Siirry suoraan sisältöön

Kosmetiikkalaboratorio (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0393-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOP2), Palvelualat

Opettaja

  • Teija Hyppönen-Paloheimo
  • Sari Viitala

Vastuuopettaja

Sari Viitala

Ryhmät

  • TOP222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Palvelualat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- valmistaa joitakin tyypillisiä kosmetiikkatuotteita
- arvioida valmistamiensa tuotteiden toimivuutta ja laatia kosmetiikkapakkauksen ainesosaluettelon
- tunnistaa emulsiotyypit ja havaita emulsioiden epästabiiliuden merkkejä
- hankkia tietoa ainesosien turvallisuudesta
- hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa raportoinnissa

Toteutustapa

Opintojaksolle voi osallistua vain, jos laboratorion työturvallisuus on suoritettu ja kemian osaaminen on riittävällä tasolla. Jos olet epävarma, ole yhteydessä opettajaan ennen ilmoittautumista. Vastuuopettajana toimii Sari Viitala.
Laboratoriokontakteilla on pakollinen läsnäolo, eikä poissoloa voi korvata.
Laboratoriossa valmistetaan tyypillisiä kosmetiikkatuotteita valmiiden reseptien pohjalta. Työskentelystä pidetään kirjaa ja jokaisesta työstä kirjoitetaan raportti, joka sisältää teoriaa ja käytännön kuvausta.
Opintojaksoon kuuluu myös ennakkotehtävä.
Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta. Opinnossa on yksilö, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Osasta tehtäviä saat palautetta. Lisäksi voidaan hyödyntää myös vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Reseptit ja työturvallisuusohjeet löytyvät Canvas-työtilasta. Tarvittava muu kirjallisuus löytyy parhaiten http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala sivuilta. Lisäksi voi hyödyntää esim. muiden opintojaksojen materiaaleja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Laboratoriossa hyödynnetään työelämäkumppanien formuloita ja raaka-aineita.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.
Ensimmäisellä kontaktilla tulee olla ennakkotehtävä tehtynä ja palautettuna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä eli opintojakson suorittaminen vaatii noin 133 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakso sisältää opetuksen lisäksi verkkotyöskentelyä ja muuta itsenäisesti tai ryhmänä tehtävää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla kerrataan kokeellisten töiden avulla emulsioden muodostumista, emulgaattorien tarvetta, pinta-aktiivisten aineiden toimintaa, liuoksen ja emulsion eroja. Lisäksi tutkitaan geeliytymisen teoriaa.
Kukin opiskelija on laboratoriossa kolme kertaa. Jokaisella kerralla tehdään 2 tuotetta. Työskentelystä tehdään kirjallinen raportti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on ensisijaisesti suunnattu kauneudenhoitoalan opiskelijoille ja PKV221SA ryhmälle.
Koska tähän kuuluu laboratorio-opetusta, tulee opiskelijalla olla riittävät kemian taidot. Lisäksia laboratorion turvallisuustentti pitää olla hyväksytysti suoritettu ja/tai se tulee suorittaa ennen opintojakson alkua. Ole tarvittaessa yhteydessä vastuuopettajaan.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan läsnäolo kaikilla laboraorotiokerroilla, ennakkotehtävien tekeminen ja hyväksytysti tehdyt raportit.

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

Hylätty (0)

Opintojakson tehtäviä ei ole tehty vaatimusten mukaisesti ja aikataulussa ja/tai puutteellisesti tehtyjä tehtäviä ei ole täydennetty. Laboratoriokerroille ei ole osallistuttu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä