Siirry suoraan sisältöön

Pitkäaikaissairaan hoitotyö (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0190-3042

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

24.05.2021 - 30.05.2021

Ajoitus

16.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Paula Ropponen
  • Laura Kivi
  • Eliisa Kukkola
  • Kirsi Halttunen

Vastuuopettaja

Kirsi Halttunen

Ryhmät

  • SHF221KA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K21, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella kansansairauksien ennaltaehkäisyn merkityksen yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle aiheutuvien vaikutusten näkökulmasta
- perustella terveyden edistämisen lähestymistapoja ja menetelmiä asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida pitkäaikaissairaan hoitotyötä ja omahoidon tukea
- selittää keskeiset sisätautien alaan kuuluvat sairaudet ja hoidon lääketieteelliset perusteet
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä ohjausta sekä perustella erilaisia lähestymistapoja ja ohjausmenetelmiä terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairaan hoitotyössä
- kuvata keskeiset terveellisiin elämäntapoihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset suositukset
- perustella ravitsemustilan arvioinnin hyvät käytännöt ja menetelmät
- kuvata keskeiset pitkäaikais- ja akuuttihoidossa käytettävät lääkeaineryhmät, lääkeaineet ja lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit
- perustella turvallisen rokottamisen käytännöt

Toteutustapa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- perustella kansansairauksien ennaltaehkäisyn merkityksen yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle aiheutuvien vaikutusten näkökulmasta
- perustella terveyden edistämisen lähestymistapoja ja menetelmiä asiakaslähtöisessä hoitotyössä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida pitkäaikaissairaan hoitotyötä ja omahoidon tukea
- selittää keskeiset sisätautien alaan kuuluvat sairaudet ja hoidon lääketieteelliset perusteet
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä ohjausta sekä perustella erilaisia lähestymistapoja ja ohjausmenetelmiä terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairaan hoitotyössä
- kuvata keskeiset terveellisiin elämäntapoihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset suositukset
- perustella ravitsemustilan arvioinnin hyvät käytännöt ja menetelmät
- kuvata keskeiset pitkäaikais- ja akuuttihoidossa käytettävät lääkeaineryhmät, lääkeaineet ja lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit
- perustella turvallisen rokottamisen käytännöt

Opintojakson keskeinen sisältö:

- Terveyden edistäminen ja terveyssuositukset
- Pitkäaikaissairaan hoitotyö ja kansansairaudet: mm. keuhkosairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, munuais- ja maksasairaudet, diabetes, syöpäsairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
- Lääkelaskenta ja lääkelaskutentti
- Suonensisäinen nestehoito
- Sisätaudit (verkkokurssi)
- Farmakologia (verkkokurssi - vastuuopettaja Eliisa Kukkola)
- Rokotusosaaminen (verkkokurssi - vastuuopettaja ?)

Opintojakso sisältää seuraavia opetusmuotoja:
- Lähiopetus
- Verkko-opinnot
- Rokotusosaamisen verkkokurssi ja työpaja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M, Ekola S, Partamies S, Sulosaari V & Uski-Tallqvist T. 2016 tai 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpäsairauksia sairastavan hoito. Helsinki. Sanoma pro.

Hoitotyön suositukset (Hotus)

Käypä hoito -suositukset

THL.fi

Terveyportin artikkelit

Terveyskylä.fi

Digicampus.fi - (YleSH -tietotestin ennakkomateriaali)

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimustiedon etsiminen, arviointi ja soveltaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste on 27 tuntia opiskelijan tekemään työtä.

Pitkäaikaissairaanhoito, joka sisältää myös terveyden edistämisen 5 op
Farmakologian verkkokurssi, tehtävien tekeminen ja monivalintatesti 1,5 op
Sisätautien verkkokurssi 1,5 op
Rokotusosaamisen verkkokurssi 2 op

Lisätietoja opiskelijoille

https://www.laurea.fi/globalassets/laurea/documents/tutkintosaanto-laurea

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

* Lääketieteelliset verkko-opinnot
- Sisätaudit 1,5 op: hyväksytty - täydennettävä - hylätty
- Farmakologia 1,5 op: hyväksytty - täydennettävä - hylätty

* Pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyö
- verkkotehtävät: hyväksytty - täydennettävä - hylätty
- Pitkäaikaissairaan hoitotyön verkkotentti (YleSH): T1 - K5
- Itsearviointi: 1-5

* Lääkelaskutentti: hyväksytty - hylätty

* Rokotusosaamisen verkkokurssi: hyväksytty - täydennettävä - hylätty. Hyväksytyn suorituksen kriteerit rokotusosaamisen opintojakson ohjeissa Canvasissa ja Moodlessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Laurea-tasoiset arviointikriteerit luettavissa Linkissä:
https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/Dokumentit/Arviointikriteerit_010409.pdf#search=arviointikriteerit

Lisätiedot

Opetussuunnitelma on muuttunut vuonna 2021. Opintojakso ei ole enää tarjonnassa. Mikäli sinulla on opintojakso suorittamatta, opintojakso korvautuu uuden opetussuunnitelman opinnoilla SH00BS83 Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä 4 op, SH00BS84 Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö 9 op, SH00BS85 Lääkehoito ja lääkelaskut 2. 3 op ja SH00BW16 Rokotusosaamisen perusteet 2 op. Huomio, että opintopistemäärä on uuden opetussuunnitelman opintojen mukaan isompi kuin aikaisemmassa opetussuunnitelmassa. Käy keskustelu opettajatuutorisi kanssa opintojen kokonaisuuteen liittyen.