Siirry suoraan sisältöön

VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0227-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Mari Murtomäki
  • Sari Haapa

Vastuuopettaja

Sari Haapa

Ryhmät

  • STG220KA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K20, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida asiakkaan hoitoa, palvelua ja työyhteisön toimintatapoja hoidon vaikuttavuuden, turvallisuuden, toiminnan laadun ja kustannustehokkuuden näkökulmista
- kehittää jatkuvasti osaamistaan ja tuoda osaamisensa aktiivisesti työyhteisön käyttöön
- johtaa omaa toimintaansa ja tehdä ehdotuksia tiimin toiminnan kehittämiseksi
- edistää viestinnällään tavoitesuuntautunutta työskentelyä, yhteisön hyvinvointia ja tiimin yhteishenkeä
- toimia ammatillisesti ja tuloksellisesti työyhteisössä ja innovaatioprojekteissa

Toteutustapa

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu terveydenhoitajatyössä tai sitä tukevissa harjoitteluympäristöissä.
Harjoitteluun liittyvä ohjeistus löytyy Canvasista R0227-3002 VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II- työtilasta.
TEHTÄVÄ: Harjoittelun tehtävä ilmoitetaan myöhemmin
VIESTINTÄ: Sähköposti, Canvas, Puhelin, Teams/Zoom, tapaamiset harjoittelupaikalla tai koululla (korona-aikana etätapaamiset).
OHJAUS: Lähialueen harjoittelupaikoissa yksi käynti sopimuksen mukaan (korona-aikana etätapaamiset Teamsinin/Zoomin/puhelimen kautta) ja kaukana olevissa harjoittelupaikoissa puhelin, Teams tai Zoom-ohjaus. Tarvittaessa sovitaan lisäkäyntejä, ongelmatilanteissa ota heti yhteyttä ohjaavaan opettajaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoitteluympäristöön liittyvä teoriaopetuksessa osoitettu kirjallisuus sekä ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit.
Harjoittelupaikan suosittama kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

PALKALLISEN TYÖN HYVÄKSI LUKU:
Opiskelija on etukäteen yhteydessä opettajatuutoriinsa, jos hän haluaa hakea harjoittelun hyväksilukuna työsuhteessa, ks. LINK - OPINTOJEN KULKU - HOT dokumentti: Palkallisen työn hyväksilukeminen sosiaali- ja terveysalalla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

OHJAUS: Lähialueen harjoittelupaikoissa yksi käynti sopimuksen mukaan (korona-aikana etätapaamiset Teamsinin/Zoomin/puhelimen kautta) ja kaukana olevissa harjoittelupaikoissa puhelin, Teams tai Zoom-ohjaus. Tarvittaessa sovitaan lisäkäyntejä, ongelmatilanteissa ota heti yhteyttä ohjaavaan opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jakson laajuus on 15op, n.10 työviikkoa, 1op = n. 27t
15op = 405t opiskelijan työtä.
Kokonaistuntimäärästä vähennetään harjoittelun info ja jobiilihaku 2t ja arviointikeskusteluun valmistautuminen, itsearviointien kirjoittaminen 2t.
Harjoittelu toteutuu opiskelijan oman aikataulun mukaan. Huomioi harjoittelujaksolle osuvat arkipyhät, niitä ei erikseen vähennetä tuntimäärästä. Opiskelija suunnittelee, miten hän saavuttaa riittävän tuntimäärän opintojaksolla.
Vajaaksi jääviä tunteja (jos ohjaajalla lyhyempiä päiviä, ohjaaja koulutuksessa eikä korvaavaa ohjaajaa) voi esim. tehdä osallistumalla perhevalmennuksiin ja vanhempainiltoihin, osallistumalla kouluilla esim. terveystieto oppitunteihin, yhteisöllisiin tapahtumiin ja retkiin, monialaisilla tutustumistapaamisilla (kuraattori, sosiaalityöntekijät, psykologi, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ym. hyvinvointitoimijat). Myös harjoittelupaikan ulkopuoliset tahot mahdollisia esim. erilaiset järjestöt ja hankkeet. Varhaisen vuorovaikutuksen kirjallisilla tehtävillä voi myös korvata opettajan kanssa sovitun tuntimäärän, mikäli et ole tehtäviä tehnyt edellisessä harjoittelussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoa edeltävät opinnot:
Moduulien I-IV opinnot pääosin suoritettu
Rokotusosaamisen perusteet 2op suoritettu
Terveydenhoitajamoduulin teoriaopinnot pääosin suoritettu
Harjoitteluympäristön vaatimusten mukaiset opinnot suoritettu
.
Harjoitteluun liittyvä ohjeistus löytyy Canvasista R0227-3004 VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II. Ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana ja ko. harjoittelun kohdalta.
Huomioi mm. tartuntatautilain mukainen rokotussuoja ja rikostaustaote (voimassa 6kk). HUOM! Rikostaustaotteiden näyttöajat: pidä huolta, että olet näyttänyt rikostaustaotteen ennen harjoittelun alkua!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin