Siirry suoraan sisältöön

V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0224-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

 • Anne Suvitie
 • Irene Latva-Korpela
 • Tiina Leino

Vastuuopettaja

Irene Latva-Korpela

Ryhmät

 • STV220KN
  Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K20, Tikkurila
 • STV219KA
  Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K19, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja perustella ammattieettisiä valintoja
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajatyötä eri toimintaympäristöissä
- käyttää voimavaroja vahvistavia terveydenhoitotyön menetelmiä
- ohjata asiakkaita terveyttä edistävissä valinnoissa
- tehdä itsenäisiä päätöksiä ja perustella ne
- arvioida eri-ikäisen asiakkaan ja hänen perheensä ympäristön terveyttä ja turvallisuutta
- arvioida ja kehittää kirjaamista terveydenhoitotyössä
- arvioida kriittisesti ammatillista kehittymistään
- toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä
- toimia terveydenhoitotyön asiantuntijana kehittämisprojekteissa
- soveltaa teknologiaa terveydenhoitotyössä

Toteutustapa

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu terveydenhoitajatyössä tai sitä tukevissa harjoitteluympäristöissä.
Harjoitteluun liittyvä yleinen ohjeistus löytyy Canvasista.
ILMOITA vahvistettu harjoittelupaikkasi Canvasissa.
TEHTÄVÄ: Harjoittelun tehtävä Canvasissa. Tehtävä tehdään vain yhdestä opintojaksoon kuuluvasta harjoittelujaksosta, jos opiskelija on jakanut harjoittelun kahteen paikkaan. Poikkeuksena harjoittelun osan suorittaminen työsuhteessa (TOPI), johon sisältyy aina tehtävä.
VIESTINTÄ: Sähköposti, Canvas, Puhelin, Teams/Zoom- tapaamiset harjoittelupaikalla tai koululla.
OHJAUS: Ohjaus pääosin etäyhteydessä. Ongelmatilanteissa ota heti yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai harjoittelun koordinaattoriin/vastuuopettajaan.
AIKATAULU: Harjoittelu toteutuu opiskelijan oman aikataulun mukaan tai viikoilla 43-50.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoitteluympäristöön liittyvä teoriaopetuksessa osoitettu kirjallisuus sekä ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit. Terveysportti/Neuko-tietokanta.
Harjoittelupaikan suosittama kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

PALKALLISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN:
Opiskelija on etukäteen yhteydessä harjoittelun koordinaattoriin Irene Latva-Korpelaan. Katso Intran ohje: Työn opinnollistaminen (TOPI) ammattitaitoa edistäväksi harjoitteluksi sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan amk-tutkinnoissa, https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/TOPI-sairaanhoitaja-ja-terveydenhoitaja-amk-koulutuksissa.aspx

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Valmistaudu harjoitteluun hyvissä ajoin perhetymällä harjoittelupaikan ja koulun ohjeistuksiin harjoitteluun liittyen.
Ole yhteydessä harjoittelupaikkaan hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua ja ohjaavaan opettajaan viimeistään harjoittelun alettua. Ohjaustapaamiset pääosin etäyhteydessä (sähköposti, Canvas, puhelin, Teams, Zoom).
Harjoittelun tavoitteet oppimissopimuslomakkeelle, kun paikka on vahvistettu ja viimeistään ensimmäisen harjoitteluviikon aikana.
Harjoittelun tehtävä kytkeytyy työelämän kehittämiseen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Jobiilihaku alkoi maaliskuussa ja jatkuu edelleen. Seuraa myös ilmoituksia vapautuneista paikoista Canvasissa. Päivitä Jobiilin CV ennen varausten ja harjoittelun alkua.
Jos hankit harjoittelupaikan Jobiilin ulkopuolelta, laita siitä sähköposti Irene Latva-Korpelalle (irene.latva-korpela@laurea.fi) vahvistusta varten (ks. 10 askelta onnistuneeseen harjoitteluun).
Harjoittelu on hosp-harjoittelu ja siinä sovelletaan harjoittelun kevään 2022 infon periaatteita, erillistä infoa ei pidetä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

[Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun laajuus on 10op (267 h), 7vk :n harjoittelussa
Työvuorotaulukon ohjeen mukaan kokonaistuntimäärästä 267 h /10 op vähennetään harjoittelun infoon perehtyminen 1t ja harjoittelun tehtävä 16h. Jäljelle jäävä tuntimäärä 250h käytetään kokonaisuudessaan harjoitteluympäristössä.
• Huomioi harjoittelujaksolle osuvat arkipyhät, niitä ei erikseen vähennetä
tuntimäärästä.
Puuttumaan jääviä tunteja (jos ohjaajalla lyhyempiä päiviä, ohjaaja koulutuksessa eikä korvaavaa ohjaajaa) voi esim. tehdä osallistumalla perhevalmennuksiin ja vanhempainiltoihin, osallistumalla kouluilla esim. terveystieto oppitunteihin, yhteisöllisiin tapahtumiin ja retkiin, monialaisilla tutustumistapaamisilla (kuraattori, sosiaalityöntekijät, psykologi, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ym. hyvinvointitoimijat). Myös harjoittelupaikan ulkopuoliset tahot mahdollisia esim. erilaiset järjestöt ja hankkeet.
Verkostoidu rohkeasti myös harjoittelupaikan esimiehen kanssa!

Sisältö ja sen jaksotus

Ennen harjoittelujaksoa vaadittavat opinnot:
- Moduulien I-IV opinnot pääosin suoritettu
- Rokotusosaamisen perusteet 2op suoritettu
- Osallistuminen Terveydenhoitajamoduulin kevään 2022 teoriaopintoihin tai aiemmin suoritetut th-moduulin opinnot.
- Harjoitteluympäristön vaatimusten mukaiset opinnot suoritettu
- Harjoitteluun liittyvä tarkempi ohjeistus löytyy Canvasista. Huomioi mm. tarvittava rokotussuoja ja rikostaustaote.
Opintojaksolla suoritettava harjoittelun tehtävä vastaa terveydenhoitamoduulin tavoitteeseen: Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa hoitotyön ja lähitieteiden tutkimusta terveydenhoitajatyössä ja sen kehittämisessä. Ja harjoittelun tavoitteeseen: opiskelija osaa toimia terveydenhoitotyön asiantuntijana kehittämisprojekteissa. Tehtävän kautta harjoittelu on T&K&I toimintaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin, ohjaajien arviointiin sekä ohjaus- ja arviointikeskusteluihin.
Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Mikäli harjoittelu on keskeytetty tai hylätty, tehdään opiskelijan kanssa suunnitelma harjoittelun suorittamiseksi/täydentämiseksi.
Mikäli harjoittelun tunnit jäävät vajaaksi, voidaan opiskelijalle kirjata Peppiin opintojakson laajutta pienempi opintopistemäärä ja opiskelija täydentää harjoittelun kokonaisuuden myöhemmin.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Lisätiedot

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Aiempi opintojakso korvautuu opintojaksolla ST00BT18 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10 op