Siirry suoraan sisältöön

Muotoiluajattelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: MY00BR11-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Otto Mäkelä
  • Anna Salmi

Ryhmät

  • MYA423KJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• määritellä muotoiluajattelun periaatteet
• soveltaa muotoiluajattelua innovoinnissa
• kehittää yhteiskehittämisessä vaadittavia luovia taitoja

Toteutustapa

Muotoiluajattelu viittaa suunnitelmalliseen lähestymistapaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja innovointiin. Se ei ole pelkästään ajattelua tai abstraktien periaatteiden omaksumista, vaan sen ymmärtäminen edellyttää tekemistä ja kokeilemista käytännössä. Muotoiluajattelussa korostuu asiakaskeskeinen ja empaattinen työskentelyote, käytäntölähtöisyys, luova yhteiskehittäminen ja pyrkimys prototypoinnin avulla löytää toimivia ratkaisuja yhteisesti havaittuihin ongelmiin. Muotoiluajattelu on noussut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana suosituksi kehittämistä ohjaavaksi lähestymistavaksi yritysten ja organisaatioiden tuote- ja palvelukehityksessä sekä korkeakoulujen kehittämishankkeissa. Muotoiluajatteluun viitataan usein englannin kielisellä ilmaisulla 'design thinking'.

Opintojaksolla opiskellaan muotoiluajattelun keskeisiä periaatteita, tehdään menetelmien soveltamisharjoituksia sekä harjoitellaan yhteiskehittämisessä tarvittavia luovia taitoja. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia hyödyntää muotoiluajattelua kehittämistyössä. Opintojakso valmistaa Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät -opintojaksolle ja taustoittaa muotoilun toimintatapoja ja menetelmien hyödyntämistä palvelumuotoiluprojekteissa.

Opintojaksolla hyödynnetään lähiopetusta ja itseopiskelua. Opetusmenetelmänä on luento-opetus, vuorovaikutteiset ryhmäharjoitukset, itsenäinen teorian opiskelu sekä yhteiskirjoittaminen opintojakson teemoista. Kirjallisuutena hyödynnetään sekä tieteellisiä artikkeleita että bisneskirjallisuutta. Käytössä on digitaalinen oppimisympäristö Canvas, jossa on opintojakson suorittamisen kannalta tärkeät tiedot, materiaalit ja keskusteluryhmät. Ohjausta opiskelijalle annetaan kontaktiopetuspäivinä. Opintojakson opettaja seuraa myös Canvasissa käytävää keskustelua.

Opintojakso on pakollinen ydinopintojakso Palvelu-ja liiketoimintamuotoilun-YAMK-koulutuksessa. Jakson laajuus on 5 op, joka keskimäärin opiskelijan työmääränä tarkoittaa 130 tuntia työtä. Toteutus on lähiopetuksena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osa opintojaksolla käytettävästä kirjallisuudesta. Täydentyy opintojakson kuluessa.

Brown, Tim 2009. Change by design: how design thinking can transform organizations and inspire innovation. New York: HarperCollins Publishers.

Buchanan (1990) Wicked Problems in Design Thinking. Design Issues, Vol. 8, No. 2, (Spring, 1992), pp. 5-21. The MIT Press.

Cross, Nigel 2011. Design thinking: understanding how designers think and work. Oxford: Berg Publishers.

Dorst, Kees. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. Design Studies, 32(6), 521-532. 

Dunne, D. & Martin, R. (2006) Design Thinking and How It Will Change Management Education: An Interview and Discussion. Academy of Management Learning & Education, 2006, Vol. 5, No. 4, 512–52.

Johansson et al (2013): Design Thinking: Past, Present and Possible Futures. In Creativity and Innovation Management. Volume 22 Number 2.

Kimbell, L. (2011). Rethinking Design Thinking: Part 1. Rethinking Design Thinking: Part 1. Design & Culture, Vol. 3 (3). 285-306.

Kimbell, L. (2012). Rethinking Design Thinking: Part 2. Rethinking Design Thinking: Part 2. Design & Culture, Vol. 4 (2). 129-148.

Kolko, Jon 2015. Design Thinking Comes of Age. The approach, once used primarily in product design, is now infusing corporate culture. Harvard Business Review. September 2015.

Kolko, Jon 2014. Well designed: how to use empathy to create products people love. Boston: Harvard Business Review Press.

Lockwood, Thomas (Edit.) 2010. Design thinking: integrating innovation, customer experience and brand value. New York: Allworth Press.

Meinel, Christoph 2011. Design Thinking: understand - improve – apply. Dordrecht: Springer.

Michlewski, Kamil 2015. Design Attitude. Farnham, Surrey: Gower.

Miettinen, Satu (toim.) 2014. Muotoiluajattelu 2014. Helsinki: Teknologiateollisuus ry.

Mootee, Idris (2013) Design Thinking for Strategic Innovation: What They Can't Teach You at Business or Design School. Wiley. (ekirja: https://laurea.finna.fi/Record/nelli01.2550000001111847)

Razzouk, R., Shute, V. (2012) What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review of Educational Research. September 2012, Vol. 82, No. 3, pp. 330–348

Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective toolkit for Innovation. In Proceedings of the XXIII ISPIM Conference: Action for Innovation: Innovating from Experience. Barcelona.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Ole tarvittaessa yhteydessä opintojakson vastuopettajaan.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojaksolla edellytetään läsnäoloa lähiopetuskerroilla 13.1. ja 14.1.2022. Läsnäolo on välttämätöntä muotoiluajattelun keskeisten periaatteiden ja soveltamisen omaksumiseksi. Nämä tapahtuvat työskentelemällä vuorovaikutteisesti ja ohjatusti ryhmässä. Koska opintojakso on tutkinnon ensimmäinen pakollinen opintojakso, on lähiopetukseen osallistuminen olennaista opiskelijaryhmän ryhmäytymisen kannalta.

Tärkeät päivämäärät:
Esitehtävän palautus 12.1.
Kirjallinen oppimistehtävä palautus 19.2.
Vertaispalaute, jokainen opiskelija antaa Canvasissa vertaispalautteen kahteen muuhun esseeseen 5.3. mennessä.
Opintojakso arvioidaan kolmen viikon kuluessa opintojakson päättymisestä

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.)”

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu-koulutuksen YAMK opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa lähiopetuskerroilla sekä kirjallisten tehtävien hyväksyttyä suorittamista.