Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden mallit ja ratkaisut (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BV00-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYV7), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Olli-Samuli Sahimaa
  • Aletta Purola

Ryhmät

  • HYV722SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- ymmärtää, mitä kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisilla toimintamalleilla ja arvonluonnilla tarkoitetaan
- analysoida ja kehittää kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja
- tunnistaa ja kehittää (ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti) kestävän arvonluonnin mahdollisuuksia yrityksissä ja
- muissa organisaatioissa
- hyödyntää työssään kestävän kehityksen ja kiertotalouden tutkimusta ja kirjallisuutta

Toteutustapa

Kurssin hyväksytytsti suoritettuaan opiskelija:

1) tietää mitä kiertotalouden mukaisilla liiketoimintamalleilla tarkoitetaan
2) tunnistaa eri tapoja edistää kiertotaloutta yhteiskunnallisella tasolla
2) osaa analysoida ja kehittää kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja eri liiketoiminnallisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa.
4) osaa hyödyntää kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoiminnan keskeistä kirjallisuutta.

Toteutus koostuu itseopiskelumoduuleista (Canvas) sekä kahdesta kontaktipäivästä verkossa. Itseopiskelumateriaalien omaksumista testataan Canvasissa suoritettavien verkkotenttien avulla. Lähipäivien (pe 16.12.- la 17.12.2022) aikana opiskelijat yhteiskehittävät kiertotalouteen pohjautuvan liiketoimintamallin CELLL-työkalun avulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit ilmoitetaan Canvasissa opintojakson alettua.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Lähipäivien aikana liiketoimintamallia voidaan kehittää opettajien määrittelemille case-yrityksille tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi ehdottaa omaa yrityscasea ottamalla yhteyttä toiseen opettajaan (aletta.purola@laurea.fi).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kontaktipäivät pe 16.12.- la 17.12.2022.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Kurssilla hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Lisäksi CELLL-työkalu on kehitetty kansainvälisessä CIRC4Life-tutkimushankkeessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Toteutus on suunniteltu ensisijaisesti Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtamisen YAMK -koulutuksen opiskelijoille. Lisäksi vähintään 5 paikkaa on varattu muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.