Siirry suoraan sisältöön

Organisaation strateginen uudistumiskyky (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BV26-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 55

Koulutus

  • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus

Opettaja

  • Hanna-Kaisa Ellonen
  • Johanna Aalto
  • Kati Pallasaho

Ryhmät

  • HYD122SJ
    Strateginen johtaminen, yamk, S22, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- analysoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja organisaation strategiseen uudistumiseen
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida strategisia kehitysprojekteja erilaisissa toimintaympäristöissä
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan 4 webinaarina. Arviointi kohdistuu kahteen yksilötehtävään ja yhteen ryhmätehtävään.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaaleista informoidaan Canvas-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Mikäli koet, että sinulla on relevanttia osaamista suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin, keskustele opinnon opettajan kanssa opinnon valinnaisista suoritustavoista.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Toinen opinnon opettajista on työelämän edustaja ja tuo vahvan näkemyksen käytännön strategiatyöstä ja kehittämisestä opinnolle.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Kokonaisuudessaan 5 opinintopistettä vastaa noin 130 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Opiskelijan työ koostuu (laskennallisesti)
* webinaareihin osallistumisesta 12 tuntia ja niihin valmistautumisesta
* ennakkotehtävä 10 tuntia
* yksilötehtävästä 40 tuntia
* ryhmätehtävästä 50 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

Käytännön strategisen kehittämisen näkökulmia / Kati Pallasaho, Lindström
*Foresight-työ, asiakastarpeiden tunnistaminen strategisen kehitystyön pohjana
*Strategiaportfolion johtaminen
*Palvelukehityksen portfolio
*Jatkuva strategiatyö / vuosittainen päivitys

Strategisen uudistumisen näkökulmia / Hanna-Kaisa Ellonen, Laurea
* Effectuation vs. causation
* Dynaamiset kyvykkyydet
* Strategic renewal -tutkimuksen katsaus
* Uudistumiskyvyn elementit

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.