Siirry suoraan sisältöön

Muutosjohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BQ87-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

41 - 80

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Hanna-Kaisa Ellonen
  • Johanna Aalto

Vastuuopettaja

Hanna-Kaisa Ellonen

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)

Ryhmät

  • TYJ22KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K22, yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Osaa vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä
Osaa arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon
Osaa suunnitella ja arvioida strategisia kehitysprojekteja
Osaa tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan ja esimiestyötään
Osaa analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa ja sillä hyödynnetään Canvas-oppimisalustaa. Opintoon ei sisälly lukujärjestykseen aikataulutettuja tapaamisia, vaan opiskelijat voivat edetä opinnolla omaan tahtiin perehtymällä opetusmateriaaliin ja suorittamalla opintojakson tehtäviä. Osa tehtävistä on 3 hengen pienryhmätehtäviä ja niiden osalta aikataulu on luonnollisesti riippuvainen myös pienryhmän muiden jäsenten aikatauluista.

Lukukauden alkupäässä järjestetään Zoomissa vapaaehtoinen tilaisuus, jolloin opiskelijat voivat esittää kysymyksiä opettajalle. Tilaisuuden aikataulusta informoidaan syksyn alussa Canvasissa opiskelijoille.

Opettaja arvioi palautettuja suorituksia opintojakson edetessä ja opiskelija saa opintojakson suoritusmerkinnän viimeistään kuukausi viimeisen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ja suositeltu kirjallisuus on listattu opintojakson Canvas-oppimisalustalle. Materiaalit on saatavina sähköisinä (videot, tieteelliset artikkelit).

Lisäksi opiskelijan itse etsimä materiaali muutosjohtamiseen liittyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla hyödynnetään oppimateriaalina myös videoita, joilla eri toimialoilla työskentelevät johtajat kuvaavat kokemuksiaan muutosjohtamisesta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso on avoinna 15.8.2022 - 15.12.2022. Opiskelijan tulee palauttaa kaikki opintojakson tehtävät 15.12.2022 kello 23:55 mennessä.

Opiskelija saa kunkin tehtävän arvioinnin viimeistään kahden viikon päästä palautuksestaan. Opiskelija saa opintojakson suoritusmerkinnän viimeistään kuukausi viimeisen tehtävän palautuksen jälkeen. Opintojakso on siis mahdollista suorittaa (ja saada suoritusmerkintä) myös koko lukukautta nopeammin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Opiskelijan työmäärä koostuu itsenäisestä opiskelusta, oppimateriaaliin perehtymisestä ja oppimistehtävien suorittamisesta.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu 6 eri moduulista. Kukin moduuli sisältää tiiviin tietoperustan, ohjeet itsenäiseen opiskeluun sekä arvioitavan tehtävän.

Moduulien teemat ovat:
* Muutosjohtaminen
* Muutos yksilön tasolla
* Muutos organisaation tasolla
* Muutosviestintä
* Yhteiskunnallinen muutos
* Minä muutoksen johtajana

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.