Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0183-3155

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Pipsa Kostamo
  • Riku Salmenkylä
  • Marja-Leena Piispanen
  • Lassi Virtanen

Vastuuopettaja

Lassi Virtanen

Ryhmät

  • NKA222SA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä
- toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa
- hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä
- viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämissä viestintä- ja dokumentointitilanteissa

Toteutustapa

Opintojakso on toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa sekä lähiopetuksena Leppävaaran kampuksella. Opintojaksolla tehdään ryhmä- ja yksilötehtäviä. Opintojakson projektiosuus toteutetaan yhdessä Liiketoimintaosaaminen-opintojakson kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään opintojakson työtilassa Projektinhallinta ja Viestintä -moduuleissa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson projekti tehdään Liiketoimintaosaaminen-opintojakson toimeksiannon mukaisesti, ja siinä opiskelutiimit paneutuvat valitsemiensa yritysten toimintoihin ja tuottavat yritysanalyysin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson kontaktikerrat (Zoom ja lähiopetus Leppävaaran kampuksella) ovat valmiina opiskelijoiden Pakissa, Tuudon lukujärjestyksessä sekä Outlook-kalenterissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta opiskelijalta.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista
1) Projektinhallinta 3 op
2) Viestintä 1,5 op
3 Tietotyövälineet 0,5 op, sis. Excel
Lisäksi opintojaksoon kuuluu yksi luento IT-alan tiedonhausta ja tietokannoista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkintosäännön 18 §:n mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.”

Opintojaksolla on yksilötehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen, numeerinen arviointi, sekä ryhmätehtäviä, jotka arvioidaan ryhmäkohtaisesti numeraalisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden