Siirry suoraan sisältöön

Professional Communication in English (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0243-3107

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Tiina Majuri

Vastuuopettaja

Tiina Majuri

Ryhmät

  • HLA223SN
    Liiketalouden koulutus, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate as a professional in field-specific tasks and intercultural contexts
- produce effective spoken and written texts using an appropriate style and register
- demonstrate knowledge of essential terminology needed in working life
- apply principles of interpersonal and organizational communication

Toteutustapa

Lähiopetus viikoittain Leppävaaran kampuksella.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä hyödynnetään myös vertaispalautteenantoa.

Opiskelija on suorittanut englannin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava englanti –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tiedot Canvasissa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Viestintää englannin kielellä työelämään liittyvissä tilanteissa (suullista ja kirjallista viestintää, työelämässä tarvittavaa sanastoa).
Tarkempi sisältö näkyvillä Canvas-työtilassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on täytynyt läpäistä opintojen alussa toteutettava englannin kielen lähtötasotesti hyväksytysti ennen opintojaksolle osallistumista. Jos opiskelija ei saa hyväksyttyä tulosta lähtötasotestistä, tulee opiskelijan myös suorittaa opintojakso R0170 Valmentava englanti. Vaihtoehtoisesti opiskelija hankkii vastaavan taitotason muulla tavoin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana koostuu seuraavista toteuksen osista:
Sanasto 20 %, 1 op
Suullinen viestintä 40 %, 2 op
Kirjallinen viestintä 40 %, 2 op

Yksityiskohtainen arviointikriteeristö on saatavilla Canvasissa.

Englannin kielen tavoitetasona on Eurooppalaisen viitekehyksen B2-tasoinen ammatillinen kielitaito. Lue lisää: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan tulee osoittaa suullinen ja kirjallinen osaaminen vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1 mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan tulee osoittaa suullinen ja kirjallinen osaaminen vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B2 mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan tulee osoittaa suullinen ja kirjallinen osaaminen vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason C1 mukaisesti.