Siirry suoraan sisältöön

VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0227-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

 • Niina Glerean
 • Tiina Leino
 • Irene Latva-Korpela
 • Anne Hiller-Ikonen
 • Riikka Ketonen
 • Marja Vellonen

Vastuuopettaja

Irene Latva-Korpela

Ryhmät

 • STV220KN
  Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K20, Tikkurila
 • STV219KA
  Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K19, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida asiakkaan hoitoa, palvelua ja työyhteisön toimintatapoja hoidon vaikuttavuuden, turvallisuuden, toiminnan laadun ja kustannustehokkuuden näkökulmista
- kehittää jatkuvasti osaamistaan ja tuoda osaamisensa aktiivisesti työyhteisön käyttöön
- johtaa omaa toimintaansa ja tehdä ehdotuksia tiimin toiminnan kehittämiseksi
- edistää viestinnällään tavoitesuuntautunutta työskentelyä, yhteisön hyvinvointia ja tiimin yhteishenkeä
- toimia ammatillisesti ja tuloksellisesti työyhteisössä ja innovaatioprojekteissa

Toteutustapa

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu terveydenhoitajatyössä tai sitä tukevissa harjoitteluympäristöissä.
Tarkempi harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja harjoittelupaikan ilmoittaminen Canvasissa.
TEHTÄVÄ: Harjoittelun tehtävä Canvasissa.
VIESTINTÄ ja OHJAUS: Sähköposti, Puhelin, Teams, Zoom ja tarvittaessa käynti harjoittelupaikalla tai tapaaminen koululla. Ongelmatilanteissa ota heti yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai harjoittelun koordinaattoriin/vastuuopettajaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoitteluympäristöön liittyvä teoriaopetuksessa osoitettu kirjallisuus sekä ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit.
Harjoittelupaikan suosittama kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

PALKALLISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN (TOPI)
Opiskelija on etukäteen yhteydessä harjoittelun koordinaattoriin, ks. ohje opiskelijaintrasta Palkallisen työn opinnollistaminen (TOPI) ammattitaitoa edistäväksi harjoitteluksi sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan AMK-tutkinnoissa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/TOPI-sairaanhoitaja-ja-terveydenhoitaja-amk-koulutuksissa.aspx

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Valmistaudu harjoitteluun hyvissä ajoin perhetymällä harjoittelupaikan ja koulun ohjeistuksiin harjoitteluun liittyen. Muista tartuntatautiselvitys ja rikostaustaote, ks. tarkemmat ohjeet Canvasista.
Yhteys harjoittelupaikkaan ennen harjoittelun alkua ja ohjaavaan opettajaan viimeistään harjoittelun alettua. Ohjaustapaamiset pääosin etäyhteydessä (sähköposti, Canvas, puhelin, Teams, Zoom).
Harjoittelun dokumentointi oppimissopimuslomakkeelle, joka palautetaan Canvasiin ohjeen mukaan. Harjoittelun tavoitteet laaditaan viimeistään ensimmäisen harjoitteluviikon aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Jobiilihaku 3/2022 ja jatkuu edelleen. Jos hankit harjoittelupaikan Jobiilin ulkopuolelta, laita siitä sähköposti Irene Latva-Korpelalle vahvistusta varten (ks. 10 askelta onnistuneeseen harjoitteluun).
KIrjaa vahvistettu harjoittelupaikkasi Canvasin harjoittelun VI syksyn-22 koostelomakkeelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Jakson laajuus on 15op, n.10 työviikkoa, 15op = n. 400 h opiskelijan työtä.
Kokonaistuntimäärästä vähennetään harjoittelun tehtävä 30 tuntia.
Harjoittelupaikassa tehdään kliinisenä harjoitteluna 360 tuntia.
Harjoittelu toteutuu opiskelijan oman aikataulun mukaan. Huomioi harjoittelujaksolle osuvat arkipyhät, niitä ei erikseen vähennetä tuntimäärästä. Opiskelija suunnittelee, miten hän saavuttaa riittävän tuntimäärän opintojaksolla.
Vajaaksi jääviä tunteja (jos ohjaajalla lyhyempiä päiviä, ohjaaja koulutuksessa eikä korvaavaa ohjaajaa) voi esim. tehdä osallistumalla perhevalmennuksiin ja vanhempainiltoihin, osallistumalla kouluilla esim. terveystieto oppitunteihin, yhteisöllisiin tapahtumiin ja retkiin, monialaisilla tutustumistapaamisilla (kuraattori, sosiaalityöntekijät, psykologi, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ym. hyvinvointitoimijat). Myös harjoittelupaikan ulkopuoliset tahot mahdollisia esim. erilaiset järjestöt ja hankkeet.
Verkostoidu rohkeasti myös harjoittelupaikan esimiehen kanssa.

Sisältö ja sen jaksotus

[Käytä vain tarvittaessa.]

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun keskeyttämistä ja hylkäämistä arvioidaan alla olevin kriteerein.
Yksikin alla olevista kriteereistä riittää jo yksinään harjoittelun keskeyttämiseen tai hylkäämiseen.

Opiskelijalla ei ole realistisia mahdollisuuksia saavuttaa harjoittelulle asetettuja tavoitteita tuesta ja ohjauksesta huolimatta esim. seuraavista syistä, sitoutumattomuus harjoitteluun, oleellisten tietojen ja taitojen puute, oppimisen tavoitteita ei ole laadittu.

Opiskelija toimii Laurea-ammattikorkeakoulun järjestyssääntöjen vastaisesti harjoittelun aikana.

Opiskelija vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja osoittautuu ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa (Ammattikorkeakoululaki 33 §).

On ilmeistä, ettei opiskelija terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun (Ammattikorkeakoululaki 26 §).

Opiskelijalla on vakavia puutteita työelämätaidoissa (muun muassa työvuorojen noudattaminen, työyhteisön sääntöjen ja normien toistuva laiminlyönti), mikä estää harjoittelun jatkumisen eikä opiskelija pyynnöistä huolimatta muuta käyttäytymistään näillä osa-alueilla.

***

Harjoittelua ei voida kirjata hyväksytyksi, mikäli
- opiskelija laiminlyö harjoittelusitoumuksessa sovittuja käytänteitä.
- opiskelija on jättänyt palauttamatta harjoitteluun liittyviä asiakirjoja (työvuorotaulukko, harjoittelun arviointitiedot) ja/tai tehtävän.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]