Siirry suoraan sisältöön

Tiedonhallinta ja tietokannat (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0241-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Kari Häkkinen

Vastuuopettaja

Kari Häkkinen

Ryhmät

  • NDV222KA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hallinnoida ja käyttää tietokantoja
- suunnitella ja toteuttaa tietokantoja
- käyttää tietokannan käsittelykieltä tiedon etsinnässä ja muokkauksessa

Toteutustapa

Tämä on monimuotototeutus. Opetus/ohjaus ilta- ja päiväaikaan verkossa sekä kampuksella.

Opintojakson voit suorittaa:
a) Osallistumalla lähiopetustunneille Tikkurilassa ja suorittamalla tehtävät
b) Etänä opiskelemalla materiaalit itsenäisesti ja suorittamalla tehtävät

Tehtävät suorittamalla voi saada enintään H3 arvosanan. Opintojakson lopuksi järjestetään vapaaehtoinen loppukoe, jonka avulla voi korottaa arvosanaa 0-2 pykälää. Ks lisää kohdasta "Arviointi".

Opintojakson voi suorittaa joko osallistumalla lähitunneille, tai osittain/kokonaan etäopiskeluna verkossa. Joitakin osa-alueita tehdään täysin etänä, itsenäisesti opiskellen. Lähitunneille voi osallistua, vaikka yleensä opiskelisikin itsenäisesti verkossa.
Lähitunneilla voit tehdä soveltavia tehtäviä ja voit pyytää tarvittaessa opettajalta apua.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit ovat käytettävistä opintojakson Canvas-työtilan kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa keskimäärin 134 työtuntia. Tuntimäärä vaihtelee paljon opiskelijoittain muiden muassa ja erityisesti aiemmasta osaamisesta riippuen. Erityistä aiempaa osaamista ei edellytetä.

Opintojaksolla tehdään harjoituksia jatkuvasti, koko opintojakson ajan. Opiskelijan on varattava lähituntien lisäksi runsaasti aikaa opintojakson tehtävien tekemiseen. Tehtävät ovat osittain ryhmissä, osittain itsenäisesti tehtäviä.

Sisältö ja sen jaksotus

Perusteet:
* Tietokannan määrittely ja historia
* Erityyppiset tietokannat
* Tietokannan käyttötapoja
* Taulut/näkymät
* Relaatiomalli

Suunnittelu:
* Käsiteanalyysi
* Tietokannan suunnittelu
* Tietokannan luonti

Tietokannan käyttö ja hallinta:
* SQL:n perusteet
* Liitokset
* Alikyselyt

Edellälueteltujen lisäksi opintojaksolla pyritään kehittämään opiskelijan osaamista kokonaisuutena ja työuralla edelleen kehittyvänä. Työtavoissa korostuu tämän vuoksi ryhmätyön tekeminen, tiedon haun jatkuva opiskelu ja esitykset oppiaineksesta toisille opintojakson opiskelijoille.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä. KS lisää täältä -> https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FstudentFin%5Fopintosuorituksetjaarviointi%2FJaetut%20asiakirjat%2FArviointikriteerit%20amk%2Epdf&parent=%2Fsites%2FstudentFin%5Fopintosuorituksetjaarviointi%2FJaetut%20asiakirjat

Arviointinäyttö saadaan ryhmätehtävistä, yksilötehtävistä ja loppukokeesta.

Loppukoe on vapaaehtoinen. Loppukokeen avulla voi korottaa ryhmä- ja yksilötehtävien perusteella saatua arvosanaa enintään kaksi pykälää. Pelkillä tuntitehtävillä ei voi saada parempaa arvosanaa kuin H3.

Opettaja voi huomioida arvioinnissa korottavasti erityiset näytöt tehtävien puitteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
* osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
• osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä
• osaa raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
• osaa toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
• osaa toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
• osaa ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
• osaa toimia ryhmän jäsenenä
• osaa suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
• osaa toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
• osaa käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
• osaa koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
• osaa raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
• osaa toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
• osaa toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
• osaa osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
• osaa toimia tavoitteellisesti ryhmässä
• osaa suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
• osaa havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
• osaa perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
• osaa käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
• osaa vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
• osaa raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
• osaa toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
• osaa ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
• osaa ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
• osaa edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
• osaa hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
• osaa toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
• osaa suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden