Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja esimiestyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0215-3055

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

27.09.2022 - 08.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Johanna Lahti
  • Taru Maamies

Vastuuopettaja

Johanna Lahti

Ryhmät

  • NTV221SN
    Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Ensimmäiseen opetuskertaan osallistuminen on pakollinen, kuten myös muille pakollisiksi merkityille kerroille. Opintojaksolla eteneminen, aikataulu, tehtävät ja arviointi käydään läpi ensimmäisellä kerralla. Silloin suoritetaan myös tiimien muodostaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus:

Riitta Viitala: Henkilöstöjohtaminen - Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit, 2021 - Teos löytyy Laurean sähköisistä kirjoista.

Jaana Paanetoja: Työoikeus tutuksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ensimmäinen kontaktikertaan osallistuminen on välttämätöntä.
Muut opintojakson tärkeät päivämäärät käydään läpi ensimmäisellä kerralla.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinnossa käsitellään johtamista, painotetusti IT-alaa koskien sekä asiantuntijatyön henkilöjohtamiseen painottuen. Erillisenä osakokonaisuutena on työlainsäädännön tehtävä.

Opinto koostuu kolmesta modulista, jotka ovat:
1. Itsensä johtaminen
2. Esihenkilötyö ja henkilöstökäytänteet
3. Työsuhteen oikeudellinen elinkaari

Moduleihin liittyvät taustamateriaalit ja tehtävät löytyvät opinnon Canvas-oppimisympäristöstä.

Opinnon suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia.


Keskeinen sisältö:
Opintojaksossa perehdytään johtamisen ja esimiestyön kokonaisuuteen.
Opintojaksolla tarkastellaan johtamista ja esimiestyötä mm. seuraavista näkökulmista:
- Johtaminen, johtajuus ja esimiestyö, ryhmien ja tiimien johtaminen,
- Omien esimiesominaisuuksien ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen, itsensä johtaminen
- Yrityksen strategia ja sen vaikutus esimiestyöhön ja henkilöstökäytäntöihin
- Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
- Suorituksen johtaminen
- Esimies työhyvinvoinnin johtajana, työhyvinvointitoiminnan kehittämisen keinot
- Työlainsäädännön peruskysymykset

Opinnon tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opinnon eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ohjausta annetaan myös Canvasin ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.
Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen tason arviointi perustuu Laurean arviointikriteereihin vaativuustasolla 1.


Opintojakso osat , arvostelu ja painotus:
1. Itsensä johtaminen arvostelu hyv/hyl
2. Esihenkilötyö ja henkilöstökäytänteet hyl / 1-5
3. Työsuhteen oikeudellinen elinkaari hyv/hyl

Koko opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä läpäisemistä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opintojakson työskentelyyn tai ei ole suorittanut hyväksyttävästi opintojakson arvioitavia tehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä


RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä


RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan


RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden