Siirry suoraan sisältöön

Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BV01-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2.5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYD4), Verkkokampus

Opettaja

  • Kaisa Airo
  • Ville Saarikoski

Vastuuopettaja

Kaisa Airo

Ryhmät

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvata kollektiivisen älykkyyden synnyn ja älykkyyden lajit
- kuvata arvon luonteen verkostoissa
- tunnistaa ja arvioida yksilön merkitystä ja toiminnan vaikutuksia eritasoisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä
- analysoida ja soveltaa systeemistä lähestymistapaa verkostoissa
- toimia sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä
- tunnistaa tiedon/informaation roolin arvoa luovassa prosessissa

Toteutustapa

[Kirjaa tähän keskeinen tieto opintojakson toteutustavasta, oppimisympäristöstä sekä ohjaus- ja viestintäkäytänteistä. Huomioi erityisesti opiskelijan kannalta tärkeä työskentelytavan kuvaus. Voit käyttää ja muokata alla olevia mallilauseita, joita on alla listattu toteutusmuodoittain. Muistathan kertoa ja perustella, jos läsnäoloa opetuksessa vaaditaan. Huomaa poistaa turha teksti (ml. väliotsikot).

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Osittain automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan osittain itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Itsenäisesti opiskeltavan osuuden lisäksi opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa. Opetuskertojen tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen Canvasissa. Opinnossa on/ei ole pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta: palautteenanto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen sekä vertaispalautteen antamiseen.

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta / tallennetaan (ja on katsottavissa jälkikäteen Canvasissa). Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta / tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

[Merkitse tähän tiedot käytettävistä kirjoista tai artikkeleista. Lisää linkit Laurean Finnaan.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä Laurea-kirjastoon ja kerro, mille opintojaksolle kirjoja tarvitaan ja kuinka paljon opiskelijoita on. Kirjasto voi auttaa myös sopivan tietoperustan etsimisessä.]

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

[Kuvaa tässä projekti/hankeyhteistyö sekä muu työelämän kanssa tehtävä yhteistyö.
Tämän tietokentän sisältöjä tarkastellaan seurattaessa toteutustapoja ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Kentän täyttäminen ei korvaa PRM-kirjauksen tarvetta.]

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

[Kerro esim. toteutuksen tehtävien palautuksesta, tenttien ja uusintamahdollisuuksien ajankohdista. Varsinainen toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa suoraan toteutuksen varauksina, joten näitä tietoja ei tarvitse tässä kentässä toistaa.]

Kansainvälisyys toteutuksella

[Kuvaa tässä kansainvälisyyden toteutumista opintojaksolla (esim. kansainväliset yhteistyötahot).
Tämän tietokentän sisältöjä tarkastellaan seurattaessa toteutustapoja ja strategisten tavoitteiden toteutumista.]

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

[Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Voit arvioida opiskelijan ajankäyttöä eri kokonaisuuksissa/tehtävissä. Kuormittavuuden laskemiseen löydät työvälineen Pepin opettajan työpöydän valikosta ”Toteutukset”. ]

Sisältö ja sen jaksotus

[Kuvaa opinnon sisältö tiiviisti työelämän kielellä. Esim. jos opetat ohjelmoinnin perusteita, kerro myös mitä ohjelmointikieltä opetetaan. Tästä kentästä pitäisi löytyä samoja sanoja, kuin työpaikkailmoituksista. Kenttä toimii tekoälyä käyttävän palvelun perusteena jatkossa opintojen, työpaikkojen ja henkilökohtaisen osaamisen vertailussa.]

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

[Mikäli toteutuksen tiedoissa on ilmaistu, että toteutukselle on varattu paikkoja Avoimen AMK:n tai 3AMKin tai opiskelijoille, kerro kohderyhmälle varattu paikkamäärä tässä. Tarvittaessa tässä myös ilmaistaan mille kohderyhmälle täydentävän osaamisen opinto on ensisijaisesti kohdennettu, jos kohderyhmällä halutaan olevan etusija opintototeutukselle hyväksyttäessä.]

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy [Canvasista, Teamsistä, jos muualta mistä; voit myös lisätä OneDrive linkin].

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

[Ohje: Kirjaa tähän arvioinnin kohteet, painotukset, arviointimenetelmät, arvioijat ja arvioinnin ajankohta.]

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.