Siirry suoraan sisältöön

Valmentava ruotsi (3 op)

Toteutuksen tunnus: R0171-3130

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

 • Susan Gustafsson

Vastuuopettaja

Susan Gustafsson

Ryhmät

 • HLF223SA
  Liiketalouden koulutus, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, S23, Lohja
 • HBA223SN
  Degree Programme in Business Management, daytime studies, S23, Leppävaara
 • TOY223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ruotsin kielen perusrakenteita
- opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
- kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena johon kuuluu läsnäolovelvoitteisia verkkoluentoja Zoom-ympäristössä. Opinnolla on aikataulutettua opetusta verkossa. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta.

Opintojakson kirjallinen tentti suoritetaanv alvotusti verkossa viimeisellä luennolla 18.10.2023.
Opetus tapahtuu viidellä virtuaalitunnilla Zoomin välityksellä (opiskelija läsnä opetushetkellä omalla koneella) ja muuten Canvasissa. Canvasissa on pakollisia, aikaistettuja moduulitestejä, runsaasti kirjallisia harjoitustehtäviä (joista tietty määrä pitää saada oikein) sekä kaksi palautettavaa kirjallista tehtävää, joista pitää saada hyväksytty ja joista saa opettajapalautetta. Nämä hyväksytyt moduulitestit, harjoitustehtävät ja palautustehtävät ovat edellytyksenä kirjalliseen kokeeseen osallistumiselle.
Uusintaoikeus on kahdesti, verkkotenttinä 9.11. ja 30.11.2023 Laurean yleisillä uusintapäivillä.
HUOM! Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (> tenttioikeus), takoittaa että vähintään kolmelle opetuskerralle pitää osallistua silloin kun opetus pidetään.
Opiskelijan on oltava läsnä opintototeutuksen ensimmäisellä lähi- tai verkkotapaamisella tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn vähän ennen opinnon alkua.

Aineisto koostuu ensisijaisesti kieliopin kertausmateriaalista, mutta myös erilaisiin työelämän viestinnällisiin tilanteisiin valmistaviin harjoitteisiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnolla ei ole vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kirjallinen koe 18.10 klo 17 Canvasissa Proctorion valvomana. Kaksi uusintakoetta: 9.11. ja 30.11.2023 molemmat klo 16 samalla lailla verkkotenttinä.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 x 27 = 81 h. Suurin osa on itsenäistä työskentelyä.
Opiskelija osallistuu viiteen pakolliseen verkkoluentoon Zoomissa, 1,5 h /kerta.
Opiskelijan työmäärästä on verkkoluentoja yht. 8 h ja tentti 2h = 10h.
Omatoimisen opiskelun osuus on 71 h. Tähän työmäärään kannattaa varautua.
Tahti on tiivis koska kurssi suoritetaan intensiivisesti reilun kuukauden aikana.

(Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.)

Sisältö ja sen jaksotus

Viikottaisia luentoja, joissa harjoittelua eri kieliopin teemoista. Miihin liittyvä itseopiskelumateriaali ja tehtävät Canvasissa. Kuvattu tarkemmin Canvasissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnolle hyväksytään opiskelijoita, jotka ovat saaneet hylätyn tuloksen kielen lähtötasotestistä, Laurean tutkintosäännön hyväksymisjärjestyksen mukaisesti. https://www.laurea.fi/globalassets/laurea/documents/tutkintosaanto-laurea

Ellet saa tai voi osallistua Valmentava ruotsi-toteutukselle, mutta koet tarvetta kerrata ruotsin kielen perusteita, voit harjoitella itsenäisesti Träna svenska itseopiskelukertausalustalla Canvasissa. Träna svenska Canvas-työtilan itsekirjautumiskoodi: https://canvas.laurea.fi/enroll/7WX8HG

Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy osallistumaan valtionhallinnon kielitaitovaatimukset sisältävään opintojaksoon, eli on eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.2/B1.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
ruotsin kielen perusrakenteita
opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä
SISÄLTÖ:
Kieliopin kertaus (substantiivin, adjektiivin, pronominin ja verbin taivutus, sanajärjestykset, prepositiot)
Sanaston kartuttaminen
Kielitaidon kehittämisen menetelmät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opinto arvioidaan arviointiasteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Tavoitetasona valmentavalla opinnolla on Eurooppalaisen viitekehyksen A2-tasoinen kielitaito.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

KOOSTE:
Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (> tenttioikeus)
Tehävien hyväksytty suorittaminen ennen tenttiä.
Tentti: 50% oikein => hyväksytty.
Kaksi uusintamagdollisuutta vain ennekkoon ilmoitettuina uusintapäivinä.
Opintojakson arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan tulee saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2. tai B1.
Ei erillistä suullista tenttiä.

Esitietovaatimukset

Opintojakson voi suorittaa vain opiskelija joka on saanut ruotsin kielen lähtötasotestistä hylätyn arvioinnin. Opiskelijoita, jotka ovat saaneet hyväksytyn arvosanan testistä, ei oteta opiskelijoiksi toteutukselle.