Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen hoitotyön perusteet (7 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS78-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

24.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Minna Launonen
  • Anne Makkonen
  • Eliisa Kukkola

Vastuuopettaja

Anne Makkonen

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • SHF222SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa tutkimustietoa ja suosituksia potilaan toimintakyvyn ja peruselintoimintojen tukemisessa ja perustarpeista huolehtiessaan
- soveltaa tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta perustellessaan potilaan peruselintoimintojen tukemisen menetelmiä
- perustella, toteuttaa ja tulkita peruselintoimintojen tarkkailussa tarvittavat diagnostiset perustutkimukset ja toimenpiteet osana potilaan hoitoa
- kuvata eri ikä- ja kohderyhmille suunnattujen ravitsemussuositusten keskeisen sisällön ja hyödyntää suosituksia potilaan hoidossa
- kuvata vajaaravitsemusriskiin vaikuttavia tekijöitä ja sen ennaltaehkäisyn periaatteet
- kuvata potilaan kivun tunnistamisen, arvioinnin ja lääkkeettömän hoidon periaatteet ja menetelmät
- kuvata potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen velvoitteet ja hyvät käytänteet
- toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita soveltaen
- toimia ergonomisesti ja käyttää saatavilla olevia apuvälineitä potilaan siirtämisessä ja kaatumisten ehkäisyssä
- tunnistaa elottoman potilaan ja osaa toteuttaa peruselvytyksen
- toteuttaa kunnioittavasti vainajan laiton
- tukea ja ohjata läheisiä kuoleman jälkeen
- ottaa näytteitä ja ohjata potilasta näytteenotossa
- kirjata hoitotyön prosessi potilastietojärjestelmään sekä arvioida kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua
- antaa perusensiavun

Toteutustapa

Toteutus tapahtuu osin lähiopetuksena ja työpajoina kampuksella ja osin itsenäisinä verkko-opintoina (Canvas)

Työpajoissa ryhmä on jaettu kahteen. Katso tarkasti oman ryhmäsi aikataulu. Ryhmäjako tehdään opintojen alkaessa. Työpajoissa on läsnäolovelvoite ja sinne pukeudutaan hoitovaatteisiin.

Lukukauden lopussa on valtakunnallinen sairaanhoitajien tietotesti ensimmäisen lukukauden opinnoista sekä saman aikaisesti opintojakson oma tentti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit näet Canvaksen verkko-oppimisalustalta kyseisten tehtävien kohdilta.

Valtakunnallisen tietotestin lähdekirjallisuus (viitteellinen):
Sairaanhoitajaliitto: cABCDE-työkalu, NEWS-pisteytys.
Iivanainen A & Syväoja P. 2016. Hoida ja kirjaa.
Mykkänen M ym. 2018. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointi Hoitotiede 30 (3), 203-213.
Kinnunen U-M ym. 2019. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttäjäopas FinCC 4.0, 11-47.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Suomidigi. Digiturvallisuuden verkkomateriaalit. https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digitaalinen-turvallisuus/digiturvallisuuden-verkkomateriaalit
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf
Anttila V-J. ym (toim). 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. s. 20-102, 120-159, 410-440.
Saano S & Taam-Ukkonen M. 2018. Lääkehoidon käsikirja, Sanoma Pro.
Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M, Buure T, Ekola S, Partamies S, Sulosaari V & Anttila S. 2019. Kliininen hoitotyö: Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 8., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Hoikka A. 2013. Lääkkeetön kivunhoito. (Anestesiahoitotyön käsikirja) Saatavilla sähköisesti osoitteesta https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=lääkkeetön%20kivun%20hoito > Terveysportti > Lääkkeetön kivunhoito > Lääkkeetön kivunhoito
Kipu. Käypä hoito –suositus 2017.
Paakkari P. 2017. Kipulääkkeet - turvallinen käyttö. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00649
Terveyskylä. Kivunhallintatalo. Miten kivun tunne syntyy? 2018. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/perustietoa-kivusta/miten-kivun-tunne-syntyy

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tentin päivämäärän näet Pakista. Tentti on tarvittaessa mahdollista uusia kaksi kertaa. Nämä kerrat ovat kaksi seuraavaa Laurean yleistä tenttipäivää.

Tehtävien palautuspäivät näet Canvaksen kalenterista.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 7 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Yksityiskohtaisempi ajankäytön kuvaus esitetään opintojakson alussa.

Sisältö ja sen jaksotus

Bioanalytiikan teoria verkko-opinnot ja työpaja
Terveys ja toimintakyky käsitteinä (ICF, THL:nmääritelmä), toimintakyvyn fyysisen, psyykkisen ja sosiaaliset toimintakyvyn tukemisen menetelmät, Toimia-tietokanta
Infektioiden torjunta ja kontrollointi sisältäen aseptisen toiminnan hoitotyössä ja pientoimenpiteissä
Perustarpeiden ja peruselintoimintojen (hengitys, verenkierto, nestetasapaino, lämpö, enteraalinenravitsemus, erittäminen, liikkuminen, ihon hoito, uni) arviointi ja tukeminen
cABCDE-malli, NEWS -pisteytys
Liikkumisessa ja ruokailussa (sis. NML) avustaminen, apuvälineiden käyttö, ergonomia
Painehaavojen ehkäisy
Peruselvytys (PPE+D)
Ravitsemus
Kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset ja niiden soveltaminen asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa
Painon seurantatiedot osana kokonaishoitoa.
Ravitsemustilaa mittaavat testit (MUST, NRS) sekä niiden tulosten tulkinta ja soveltaminen hoidossa, vajaaravitsemuksen tunnistaminen
Potilaan ravinnon saanti, ruuan- ja nesteenkulutuksen seuranta ja yksilöllinen tarvearvio
Kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset: katetrointi, veri- ja virtsanäytteen otto, verenpaineen, saturaation mittaus
Kivun hoito
Kivun mekanismit
Kivun tunnistaminen, arviointi ja siinä käytettävät kipumittarit
Kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät, kivun itsehoitovalmistee
Kuoleman merkit, perushoitotyö kuoleman lähestyessä, vainajan laitto ja läheisten tukeminen
Hoitotyön kirjaamisen periaatteet, tiedon rakenteet, tiedon käytön roolit ja vastuut
Reaaliaikaisen tiedon tuottamisen merkitys asiakaskontaktissa
Tuotetun tiedon arviointi ja hyödyntäminen
Rakenteinen hoitokertomustieto, FinCC-luokituskokonaisuus (SHTaL, SHToL, SHTuL), hoidon eri luokitusten käyttö ja vapaan tekstin kirjaaminen
ISBAR-raportointi
Potilas- ja työturvallisuus kliinisessä hoitotyössä
Potilasturvallisuuden osa-alueet: Laiteturvallisuus, hoitoturvallisuus, hoitomenetelmien turvallisuus, lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus
Henkilökohtaisten suojusten käyttö (Personal protectiveequipmentPPE)
Työtapaturmien ehkäisy: Terävien ja viiltävien instrumenttien asianmukainen käsittely, liukastumisten ehkäisy,
Vaaratapahtumien tunnistaminen, ilmoittamisvelvoite, ilmoituksen tekeminen, ilmoituksen käsittelyprosessi, Haipro

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.


Opintojakso sopii avoimen AMK:n opintoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliinisen hoitotyön perusteet osio arvioidaan asteikolla K5 - T1/ täydennettävä. Arvioinnin peruste on opintojakson tentti. Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson Laurea-tasoiset arviointiperusteet tarkentuvat marraskuun aikana ja tieto täydentyy Peppiin joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]