari V. ym. 2013. Sairaanhoitaja lääkehoidon ohjaajana ja lääketiedon käyttäjänä. MONI-lääke-hankkeen tuloksia. Turun ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia 41. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) (eAineisto)
Veräjänkorva O. 2006. Lääkehoito hoitotyössä. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) Helsinki:WSOY
eKirja: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.) Duodecim Oppikirjat.

Lisäksi tehtävissä osoitettu verkkomateriaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta


Lääkehoidon hyväksilukuun vaaditaan aiemmat opinnot ammattikorkeakoulussa ja enintään 5 vuotta vanhoja.
Lähihoitajien aiempi osaaminen voidaan huomioida työpajojen osalta. Teoriaopinnot ja tentit tulee suorittaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelujaksoon liitetään aiheeseen liittyvä tehtävä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lääkelaskutentti koululla
to 16.9 klo 8.30-9.30
1uus. pe 1.10 klo 9-10
2.uus ke 14.10 klo 15.30-16.30

Lääkehoidon verkkotentti kotona
27.10 klo 16-18
1.uus 4.11.2021 klo 18-20
2. uus 9.11.2021 klo 18-20

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä opetuskerralla paikalla.


Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Kansainvälisyys toteutuksella

[

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääkehoito ja lääkelaskut sisältää
1. Teoriaopetus 3op
Luentoihin osallistuminen, tehtävien tekeminen sekä lääkelasku- ja lääkehoitotentti.
2. Pajaopetus 1op
Ennakkotehtävät ennen pajaa ja pajoihin osallistuminen. Ennakkotehtävät ovat edellytys pajaan osallistumiselle.

1 op on 27h opiskelijan työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

1. Lääkehoito
Lääkehoidon juridis-eettiset perusteet.
Lääkehoidon ja lääkehuollon keskeiset käsitteet.
Lääkehoitosuunnitelma
Turvallinen lääkehoito
Lääketeknologia
Lääkehoidon ohjaus
Aseptiikka lääkehoidossa
Farmakodynamiikka ja -kinetiikka
Toksikologia
Lääkkeenantoreitit

2. Lääkelaskut
Annoslaskut
Antonopeuslaskut
Liuoslaskut
Kaasulaskut

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Kurssille voidaan ottaa avoimen väylän opiskelijoita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Lääkehoitotentin arviointi T1-K5
Lääkelaskutentin arviointi Hyväksytty/Hylätty. Tentissä pitää olla laskut 100% oikein.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]