Siirry suoraan sisältöön

Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0037-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Anne Suvitie
  • Anne Hiller-Ikonen

Vastuuopettaja

Anne Hiller-Ikonen

Ryhmät

  • STV221KN
    Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyötä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida opiskelijan terveydenhoitajatyötä
- analysoida ja kehittää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon näyttöön perustuvia työmenetelmiä
- käyttää terveyden edistämisen asiantuntijuutta moniammatillisessa yhteistyössä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla
- osaa toimia koulu- ja opiskeluyhteisön ja ympäristön terveydenedistäjänä

Toteutustapa

Huom! toteutukseen/aikatauluun voi vielä tulla muutoksia ja päivityksiä.

Opintojakson osat::
Osa.1. Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen toteutuu kontaktitunteina sekä verkko-tehtävinä toteutuksen Canvas -työtilassa. Työskentely verkkoympäristössä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Orientaatiotunti toteutuu Zoomissa tai kampuksella riippuen päivän muusta opetuksesta. Opettaja Anne Hiller-Ikonen. Orientaatiotunnilla mukana alumni Ida Paunio-Kylätie.

Orientaatiotunnilla läsnäolovelvollisuus.

Osa.2. Seksuaaliterveyden edistäminen 2 op.
Työskentely verkkoympäristössä ja osallistuminen lähiopetukseen Tikkurilan kampuksella . Opettaja: Anne Suvitie, vierailevat asiantuntijat

Vastuuopettaja:
Anne Hiller-Ikonen (anne.hiller-ikonen@laurea.fi) osa 1. Kouluterveydenhuolto
Anne Suvitie( anne.suvitie@laurea.fi) osa 2.Seksuaaliterveyden edistäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osoitettu Canvas-oppimisympäristössä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Seksuaaliterveyden edistäminen: ILO -intercultural learning online

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Osa.1. Orintaatiotunti ja kontaktitunnit ilmoitetaan opiskelijan lukujärjestyksessä Pakissa. Verkkotehtävien ajankohdat ilmoitetaan toteutuksen Canvas -työtilassa.
Työtila avautuu ja esitellään orientaatiotunnilla,

Osa 2. Lähiopetus kts. aikataulut PAKKI.

Läsnäolovelvollisuus orientaatiotunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Osa.1. 3 op = 81 h Kontaktiopetus 24 h ja työskentely verkossa 57 h
Osa 2. 2op x 27h opiskelijan työtä, josta lähiopetus 16h.

Sisältö ja sen jaksotus

Osa.1.:
• Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajan työ ja terveystarkastukset
• Koululaisen ja nuoren sekä perheensä terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen
• Koululaisen, nuoren ja hänen perheensä huolien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen
• Opiskelijan terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen
• Kouluterveydenhoitaja kouluyhteisön ja -ympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäjänä
Osa.2:
•Lapsen ja nuoren seksuaalisuus
•Seksuaalisuuden portaat
•Seksuaalioikeudet
•Seksuaalisuus terveydenhoitajan työssä
•Seksuaalisuus monikulttuurisesti ja monimuotoisesti
•Työkaluja seksuaaliterveyden edistämiseen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle voi osallistua ainoastaan terveydenhoitajakoulutuksen tutkinto-opiskelijat.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Osa 1. KTH verkkokurssi 3 op : Verkkototeutus: blogikirjoitus ja kirjalliset tehtävät. T1--K5. Kirjallisiin tehtäviin ja blogikirjoitukseen on olemassa tarkennetut arviointikriteerit Canvasin KTH -työtilassa.

Osa 2. Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyjä verkkotehtäviä sekä aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Lisätiedot

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Opintojakso R0037 Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5 op korvautuu opintojaksolla ST00BT15 Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä 5 op.