Siirry suoraan sisältöön

Ravitsemispalveluiden perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: ML00BW59-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 26.03.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Leila Jaakkola
  • Tuula Kuivanen
  • Henry Lybäck
  • Anikó Lehtinen

Vastuuopettaja

Leila Jaakkola

Ryhmät

  • PRA223KN
    Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvailla ravitsemisalan keskeiset ominaispiirteet
- määritellä ja selittää asiakaslähtöisen ravitsemispalvelun laatutekijöitä
- soveltaa asiakaslähtöisen palvelun laatutekijöitä käytännössä ravitsemisalalla sali- ja keittiötoiminnoissa
- toimia ja viestiä vuorovaikutteisesti ja työelämälähtöisesti monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä

Toteutustapa

Opintojakson toteutus koostuu
- lähiopetuksesta intensiivialoituksella 11.1. - 13.1.ja
- lähiopetuksesta torstaisin, lähiopetusta satunnaisesti myös muina viikonpäivinä sekä
- käytännön oppimisvuoroista BarLaurean ruokapalveluissa; lisäksi
- oppimistehtävien työstämisestä torstaisin siihen varattuina aikoina sekä omalla ajalla itsenäisesti ja ryhmässä;
oppimistehtäviä on yhdistetty myös BarLaurea-vuoroihin

Teoria-aiheiden lähiiopetus ja BarLaurea-oppimisvuorot tapahtuvat vuoroviikoin, joka toinen viikko on teoriaa ja joka toinen BarLaurea.oppimisvuoroja. Oppimistehtävien työstäminen painottuu teoriaopiskelun viikoille.

Lähiopetuksen aikataulu ja sisältö tulevat Canvas-työtilaan ML00BW59 - 3001 Ravitsemispalvelujen perusteet
Harjoitteluvuorot BarLaureassa toteutuvat erillisen ravintolapäällikön ilmoittaman vuorolistan mukaan. Vuorolista tulee BarLaurea-työtilaan Canvasissa.

Harjoitteluvuorot BarLaureassa ovat läsnäololtaan pakollisia. Kaikki BarLaurea-vuorot ja lähiopetuksen tehtävät on tehtävä hyväksytysti arvioituna ennen opinotojakson opintopisteiden ja kokonaisarvosanan saamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit ja kirjallisuus ilmoitetaan tehtävänantojen yhteydessä lähikerroilla. Tehtävänannot ovat Canvas-työtilassa ML00BW59 - 3001 Ravitsemispalvelujen perusteet

Harjoitteluvuoroihin liittyvää materiaalia on BarLaurea-työtilassa Canvasissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei koske tätä opintojaksoa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla opiskellaan BarLaurea-LivingLabissa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson ohjelma on Canvas-työtilassa ML00BW59 - 3001 Ravitsemispalvelujen perusteet. Työtila avautuu ke 11.11.

Opintojakson aloitusinfo on ke 11.1.. klo 12.45 - 15.15.

Harjoitteluvuorot BarLaureassa alkavat perehdytykselllä ma 16.1. ja ti 17.1. BarLaurean vuorolistan mukaisesti.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoitteluvuoroissa BarLaureassa viestitään suomen kielen lisäksi myös englanniksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

BarLaurea-oppimisvuorot 24 x 7 tuntia = 168 tuntia
Lähiopetus 28 tuntia
Tiimissä tapahtuva ja itsenäinen opiskelu 74 tuntia
Yhteensä 270 tuntia
Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaa 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 10 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on noin 270 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Sisällön jaksotus on Canvas-työtilassa.
Opintojakson keskeistä sisältöä on, että opiskelija osaa
•tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja laadukkaasti:
aiheissa elintarvikehygienia ja omavalvonta, erityisruokavaliot ja ravitsemus, elintarviketieto ja tuotetuntemus,
•toimia ergonomisesti ja turvallisesti työyhteisössä
Keskeisen sisällön lisäksi tavoitteena on osata toimia vuorovaikutteisesti ja työelämälähtöisesti monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä.

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioi seuraavat asiat toteutuksella:
- Varmistat opiskelupaikkasi toteutuksella osallistumalla kurssin aloituskerralle ke 11.1. tai ilmoittamalla etukäteen poissaolosta Leila Jaakkolalle, leila.jaakkola@laurea.fi.
- BarLaureassa opiskelu tapahtuu vastuullisesti ryhmässä ja ryhmän jäsenenä.
- -Harjoitteluvuorot BarLaureassa ovat läsnäololtaan pakollisia. Vuorosta poissaolemisesta on ilmoitwttava etukäteen ravintolapäällikölle.
- Kaikki BarLaurea-vuorot ja kontaktiopetuksen tehtävät on tehtävä hyväksytysti arvioituna ennen opinotojakson opintopisteiden ja kokonaisarvosanan saamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arvioinnissa käytetään amk-tutkintosaamisen opiskelijan arviointikehikkoa, vaativuustaso1. Opintojakson tehtävä arvioidaan numeerisesti 1 - 5 tai hyv/hyl. Opintojaksolla käytetään myös itsearviointia ja vertaisarviointia.
Arviointimenetelmät, arvioinnin perusteet ja arviointikriteerit ovat A9467/3003 Laatu ravitsemispal-työtilassa Optimassa.
Tehtävät ja niiden arviointi:
1) BarLaurea-harjoitteluvuorot, yksilötehtävä, arviointi 1 - 5
2) Erityisruokavaliot ja ravitsemustehtävä, ryhmätehtävä, arviointi 1 - 5
3) Elintarviketieto-tehtävä, yksIlö/paritehtävä, arviointi 1-5
4) Työsuojelu ja ergonomia-tehtävä, yksilötehtävä, arviointi 1-5
5) Ravitsemuspassi, yksilötehtävä, arviointi HYV/HYL
6) Toimialaan tutustuminen-tehtävä, yksilö-/ryhmätehtävä, arviointi HYV/HYL
7) Kokoava itsearviointi, yksilötehtävä, arviointi HYV/HYL
LISÄKSI KURSSILLA ON MAHDOLLISUUS SUORITTAA HYGIENIAPASSI ELI HYGIANIAOSAAMISEN TESTI, JOS SITÄ EI OLE SUORITETTU.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
Arvioidaan soveltuvin osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
-toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
Arvioidaan soveltuvin osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
Arvioidaan soveltuvin osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.