Siirry suoraan sisältöön

Kosmetiikan kemian yhdisteet ja reaktiot (5 op)

Toteutuksen tunnus: PK00BW35-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

21.03.2023 - 16.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Teija Hyppönen-Paloheimo

Vastuuopettaja

Teija Hyppönen-Paloheimo

Ryhmät

  • PKV223KAM
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat
- nimetä systemaattisen nimeämisjärjestelmän mukaisesti orgaanisia yhdisteitä sisältäen stereokemiallisen isomerian
- tunnistaa tyypillisimpien kosmetiikassa käytettävien yhdisteiden yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia
- tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Aikataulutettua opetusta on sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta. Itsenäisesti tehtävät kotitehtävät vaikuttavat myös arviointiin. Osasta tehtäviä saat palautetta. Lisäksi voidaan hyödyntää myös vertaispalautteenantoa.

Canvas-oppimisalustalta löytyvät kuvaukset opintojakson suortuksesta ja arvioinnista.
Kontakteilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta ensimmäisellä kontaktilla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti. Tentti on aikatauluun merkityllä viimeisellä kerralla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy pääosin Canvas-työtilasta. Lisää materiaalia löytyy esim. internetistä tai lukion kemian kirjoista soveltuvin osin. Lisäksi internetistä löytyvät erilaiset kemian videot kuten Opetus TV.

Lisää kauneudenhoitoalan kirjallisuutta voi etsiä esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tenttien mahdolliset uusintapäivät ilmoitetaan Canvas-oppimisalustalla.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojakso alkaa 21.3. Tentti on 29.5.
Opintojakson tarkka aikataulu näkyy pakista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä eli opintojakson suorittaminen vaatii noin 133 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakso sisältää opetuksen lisäksi verkkotyöskentelyä ja muuta itsenäisesti tehtävää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään luentojen ja tehtävien kautta
Kosmetiikassa käytettävien aineiden kemiallisiin rakenteisiin sekä fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.
Opitaan tunnistamaan erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtäviä kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla sekä tunnistamaan keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta.

Opintojakson sisältö:
• Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
• Isomeria
• Hapetus ja pelkistys
• Hapot ja emäkset
• Hiilihydraatit
• Rasvat ja rasvamaiset aineet
• Aminohapot, peptidit ja proteiinit
• Aromaattiset yhdisteet ja polymeerit

! palauta mieleen ennen opintojakson alkua ko aihealueeseen liittyvät, aiemmin opitut asiat (Kemian Perusteet).!
Kuten esimerkiksi funktionaalisten ryhmien nimeäminen, heikot ja vahvat sidokset, poolisuus jne.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Hylätty (0)

Tenttiin ei ole osallistuttu ja/tai sitä ei ole läpäisty. Opintojakson tehtäviä ei ole tehty vaatimusten mukaisesti ja aikataulussa ja/tai puutteellisesti tehtyjä tehtäviä ei ole täydennetty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
Englanniksi