Siirry suoraan sisältöön

IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0203-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

14 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

 • Pamela Jokisalo
 • Anne Suvitie
 • Tiina Leino
 • Irene Latva-Korpela
 • Anna-Kaisa Hankaniemi
 • Anne Hiller-Ikonen
 • Riikka Ketonen
 • Kati Saarinen

Vastuuopettaja

Irene Latva-Korpela

Ryhmät

 • STV221KN
  Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida rokotustoimintaa
- toteuttaa monimuotoisesti ryhmäohjauksen menetelmiä
- toimia moniammatillisessa tiimissä ja verkostossa jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen
- arvioida haavoittuvan asiakkaan palvelu- ja hoidon tarvetta
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida elämänkulun eri vaiheessa olevan asiakkaan hoitotyötä
- soveltaa asiakaslähtöisiä työmenetelmiä asiakkaan osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseksi

Toteutustapa

Osa 1: Kliininen harjoittelu 10 op
Harjoitteluun liittyvät tarkemmat ohjeistukset löytyvät Canvasista.
TEHTÄVÄ: Harjoittelun tehtävä Canvasissa.
VIESTINTÄ ja OHJAUS: Sähköposti, Puhelin, Teams, tarvittaessa käynti harjoittelupaikalla tai tapaaminen koululla. Ongelmatilanteissa ota heti yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai harjoittelun koordinaattoriin/vastuuopettajaan.

Osa 2: Työpajatyöskentely syksyllä 2022 ja keväällä 2023 Th- opintojen yhteydessä.
Työpajat 2 op
Syventävä rokotusosaaminen 1 op opettaja /Marja Vellonen
Terveydenhoitajatyötä tukevat asiantuntijaluennot 2 op (vastuuopettaja Irene Latva-Korpela).
Asiantuntijaluennot löytyvät lukujärjestyksestä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Harjoitteluympäristöön liittyvä teoriaopetuksessa osoitettu kirjallisuus sekä ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit.
Harjoittelupaikan suosittama kirjallisuus.

2. Materiaali ilmoitetaan opintojen alussa ja aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti "kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa Intrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Valmistaudu harjoitteluun hyvissä ajoin perhetymällä harjoittelupaikan ja koulun ohjeistuksiin harjoitteluun liittyen. Muista rikostaustaote ja tartuntatautiselvitys.
Yhteys harjoittelupaikkaan ennen harjoittelun alkua ja ohjaavaan opettajaan viimeistään harjoittelun alettua. Ohjaustapaamiset pääosin etäyhteydessä (sähköposti, Canvas, puhelin, Teams, Zoom).
Harjoittelun tavoitteet oppimissopimuslomakkeelle ensimmäisen harjoitteluviikon aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Jobiilihaku keväällä 2022. Jos hankit harjoittelupaikan Jobiilin ulkopuolelta, laita siitä sähköposti Irene Latva-Korpelalle vahvistusta varten (ks. 10 askelta onnistuneeseen harjoitteluun).
Harjoittelun info, ks. Lukkarikone ja Canvas.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa Intrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
1. Kliinisen harjoittelun laajuus 10op = n. 270t opiskelijan työtä. Työvuorotaulukon ohjeen mukaan kokonaistuntimäärästä 270t/10op vähennetään harjoittelun info 1t ja harjoittelun tehtävä 19t.
Jäljelle jäävä aika 250t käytetään kokonaisuudessaan harjoitteluympäristössä.

2. 5op toteutuu työpajaopetuksena, asiantuntijaluentoina ja syventävänä rokotusosaamisena.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun keskeyttämistä ja hylkäämistä arvioidaan alla olevin kriteerein.
Yksikin alla olevista kriteereistä riittää jo yksinään harjoittelun keskeyttämiseen tai hylkäämiseen.

- Opiskelijalla ei ole realistisia mahdollisuuksia saavuttaa harjoittelulle asetettuja tavoitteita tuesta ja ohjauksesta huolimatta esim. seuraavista syistä, sitoutumattomuus harjoitteluun, oleellisten tietojen ja taitojen puute, oppimisen tavoitteita ei ole laadittu.
- Opiskelija toimii Laurea-ammattikorkeakoulun järjestyssääntöjen vastaisesti harjoittelun aikana.
- Opiskelija vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja osoittautuu ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoitteluissa (Ammattikorkeakoululaki 33 §).
- On ilmeistä, ettei opiskelija terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun (Ammattikorkeakoululaki 26 §).
- Opiskelijalla on vakavia puutteita työelämätaidoissa (muun muassa työvuorojen noudattaminen, työyhteisön sääntöjen ja normien toistuva laiminlyönti), mikä estää harjoittelun jatkumisen eikä opiskelija pyynnöistä huolimatta muuta käyttäytymistään näillä osa-alueilla.

***

Harjoittelua ei voida kirjata hyväksytyksi, mikäli
- opiskelija laiminlyö harjoittelusitoumuksessa sovittuja käytänteitä.
- opiskelija on jättänyt palauttamatta harjoitteluun liittyviä asiakirjoja (työvuorotaulukko, harjoittelun arviointitiedot) ja/tai tehtävän.

Lisätiedot

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Aiempaan opintojaksoon R0203 IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing opintoihin liittyvä opintojakson terveydenhoitajien työpajaosan voit suorittaa uuden opetussuunnitelman opinnolla ST00BT11 Erityisryhmien terveydenhoitajatyö ja palveluiden integraatio 3 op. Aiemman opintojakson R0203 IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15 op kliinisen harjoittelun osan voit suorittaa SH00BT00 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 13 op opintojaksolla. Jos tarvitset tukea harjoittelujen kokonaispistemäärän suunnitteluun, ole yhteydessä opettajatuutoriisi. Huomioi, että uuden opetussuunnitelman opintopistemäärä on harjoittelun osalta suurempi. Käy keskustelua opettajatuutorisi kanssa opintojen kokonaisuuteen liittyen.