Siirry suoraan sisältöön

Kosmetiikan kemian yhdisteet ja reaktiot (5 op)

Toteutuksen tunnus: PK00BQ47-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

13.10.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Teija Hyppönen-Paloheimo

Vastuuopettaja

Teija Hyppönen-Paloheimo

Ryhmät

  • PKV222SN
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen
- tunnistaa erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtävät kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla
- tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta

Toteutustapa

Opintojaksolla perehdytään kosmetiikassa käytettävien aineiden kemialliseen rakenteeseen sekä fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Opitaan tunnistamaan erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtäviä kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla sekä tunnistamaan keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta.

Ensimmäisellä kontaktilla on pakollinen läsnäolo tutkintosäännön mukaisesti. Oppimisympäristönä käytetään Canvas-oppimisalustaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy pääosin Canvas-työtilasta. Lisää materiaalia löytyy esim. lukion kemian kirjoista. Lisäksi internetistä löytyvät mm. erilaiset kemian videot, kuten Opetus TV.

Lisää kauneudenhoitoalan kirjallisuutta voi etsiä mm. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 13.10.2022 klo 8:30 ja tentti on 1.12.2022 klo 9:00. Tehtävien aikataulut löytyvät Canvas-työtilasta.
Uusintatentit ovat tammi- ja helmikuussa ennalta määriteltyinä päivinä.
Ajantasaiset kontaktitiedot löydät aina Pakista!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä eli opintojakson suorittaminen vaatii noin 135 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakso sisältää kontaktien lisäksi verkkotyöskentelyä ja muuta itsenäisesti tehtävää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Sisältö:
• Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
• Hiilihydraatit
• Aminohapot, peptidit ja proteiinit
• Rasvat ja rasvamaiset aineet
• Hapot ja emäkset
• Hapetus ja pelkistys
• Isomeria
• Aromaattiset yhdisteet ja polymeerit

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle on vaatimuksena Kemian perusteiden hyväksytty suorittaminen tai muu vastaava pohjatieto. Esimerkiksi Lukion pitkä kemia.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Tenttiin ei ole osallistuttu ja/tai sitä ei ole läpäisty. Opintojakson tehtäviä ei ole tehty vaatimusten mukaisesti ja aikataulussa ja/tai puutteellisesti tehtyjä tehtäviä ei ole täydennetty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden