Siirry suoraan sisältöön

Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö (10 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BJ48-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

6 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHY2), Laurea yhteinen

Opettaja

  • Kirsi Ronkainen
  • Eija Okker-Tikkunen
  • Jonna Kantala

Vastuuopettaja

Kirsi Ronkainen

Ryhmät

  • SHV220SN
    Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella keskeiset kansalliset ja kansainväliset terveyspoliittiset linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutossuunnassa
- arvioida terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuutta sekä uudistamistarpeita yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
- analysoida uudistuvan organisaation, toimivan työyhteisön ja johtamisen hyviä käytäntöjä
- johtaa ja koordinoida omaa ja tiimin toimintaa
- arvioida laadunhallinnan, kustannustehokkuuden ja potilasturvallisuuden toteutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa sosiaali – ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet ja merkityksen palvelujärjestelmässä
- tuottaa ja kuvata uusi liikeidean (tuote – tai palvelu) sosiaali – ja terveyspalveluihin
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida innovaatioprojektin osana moniammatillista asiantuntijayhteisöä ja –verkostoa
- käyttää soveltuvia tutkimus-, projektityön ja palvelumuotoilun menetelmiä innovaatioprojektissa
- arvioida innovaatioprojektin prosessia sekä syntynyttä tulosta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Toteutustapa

OSA 1. Johtajuus 4 op

Yksi luento paikan päällä Tikkurilan kampuksella
Verkko-opetus

Opintoihin liittyy Canvas työtila

Luentoon osallistuminen on läsnäolopakollista. Verkko-opetus muodostuu itsenäisistä tehtävistä Canvas työtilassa, jotka on aikataulutettu. Tehtävät tulee tehdä aikataulutuksen mukaisesti, mutta niitä saa palauttaa myös aiemmin.

Suoritukset:
-läsnäoloa vaativa luento
-verkkotehtävät Canvas työtilassa aikataulutuksen mukaisesti suoritettavana

OSA 2. Palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op

Päiväopetus

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö.

Oppimisen kannalta on välttämätöntä osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opinnolla on aikataulutettua opetusta, ohjausta sekä työpajatyöskentelyä pääosin kampuksella ja osin etänä. Etäopetusta/-ohjausta ei tallenneta.

Opinnot tehdään kokonaisuudessaan tiimityönä, ja tiimi sopii itsenäisesti työskentelyn aikatauluja lähiopetuskertojen väliin.

Suoritukset

- Pakollinen orientaatiokerta (Huomioi tutkintosääntö).
- Palvelumuotoiluprojektin 4 kehittämisvaiheen toteutus ja niiden tuotokset/ tulokset.
- Yrittäjyyden tehtävät
- Loppuarviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

OSA 1. Johtajuus 4 op

Canvaksessa on ohjeistus tarvittaviin materiaaleihin jokaisen yksittäisen tehtävän kohdalla erikseen.

OSA 2. Palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op

Katso Canvas.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

OSA 1. Johtajuus 4 op

Ei sisällä TKI yhteistyötä

OSA 2. Palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op

Projektin toteutamme Sairaanhoitajaliiton kanssa opiskelijalähtöisten palveluiden kehittämiseksi liitossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

OSA 1. Johtajuus 4 op
Hyväksytty suoritus edellyttää luentokertaan osallistumista sekä Canvaksessa olevien verkkotehtävien suorittamista hyväksytysti aikataulun mukaisesti.

OSA 2. Palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op
Opiskelijan läsnäolo lähiopetuksessa on hyväksytyn suorittuksen kannalta välttämätöntä. Mikäli opiskelija ei osallistu lähiopetukseen ja tiimityöskentelyyn aktiivisesti, hänen suorituksensa hylätään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

OSA 1. Johtajuus 4 op

Lähiopetus (luento) 4 tuntia

Verkkotehtävät 104 tuntia

OSA 2. Palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op

Lähiopetus (opetus, työpajat, ohjaus) 40-50 h tuntia

Tiimityöskentely (haastattelut, projektin eri vaiheiden toteutus) 40-50h

Yrittäjyyden tehtävä 20 h

Sisältö ja sen jaksotus

OSA 1. Johtajuus 4 op
Ks. edellä

OSA 2. Palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op
Ks. edellä

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

MOLEMMAT OSATOTEUTUKSET

Arvioinnissa sovelletaan Laurean yhteisä arviointiperusteita tasolla 2.

PAINOTUKSET

OSA 1. Sh tiiminvetäjänä 4 op 40% arvosanasta

Osa 2. Palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op
- Palvelumuotoiluprojekti 45% arvosanasta
- Yrittäjyys 15% arvosanasta

MUUTA

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Lisätiedot

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Aiemman opetussuunnitelman opintojakso SH00BJ48 Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10 op korvautuu opintojaksolla SH00BT03 Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6 op ja SH00BT04 Työyhteisön ja tiimin toiminnan johtaminen 3 op. Huomio, että opintopistemäärä on uuden opetussuunnitelman opintojen mukaan pienempi kuin aikaisemmassa opetussuunnitelmassa. Käy keskustelua opettajatuutorisi kanssa opintojen kokonaisuuteen liittyen, mikäli sinulla on tarve korvata aiemman opetussuunnitelman mukainen opinto.