Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0183-3176

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Jyrki Innanen
  • Kristiina Kuparinen
  • Saara Laakso
  • Auli Hietanen
  • Monika Cseh

Vastuuopettaja

Auli Hietanen

Ryhmät

  • PKV222SN
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä
- toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa
- hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä
- viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämissä viestintä- ja dokumentointitilanteissa

Toteutustapa

Opintojaksolla yhdistyy tietotekniikka, viestintä ja projektiosaaminen.
Sisältö
Tiedonhankinta
•oman alan tietokannat, hakuniksit, sekä löydetyn aineiston arvioinnin perusteet
•elektroniset kirjat ja lehdet
•Googlen edistyneempi käyttö
Viestintä
•oman kirjoitustekniikan arviointi ja kehittäminen
•tutkivan kirjoittamisen periaatteet, lähteiden käyttö
•tieteellisen raportin jäsennysmalli
•kielenhuolto
•projektityön suullinen esittely
Tietotekniikka
•Laurean verkkopalvelut (Sähköposti, Optima, SoleOps ja Live)
•Verkkopalveluiden turvallisuus
•Microsoft Office Word- ja Powerpoint-ohjelman peruskäyttö
•Laurean raporttipohjaan tutustuminen
Projektisuunnitelman laatiminen ja projektin toteutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan tunneilla tai Canvasissa
Oheiskirjallisuutta
Hirsjärvi ym. Tutki ja kirjoita
Lonka Taitava kirjoittaja
Järvinen Petteri& Rousku KimmoTyöpaikan tietoturvaopas: tunnista uhat, hallitse riskit
Keinonen, Kari J Microsoft Word 2013: edistynyt käyttö (E-kirja)
Keinonen, Kari J Microsoft PowerPoint 2013: edistynyt käyttö (E-kirja)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (AHOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä (TOPI), ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen opintojakson alkamista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste on 27 h opiskelijan työtä eli yhteensä 5 x 27 h = 135 h.
•Tiedonhaku 1 x 4 h = 4 h
•Viestintä: luennot 3 x2 h = 6 h
•Tietotekniikka: luennot 3 x2 h = 6 h
•Projektinhallinta: luennot 2 h + 2 x 4 h = 10 h
•Tiedonhaku ja tehtävien tekeminen:109 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

•kaikki osasuoritukset arvioidaan numeerisesti T1 - K5, hylätty
•pakollinen osallistuminen luentoihin
•annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden