Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito ja lääkelaskut 1. (4 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS79-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Anne Maijala
  • Meri Vuorinen
  • Päivi Ylinen

Vastuuopettaja

Päivi Ylinen

Ryhmät

  • STG222SA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen
- kuvata turvallisen lääkehoidon perusteet
- kuvata enteraalisesti, paikallisesti ja injektioina annettavan lääkehoidon perusteet
- käyttää erilaisia lääketietokantoja

Toteutustapa

Toteutus tapahtuu osin lähiopetuksena työpajaharjoituksissa, osin etäluentoina ja osin itsenäisesti verkko-opintoina Canvas verkkoympäristössä.

Työpajoissa ryhmä on jaettu A ja B -ryhmiin. Katso tarkasti oman ryhmäsi aikataulu Pakista. Ryhmäjako tehdään opintojakson alkaessa. Opintojakson orientaatio on kaikille pakollinen. Orientaatiossa käydään läpi opintojakson toteutus, ryhmäjaot ja pakolliset harjoitukset.

Opintojakso sisältää verkossa tehtävän lääkehoidon monivalintatentin (numeerinen arvio) ja lisäksi lääkelaskutentin (hyv/hyl arvio).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvasin verkko-oppimisalustalla verkkotehtävien yhteydessä on opintojakson oppimateriaalit kirjattuna. Suositeltava kirjallisuus käydään myös orientaatiossa läpi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisen näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnustamisesta ja tunnistamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintojaksototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aikataulu löytyy Pakista. Hylätyn tentin voi tutkintosäännön mukaan uusia kaksi kertaa opintojakson orientaatiossa ilmoittettuina ajankohtina.

Työpajaharjoituksiin osallistuminen edellyttää Canvasin verkkotehtävien tekemistä kyseisistä aihealueista ennen harjoituksia. Näistä kerrotaan orientaatiossa lisää.

Tutkintosäännön mukaisesti "opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralla. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija." Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastaavan vararehtorin päätös 7/2019).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskinmäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Opintojakson suorittaminen vastaa keskinmäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Yksityiskohtaisempi ajankäytön kuvaus esitetään opintojakson orientaatiossa.

Sisältö ja sen jaksotus

Orientaatio
Lääkehoidon juridis-eettiset perusteet
Lääkehoidon keskeiset käsitteet
Lääkehoitosuunnitelma
Turvallinen lääkehoito (sis.verkkoluento)
Aseptiikka lääkehoidossa
Farmakodynamiikka ja -kinetiikka (sis.verkkoluento)
Lääkkeenanto luonnollista tietä
Lääkkeenanto injektiona
Lääkehoidon erityistilanteet
Lääkehoidon ohjaus
Lääkelaskenta (harjoituksia itsenäisesti ja opettajan johdolla)
Lääkelaskutentit x 3
Työpaja 8 h (sis.injektioharjoitukset)
Lääkelaskutentti (100 % onnistuminen edellytetään)
Monivalintatentti lääkehoidosta (kurssin arvosanan määräytyminen)

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso sopii avoimen AMK:n opintoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu Laurean vaatimustaso 1. kriteereihin:
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/Jaetut%20asiakirjat/Arviointikriteerit%20amk.pdf

Arvosanan saadakseen opiskelijan on:
Suoritettava lääkelaskut hyväksytysti
Osallistuttava työpajoihin
Suoritettava monivalintatentti hyväksytysti (tästä tulee numeroarviointi saavutettujen pisteiden perusteella)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
-toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden