Siirry suoraan sisältöön

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN79-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
  • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Soili Martikainen
  • Seija Tiainen
  • Ilona Frisk

Vastuuopettaja

Seija Tiainen

Ryhmät

  • HTA223KA
    Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
- määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
- kehittää yritysturvallisuutta
- riskienhallinnan periaatteet sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät

Toteutustapa

Lähi- ja virtuaaliopetusta sekä omatoimista opiskelua ja aiheisiin liittyviä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Jaksolla hankittua teoriaosaamista sovelletaan ja projektityöskentelyä harjoitellaan ryhmissä toteutettavalla turvallisuudenkehittämisprojektilla.
Oppimisalustan toimii Canvas ja kaikki viestintä tapahtuu sen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit Canvasissa
Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta. Vaihtehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Intrasta.

Mikäli haluat osoittaa osaamisesi näytöllä, ilmoittautu opintojaksolle, ole yhteydessä jakson vastuuopettajaan ennen jakson alku ja toimita hänelle osaamisanalyysisi.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Turvallisuudenkehittämisprojekti tehdään ryhmän itse hankkimaan työelämäkohteeseen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kaikki jakson tehtävät on tehtävä määritellyn aikataulun mukaisesti (myöhästyneitä palautuksia ei huomioida). Hylätty tentti on mahdollista uusia 2 kertaa toteutuksen aikana (tentistä poissaolo lasketaan yhdeksi ykheksi suorituksesksi).Tarkemmat tiedot aikataulusta löytyvät jakson työtilasta. Lähiopetusta ja ohjausta on tarjolla jakson kalenteriin merkittyinä aikoina,

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot,pienryhmätehtävien ja projektien esitykset, tentti 45 h
Pienryhmätehtävät ja projektityöskentely 100 h
Itsenäinen opiskelu 125h
Yhteensä 270 h /opiskelija

Sisältö ja sen jaksotus

Yritysturvallisuuden viitekehyksenä toimii Elinkeinoelämän Yritysturvallisuusmalli EK 2016.

Jaksolla opiskellaan
- riskienarviointimenelmiä (Potentiaalisten ongelmien analysointi POA, Mitä jos, Tapahtumapuu analyysi ja Vikapuuanalyysi) sekä teorian että käytäntöön soveltamisen kautta.
- inhimillisten tekijöiden vaikutusta toimintaan ja riskienarviointiin
- turvallisuusalan lainsäädäntöä
- arvioja ja etiikkaa
Turvallisuudenkehitäämisprojektissa sovelletaan jaksolla opiskeltuja asioita käytäntöön ja kehitetään työelämäkohteen turvallisuutta ja opetellaan projektityöskentelyä (projektin suunnittelu, projektin raportointi sekä projektin tulosten esittely). Teorian opiskelu ja projekti limittyvät niin, että projektissa hyödynnetään teorian opiskelussa hankittua osaamista..

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Jaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia.
Jakson tentti on suoritettava hyväksytysti, sekä jakson tehtävät ja projekti on palautettava. Kukin jakson tehtävä arvioidaan omana kokonaisuutena arviointikriteerejä noudattaen. Tehtävät ja tentti, sekä projekti kerryttävät pisteitä, joiden perusteella jakson arvosana muodostuu.

Hylätty (0)

alle 100 p tai osa tehtävistä tekemättä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: 100- alle 120 p
2: 120- alle 140 p

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: 140- alle 160 p
4: 160- alle 180 p

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: 180-200 p

Lisätiedot

Voit korvata tämän opintojakson teoriaosuuden 5 opintopistettä (5 op) suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) MOOC-toteutuksella (Massive Open Online Course).