Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen hoitotyön perusteet (7 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS78-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus (SHG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

 • Sari Haapa
 • Anne Maijala
 • Heidi Jokinen
 • Anne Kokko
 • Meri Vuorinen
 • Anna Ojala
 • Pirjo Huikko
 • Laura Kaarna

Vastuuopettaja

Anna Ojala

Ryhmät

 • SHG222SA2
  Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi, ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa tutkimustietoa ja suosituksia potilaan toimintakyvyn ja peruselintoimintojen tukemisessa ja perustarpeista huolehtiessaan
- soveltaa tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta perustellessaan potilaan peruselintoimintojen tukemisen menetelmiä
- perustella, toteuttaa ja tulkita peruselintoimintojen tarkkailussa tarvittavat diagnostiset perustutkimukset ja toimenpiteet osana potilaan hoitoa
- kuvata eri ikä- ja kohderyhmille suunnattujen ravitsemussuositusten keskeisen sisällön ja hyödyntää suosituksia potilaan hoidossa
- kuvata vajaaravitsemusriskiin vaikuttavia tekijöitä ja sen ennaltaehkäisyn periaatteet
- kuvata potilaan kivun tunnistamisen, arvioinnin ja lääkkeettömän hoidon periaatteet ja menetelmät
- kuvata potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen velvoitteet ja hyvät käytänteet
- toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita soveltaen
- toimia ergonomisesti ja käyttää saatavilla olevia apuvälineitä potilaan siirtämisessä ja kaatumisten ehkäisyssä
- tunnistaa elottoman potilaan ja osaa toteuttaa peruselvytyksen
- toteuttaa kunnioittavasti vainajan laiton
- tukea ja ohjata läheisiä kuoleman jälkeen
- ottaa näytteitä ja ohjata potilasta näytteenotossa
- kirjata hoitotyön prosessi potilastietojärjestelmään sekä arvioida kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua
- antaa perusensiavun

Toteutustapa

Toteutus tapahtuu osin lähiopetuksena työpajaharjoituksissa ja osin itsenäisinä verkko-opintoina Canvas verkko-oppimisympäristössä.

Työpajoissa ryhmä on jaettu A ja B -ryhmiin. Katso tarkasti oman ryhmäsi aikataulu Pakista. Ryhmäjako tehdään opintojen alkaessa. Opintojakson orientaatio on kaikille pakollinen. Orientaatiossa käydään läpi opintojakson toteutus, ryhmäjaot ja pakolliset harjoitukset.

Opintojakson päätyttyä on valtakunnallinen yleissairaanhoitajan (YleSH) kliinisen osaamisen osakoe 1, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty.Tentti on valvottu yksilötentti, joka suoritetaan Otaniemen kampuksella omalla tietokoneella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvasin verkko-oppimisalustalla verkkotehtävien yhteydessä on opintojakson oppimateriaalit kirjattuna.
YleSH kliinisen osaamisen osakoe 1:n materiaali on kirjattu https://digicampus.fi -sivustolla kliinisen hoitotyön perusosaamisen -tietotestin kohdalla.

Opiskelijan tulee opintojakson alkaessa kirjautua Haka-tunnuksilla https://digicampus.fi -sivustolle ja hyväksyä käyttöehdot. Käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen opiskelija hakee oikean tenttialustan opettajalta saadun Kurssiavaimen avulla. Tenttialustalta opiskelijan tulee tutustua opiskelijan tenttiohjeisiin ja -tenttimateriaaleihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aikataulu löytyy Pakista. Hylätyn tentin voi tutkintosäännön mukaan uusia kaksi kertaa opintojakson orientaatiossa ilmoitettuina ajankohtina.

Verkkotehtävien palautuspäivät on kirjattu Canvasissa olevaan opintojakson toteutussuunnitelmaan.

Työpajaharjoituksiin osallistuminen edellyttää Canvasin verkkotehtävien tekemistä kyseisestä aihealueesta ennen harjoituksia.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 7 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
Opintojakson suorittaminen vastaa keskimäärin 189 tuntia opiskelijan työtä.

Yksityiskohtaisempi ajankäytön kuvaus esitetään opintojakson orientaatiossa.

Sisältö ja sen jaksotus

Aseptiikka ja infektioiden torjunta
Toimintakyky
Perustarpeista huolehtiminen ja painehaavojen ehkäisy
cABCDE-malli, NEWS -pisteytys
Hengityksen tarkkailu ja hoito
Verenkierron ja lämmön seuranta
Kipu, kivun arviointi ja hoito
Ravitsemus, erittäminen ja nestehoito
Kuoleman merkit, vainajan laitto ja läheisten tukeminen
Hoitotyön kirjaaminen
ISBAR-raportointi
Ergonomia ja apuvälineiden käyttö
Potilas- ja työturvallisuus kliinisessä hoitotyössä
Bioanalytiikka
Ensiapu

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.


Opintojakso sopii avoimen AMK:n opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurean opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Opintojakson arviointiperusteet kuvataan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja verkkotehtäviä, harjoituksia tai tenttiä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Osa 1 Hoitotyön päivittäiset toiminnot: Tentti YleSH osakoe 1 = Valtakunnallinen kliinisen hoitotyön perusteiden osaaminen osakoe 1 tietotesti. Tentin arviointi < 50 % hylätty, 50 % > hyväksytty.Hyväkstty suoritus edellyttää osallistumista pakollisiin työpajaharjoituksiin ja tentin hyväksyttyä suoritusta.
Osa 2 Bioanalytiikka arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää verkkotehtävien tekemistä ja bioanalytiikan työpajaharjoituksiin osallistumista.
Osa 3 Ensiapu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää verkkotehtävien ja verkkotentin tekemistä hyväksytysti ja ensiavun työpajaharjoituksiin osallistumista.
.
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
-toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti verkkotehtäviä, osallistunut pakollisiin harjoituksiin tai läpäissyt tenttiä hyväksytysti.