Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: JY00BU41-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 - 10

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

41 - 50

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Taina Vuorela

Vastuuopettaja

Taina Vuorela

Ryhmät

  • TYJ22KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K22, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation ja yksilön valmiuksia projektijohtamisessa
- hyödyntää erilaisia menetelmiä TKI-toiminnassa ja projektijohtamisessa
- soveltaa ja ymmärtää projektitiimin ja verkostojen johtamisen ja kehittämisen näkökulmia

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelijat voivat suorittaa joko A- tai B-osion tai vaihtoehtoiset molemmat (5op + 5 op).
A-ja B-osiolle on kummallekin oma Canvas alusta.

A / Teoriaosuus itseopiskeluna lähdemateriaalia hyödyntäen (5 op)
B / LbD-menetelmä hanketoimeksiannon toteuttamisessa (5 op)

A/ Teoriaosuus (5 op)
- motivaatiotehtävä: video
- projektitehtävä: monivalintatehtävä
- johdatus projektijohtamisen ja TKI-toiminnan käsitteistöön ja menetelmiin: monivalintatehtävä
- johdatus TKI-toiminnan ja hankkeiden johtamisen valmiuksiin (kannattavuus, vaikuttavuus, viestintä): oikein/väärin tehtävä
- CASE-tehtävä (mahdollisuus tehdä parityönä) + vertaisarviointi

B/ Hanketoimeksianto-osuus (5 op): ryhmätyönä / parityönä
- sisältö- ja arviointisuunnitelma (1 op) – yhteistyössä ja neuvotellen (hanketoimija, opettaja, opiskelija)
- hanketehtävän toteutus (2 op)
- esitys toimeksiantajalle ja muille opiskelijaryhmille (0.5 op)
- reflektointitehtävä (0.5 op)
- raportti toteutuksesta + yhteisjulkaisu (1 op)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Linkit materiaaliin Laurean Finnaan löytyvät Canvas alustalta.

A / osio
- Wells, K. & Kloppenborg, T. 2018. Project Management Essentials. Business Expert Press. Ebook Central (LAUREAn kirjasto)
Chapters 1 – 7 (Introduction, Initiating a Project, Engaging Team & Stakeholders, Determining Project, Scheduling, Budgeting,
Directing Performance)
- PROJEKTITOIMINTA lehti 2/2020 seuraavat artikkelit:
- Nevalainen, A. 2020. Organisaation riskimaisema näkyväksi projekti- ja riskisalkun yhteispelillä. PROJEKTITOIMINTA lehti 2,
s. 14-18.
- Aaltonen, P. 2020. Mistä on onnistunut projekti tehty? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 24-27.
- Buttler, P. ja Oksman, R. Projektien halutaan onnistuvan. Mitkä ovat onnistumisen kriteerit? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s.
42-43.
- Halttunen, E. 2020. Projektipäällikön urapolku. Raksahommista yhden maamme suurimman lentokenttähankkeen johtoon.
PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 44-47.
- Ilama, V. 2020. Onnistuneen projektikulttuurin ytimessa. PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 48-49.
-Ahola, T. 2020. Muistithan ottaa käyttäjät mukaan projektiisi? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 66-67.
-Knardal, P. S. & Pettersen, I. J. 2015. Creativity and management control: the diversity of festival budgets. International Journal
of Managing Projects in Business, Vol. 8, No. 4, pp. 679-695.
-Zerjav, V. 2021. Why Do Business Organizations Participate in Projects? Toward a Typology of Project Value Domains, Project
Management Journal, Vol 52(3), 287-297.

B / osio: hankesuunnitelma
PMBOK. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 2021. 7th edition. Project Management Institute. (eBook Central)
Snyder-Dionisio, C. 2018. A Project Manager's Book of Tools and Techniques. Wiley. (eBook Central))

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Projekti/hankeyhteistyö tarkentuu opintojakson aloitukseen mennessä.

Teoriaosuus itseopiskeluna lähdemateriaalia hyödyntäen
LbD-menetelmä hanketoimeksiannon toteuttamisessa

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitusinfo: keskiviikkona 7.9.2022 klo 16.30 - 19.30
Loppuseminaari (esitykset ja vertaismentorointi): keskiviikkona 23.11.2022 klo 16.30 - 19.30

Hanketoimeksiannon 'välitsekkaukset' sovitaan aloitusinfossa osallistujien kanssa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Mikäli opiskelija on estynyt perustelluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käytetään lähdemateriaalina kansallista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
Perehdytään myös kansainväliseen hankemaailmaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Teoriaosuus: itseopiskelumateriaalit Canvasissa (5 op = 133,5h)
Hanketoimeksiannon suorittaminen LAUREAn hankkeessa (5 op = 133,5h)

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään projektijohtamisen perusteisiin (osio A) ja sovelletaan niitä LAUREAn hankkeen toimeksiannoissa (osio B).

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Arvioinnin kohteet:
A-osio: teoriaosuuksiin liittyvät motivaatiovideo, teoriaan liittyvät monivalintatehtävät ja soveltava case-tehtävä+vertaisarviointi; hankesuunnitelmaan perehtyminen
B-osio: hanketoimeksiantoon liittyväte tehtävät (suunnitelma, tehtävän toteutus ja esitys, raportointi + julkaisu, reflektointitehtävä)
Lisätietoja Canvas alustoilta: painotukset, arviointimenetelmät, arvioijat ja arvioinnin ajankohta.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta: teoriaosuus; hanketoimeksianto)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta: hanketoimeksianto ja case-tehtävä)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu: hanketoimeksianto)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti (hanketoimeksianto ja case-tehtävä).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta: teoriaosio, hanketoimeksianto ja case-tehtävä)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta: projektijohtamisen teoriakatsaus; hanketoimeksianto, case-tehtävä)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu: case-tehtävä ja hanketoimeksianto)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä: hanketoimeksianto ja case-tehtävä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta: hanketoimeksianto; case-tehtävä)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu: hanketoimeksianto; case-tehtävä)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä; hanketoimeksianto; case-tehtävä)