Siirry suoraan sisältöön

Päätöksenteko akuuttihoitotyössä (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0193-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

24.05.2021 - 30.05.2021

Ajoitus

20.08.2021 - 17.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 52

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Paula Ropponen
  • Aila Peippo
  • Jennymaria Hasselberg

Vastuuopettaja

Aila Peippo

Ryhmät

  • SHF220SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S20, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida moniammatillisen tiimin päätöksenteon perusteita kliinisessä hoitotyössä
- kuvata hoitajan vastuun ja velvoitteet hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa
- käyttää potilaan kliinisen tutkimisen, hoidon tarpeen arvioinnin, digitaalisia päätöksenteon tuen ja konsultaation menetelmiä päätöksenteossa
- tunnistaa peruselintoimintoja uhkaavia muutoksia sekäsuunnitella, toteuttaa ja arvioida peruselintoimintoja tukevaa hoitotyötä
- selittää keskeiset kirurgian alaan kuuluvat sairaudet ja vammat sekä hoidon lääketieteelliset perusteet
- kuvata anestesiologian osa-alueet ja eri anestesiamuodot
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida perioperatiivista hoitotyötä
- perustella hoitoelvytyksen käytänteet ja lääkkeet
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida laskimonsisäistä lääke-, neste- ja ravitsemushoitoa

Toteutustapa

Lähiopetusta zoomissa ja kampuksella
Pajat ja simulaatiot läsnäolovelvoitteisia
Tehtävät Canvas-oppimisalustalla, jossa myös tarkempaa tietoa toteutuksesta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

•Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M, Buure T, Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V. & Anttila S. 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
•Anttila, V-J ym. 2015. Keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto ja käyttö. Duodecimin verkkokurssi.
•Karma, A., Kinnunen, T., Palovaara, M. &Perttunen, J. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
•Lukkari, Liisa, Kinnunen Timo ja Korte Ritva. 2013. :Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro, 2013.
•Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. & Vuorinen, S. 2016. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro Oy. Helsinki:?14 Nestetasapaino
•Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
•Suomen Punainen Risti 2017. Veripalvelu. Verensiirron ABO verkkokurssi.
•Terveysportin akuuttihoidon tietokannat
•Opettajien luennot ja diat
Lääketieteelliset opinnot (verkkokurssit):
•Anestesiologia ja kirurgia
•hoitoelvytys

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso lukkarikone

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op=270 h opiskelijan työtä
Perioperatiivinen hoitotyö 5op (sisältää suonensisäisen lääke- ja nestehoidon, verensiirrot ja lääkelaskut)
Kirurgia ja anestesiologia LT-verkkokurssi 2 op
Akuuttihoitotyö 3 op sisältää hoitoelvytyksen LT-verkkokurssin (0,5 op)

Sisältö ja sen jaksotus

Perioperatiivinen hoitotyö ja lääkehoito 5 op
Anestesiologian ja kirurgian verkkokurssit 2 op
Akuttihoitotyö 3 op (sisältää hoitoelvytyksen verkkokurssin)

Keskeinen sisältö:
Perioperatiivinen hoitotyö 5op
•Potilaan hoito ennen leikkausta
•Päiväkirurgisen potilaan hoitotyön erityispiirteet
•Leikkaussali- ja heräämö hoitotyö
•Potilaan postoperatiivinen tarkkailu ja hoito vuodeosastolla
•Perioperatiivisen hoitotyön lääkelaskut
•Kivun arviointi ja hoito
•Kirurgisen haavapotilaan hoitotyö, avannepotilaan hoitotyö
•Skopiapotilaan hoitotyö
•Verensiirto verkkokurssi
•Keskuslaskimokatetri verkkokurssi
•Turvallisuus, aseptiikka, potilaan ohjaus ja potilaan tarkkailu i.v. hoidossa
•Parenteraalinen ravitsemus
Anestesiologian ja kirurgian verkkokurssi 2op
Akuuttihoitotyö 3op
•hoitoelvytys (verkkokurssi ja harjoitukset)
•kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotyö (hengitys- ja verenkiertovajauspotilaan hoitotyö, tajuttoman ja intoksikaatiopotilaan tarkkailu ja hoito)
•EKG:n tulkintaa

Lisätietoja opiskelijoille

Vastuuopettajat:
Perioperatiivinen hoitotyö: Aila Peippo
Akuuttihoitotyö: Jennymaria Hasselberg

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

•Perioperatiivisessa hoitotyössä ryhmätyö ja tentti (numeerinen arvionti) + pakolliset työpajat ja simulaatiot
•ABO-verkkokurssin + CVK-verkkokurssin tekeminen HYV/HYL
•Anestesiologian ja kirurgian verkko-opinnot: HYV/HYL
•Moduuli III lääkelaskut: HYV/HYL
Lääkelaskut suoritettava hyväksytysti ennen ammattitaitoa edistävän harjoittelun alkua

•Akuuttihoitotyössä verkkotentit (numerinen arviointi) + pakolliset työpajat/simulaatiot
•Hoitoelvytyksen verkkokurssi: HYV/HYL

R0193 koko opintojakso:
Ylesh näyttökoe: HYV/ HYL

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

•Perioperatiivisessa hoitotyössä tentti (numerinen arvionti) + pakolliset työpajat ja simulaatiot
•ABO-verkkokurssin + CVK-verkkokurssin tekeminen HYV/HYL
•Anestesiologian ja kirurgian verkkokurssi: HYV/HYL
•Akuuttihoitotyössä tentti/tehtävä (numerinen arviointi)+ pakolliset työpajat
•Hoitoelvytyksen verkkokurssi: HYV/HYL
•Päätöksenteko akuuttihoidossa seminaari (osallistuminen / korvaavat tehtävät)
•Moduuli III lääkelaskut: HYV/HYL

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään -etsiä tietoa eri tietolähteistä
• raportoida
• toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen 'toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
• ottaa vastaan ohjausta
• toimia ryhmän jäsenenä -suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
• toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
• koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
• raportoida sovitulla tavalla
• toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
• toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
• osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
• toimia tavoitteellisesti ryhmässä
• suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
• havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
• perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
• käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
• vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
• raportoida ja viestiä ammattimaisesti
• toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
• ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta - ennakoida ohjaustarpeitaan
• edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
• hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
• toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
• suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmamme on muuttunut vuonna 2021. Tätä opintojaksoa ei ole enää tarjolla. Mikäli sinulla on opintojakso suorittamatta, se korvautuu uuden opetussuunnitelman opinnoilla SH00BS89 Perioperatiivinen hoitotyö 6op, SH00BS91 Lääkehoito ja lääkelaskut 3 2op ja SH00BS90 Akuuttihoitotyön perusteet 3op. Huomio, että opintopistemääräsi on uuden opetussuunnitelman opintojen mukaan isompi kuin aikaisemmassa opetussuunnitelmassa. Käy keskustelua opettajatuutorisi kanssa opintojen kokonaisuuteen liittyen.