Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0034-3044

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 04.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

6 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

35 - 50

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Laura Lintu
  • Katja Tikkanen

Vastuuopettaja

Katja Tikkanen

Ryhmät

  • SSG222SA
    Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja jäsentää erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä
- käyttää ja soveltaa sosiaalipedagogisen, sosiokulttuurisen ja psykososiaalisen työn menetelmiä ja välineitä eri elämäntilanteissa olevien yksilöiden, perheiden ja ryhmien tukemisessa
- hallitsee suunnitelmallisen ja tavoitteellisen asiakastyön prosessin sekä osaa arvioida ja dokumentoida asiakastyötä

Toteutustapa

Opintojakso on monimuotototeutus.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta ja ohjausta sekä Otaniemen kampuksella että Zoomissa. Etäopetusta tallennetaan soveltuvin osin ja tallenteet on katsottavissa jälkikäteen Canvas-työtilasta. Opinnossa on yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajien toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opintojaksoon kuuluu työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä sekä Apotti-koulutus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raunio, K. 2009. Olennainen sosiaalityössä. Gaudeamus.
Helminen, J. (toim.) 2016. Sosiaaliohjaus; lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita.
Nivala, E. & Ryynänen S. 2019. Sosiaalipedagogiikka - kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Gaudeamus.
Mäkinen, P., Raatikainen E., Rahikka A. & Saarnio T. 2019 (uudistettu painos). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro.

Muutokset kirjallisuuteen ovat mahdollisia. Muu mahdollinen materiaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla toteutetaan työelämäyhteistyötä kahdessa eri tehtävässä sekä Apotti-koulutuksessa (yksi päivä per 20 hlö:n ryhmä/Apotti-koulutus)

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson lähitapaamiset Otaniemessä ovat
- 22.8.2023 klo 9:00-12:00 Opintojakson orientaatio
- 2.10.2023 klo 9:00-12:00
- 3.10.2023 klo 9:00-12:00

Muita tärkeitä päivämääriä ovat
- 10.10 sekä 11.10. klo 9:00-16:00 Apotti-koulutukset zoomissa/ 1pvä per ryhmä
- 13.11.2023 Verkkotentti klo 17:00-20:00
- 4.12.2023 klo 8:30-10.00 Menetelmäseminaari Zoomissa

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Sosiaalialan asiakastyön teoreettiset työorientaatiot, asiakastyön menetelmät ja asiakasprosessi sekä dokumentointi. Jakson lopussa opintojakson sisältöjä kokoava seminaari.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Arviointimenetelmät:

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Arvioinnit suoritetaan tutkintosäännön määrittelemissä aikataulussa.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä