Siirry suoraan sisältöön

Participation and Well-being at Different Life Stages (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0196-3042

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

17.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Anne Maijala
  • Meri Vuorinen
  • Päivi Ylinen
  • Kirsi Leinonen

Vastuuopettaja

Anne Maijala

Ryhmät

  • SHG221KA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K21, Otaniemi

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe the growth and developmental stages of clients of different ages and transition phases in families
- describe the normal course of pregnancy and giving birth as well as medical grounds for care given during them
- describe the main illnesses in children, adolescents and the elderly as well as the medical grounds for treatment
- plan, implement and evaluate nursing of children, families, people of working age and the elderly
- identify factors that safeguard the health and well-being of clients or increase their vulnerability of different ages and their significant others
- promote the interaction, participation and rehabilitation of vulnerable and multicultural clients and their significant others in the care process
- evaluate the social (services) and health care service processes of vulnerable client groups and provide guidance on the use of services for these clients
- plan, implement and evaluate groupguidance on health and well-being
- analyse special needs related to multicultural client relationships and immigration in social welfare and health care
- recognise social security benefits and possibilities available to clients of different ages and their significant others

Toteutustapa

Osa 1: PERHEEN HOITOTYÖ 6 op
Aktivoiva ja osallistava webinaariopetus, case-työskentely, simulaatio- ja työpaja työskentely, verkkotehtävät ja flipped learning, PBL, tiimi-oppiminen, ryhmäohjaustehtävät.

Osa 2: TYÖIKÄISEN JA IKÄÄNTYVÄN HOITOTYÖ 4op
Aktivoiva ja osallistava kontaktiopetus, työskentely työpajoissa, verkko-opiskelu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

LASTEN SAIRAANHOITO

• Storvik-Sydänmaa, S., Talvensaari, H., Kaisvuo, T. &; Uotila N. 2012. 1. painos. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Sanoma Pro Oy - soveltuvin osin
• Duodecim, Terveyskirjasto (2019) – Kurkunpään tulehdus (laryngiitti) lapsella https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00286
• Duodecim, Terveyskirjasto (2009) Suolistotulehdukset https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00020
• Pakkausseloste Osmosal –jauhe / Pharmaca Fennica - soveltuvin osin
• Hemoglobiini HbA1c - https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03092
• Tyypin 1 diabeteksen hoito - https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00774
• Vatsakipu lapsella (2019) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00545
• Lapsen akuutti vatsakipu (2016) https://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti?p_artikkeli=aho01710&p_haku=lapset
• Leikkaushaavan hoito (2017) https://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/infektioidentorjuntaohjeet/Documents/5.6%20Leikkaushaavan%20hoito.pdf

IKÄÄNTYNEEN HOITOTYÖ
Kerminen H, Jäppinen A-M, Kiviniemi K, Tikkanen P & Havulinna S. 2019. Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 28.12.2012/980 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. 2020. Valtion ravitsemus-neuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/URN_ISBN_978-952-343-472-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen M & Arkkila P. (Tilvis R. toim.) 2016. Geriatria.
Älyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Ympäristöministeriön raportteja 7/2017.
Kivelä S & Räihä I. 2007 Iäkkäiden lääkehoito. Kapseli 35. https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf
Sairaanhoitajan kollegiaalisuusohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2019/10/Sairaanhoitajien-kollegiaalisuusohjeet.pdf
Leino-Kilpi H & Välimäki M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: SanomaPro.
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf

MONIKULTTUURISUUS
WellmanE. 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. Kirjaksi.net, Jyväskylä.

OPPIMATERIAALI TARKENTUU OPINTOJEN ALKAESSA

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tällä opintojaksolla tehdään mahdollisesti työelämäyhteistyötä Humak-ammattikorkeakoulun viittomakielentulkkiopiskelijoiden kanssa. Tällä opintojaksolla oppimisessa hyödynnetään tutkittua ja näyttöön perustuvan tiedon keruuta, synteesiä, raportointia sekä tiedon soveltamista käytännön hoitotyön tilanteisiin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Osa 1. PERHEEN HOITOTYÖ 6 op
Orientaatio
Työpajat, pakolliset, 1 päivä
Lääkelaskut (ennen harjoittelua)
Lastentautien verkkokurssi (ennen harjoittelua)
Naistentautien ja synnytysten verkkokurssi (ennen harjoittelua)
Lasten sairaanhoidon näyttökoe (valtakunnallinen)

Ryhmänohjausprojektin aloitus
Ryhmänohjaustehtävien seminaari

Osa 2. TYÖIKÄISEN JA IKÄÄNTYNEEN HOITOTYÖ 4 op
Orientaatio 17.8.2022
Geriatrian verkkokurssi (ennen harjoittelua)
Työpajat (pakolliset) 23.9.2022
Ikääntyneen hoitotyön tietotesti (valtakunnallinen) 18.11.2022

Kansainvälisyys toteutuksella

Opetus tulee olemaan osittain englanninkielellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 1: PERHEEN HOITOTYÖ 6 op:
Verkko-opetus 36h
-Orientaatio ja perhehoitotyö 4h
-Lapsen kasvu, kehitys ja lasten hoitotyön erityispiirteet 16h
- työpaja 4h
-Näyttökoe 4h/opiskelija
-tietotesti 1 h/ opiskelija
-Naisten hoitotyö ja äitiyshuolto 16h + työpaja 4h
-Lasten lääkehoito 2h + lääkelaskutentti
-draamateoriaa 2 h
Itsenäinen työskentely 73h
- lastentautien tehtävälomake
- naistentaudit ja synnytykset tehtävälomake
- Perheen ohjaaminen case (videon tuottaminen ja opponointi vertaisarvionti)

Osa 2: TYÖIKÄISEN JA IKÄÄNTYVÄN HOITOTYÖ 4 op
-Kontaktiopetus 32h
-Työikäisen hyvinvointi 8h
-Ikääntyvän hyvinvointi 16h (sis. Työpaja)
-Muistisairas 8h (sis.työpaja)
-tietotesti 1 h/ opiskelija
Itsenäinen työskentely 76h
-Geriatria (hyväksytty/hylätty)

Sisältö ja sen jaksotus

Osa 1: PERHEEN HOITOTYÖ 6 op. Opettajat Anne Maijala ja Hanna Vatanen
Perhehoitotyö
Lapsen normaalit vitaaliarvot
Lasten lääkehoidon ja kivunhoidon erityispiirteet
Lastensuojeluyhteistyö
Lapsen normaali fyysinen ja sosioemotionaalinen kehitys
Lastentaudit ja lasten hoitotyö
Naistentaudit ja synnytykset
Naisen hoitotyö
Äitiyshuolto

Osa 2: TYÖIKÄISEN JA IKÄÄNTYVÄN HOITOTYÖ 4 op Opettaja Kirsi Leinonen ja xxx
Työikäisen hyvinvointi
Ikääntyvän hyvinvointi
Muistisairauksien hoitotyö
Geriatria

Lisätietoja opiskelijoille

Ensimmäisellä lähiopetuskerralla/orientaatiossa tulee olla paikalla, jolloin vahvistetaan osallistuminen ja paikka opintojaksolle.
Aiemmat moduulit I-III ja niihin kuuluvat opinnot tulisi olla suoritettuna ennen opintojakson alkua.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.(Lauran tutkintosääntö.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu Laurean vaatimustaso II kriteereihin.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/Amk-.aspx#vaatimustaso-ii


Opintojaksojen osien tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetetaan ja käydään läpi opintojaksojen orientaatioissa.
Osa 1: K5-T1, hylätty.
- Ryhmänohjaus case-videointi/simulaatio, numeraalinen arviointi
- Lastentautien ja naistentaudit ja synnytys tehtävälomakeet: hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty
- Lääkelaskut hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty ENNEN harjoittelua
- Tietotesti valtakunnallinen
-Näyttökoe (hyväksytty/hylätty)
Osa 2: K5-T1, hylätty.
-Geriatrian hyväksytty/ täydennettävä/ hylätty
-valtakunnallinen tietotesti

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)
Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmamme on muuttunut vuonna 2021. Tämä opintojakso ei enää ole tarjolla. Jos sinulla on opintojakso vielä suorittamatta, voit korvata sen opinnoilla SH00BS94 Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4 op, SH00BS95 Seksuaali- ja lisääntymisterveys 3 op, SH00BS96 Ikääntyneen hoitotyö 4 op ja SH00BW15 Lääkehoito ja lääkelaskut 1 op. Jos tarvitset tukea opintojen suunnittelussa, ole yhteydessä opettajatuutoriisi.