Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0208-3053

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Marika Kivistö

Vastuuopettaja

Marika Kivistö

Ryhmät

  • SSB222KA
    Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, K22, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa innovaatioiden trendit ja heikot signaalit
- tuottaa kokeiluja, pilotteja ja prototyyppejä asiakasarvon kehittämisessä
- käyttää luovan työskentelyn periaatteita palvelukehitysprosessissa ja asiakaslähtöisen toiminnan suunnittelussa

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Toteutuksella perehdytään yhteiskunnan kehitystä tunnistavaan tulevaisuusajatteluun, hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöiseen ja kestävään kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.

Toteutus sisältää itsenäistä opiskelua Canvas oppimisympäristössä, luento-opetusta (kampus), työpajatyöskentelyä (kampus) sekä pienryhmätyöskentelyä ja yhteiskehittämistä (zoom).
Toteutus on integroitu saman moduulin Yrittäjyys- opintojakson kanssa. Suosittelemme opintojaksojen samanaikaista suorittamista, mutta ne voidaan suorittaa myös erillisinä kokemuksina. Toteutuksilla on yhteinen orientaatio-, vierailija- ja seminaaripäivä.

Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä hyödynnetään vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kallankari, Sanna (2019): Muutoksen johtaminen arjessa. Opas sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Sitra (2023): Megatrendit.
Muu toteutuksella käytettävä materiaali esitellään lähiopetuspäivillä ja Canvas verkkoympäristöissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija ennen opintojakson alkua. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Vierailijapäivä

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson tärkeät päivämäärät
14.9. Orientaatio (moduuli 4), läsnäolovelvollisuus kampuksella
22.9. Palvelumuotoilun työpaja ja tehtävän purku, läsnäolovelvollisuus kampuksella
25.10. Opintojaksojen yhteinen vierailijapäivä, läsnäolovelvollisuus verkossa
14.12. Seminaari, läsnäolovelvollisuus kampuksella
Lisäksi opiskelijan tulee osallistua oman pienryhmänsä kanssa vähintään yhteen yhteiskehittämisen ja sparrauksen tapaamiseen (ohjaus).

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op vastaa keskimäärin 134 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Toteutuksen osat:
Palvelumuotoilu (1op)
Kehittämisosaaminen (1op)
Kokeillen kehittäminen (3op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Arviointi
Palvelumuotoilu: Oppimistehtävät, HYV-HYL
Kehittämisosaaminen: Oppimistehtävä 1-5, HYL (henkilökohtainen arviointi)
Kokeillen kehittäminen: Raportti 1-5, HYL (pienryhmän arvosana tai tarvittaessa henkilökohtainen arviointi)

Ohjauksen ja arvioinnin käytänteet käydään läpi opintojakson orientaatiossa.Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin