Siirry suoraan sisältöön

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN79-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Rauno Hammarberg
  • Anja Aatsinki
  • Timo Ryynänen

Vastuuopettaja

Timo Ryynänen

Ryhmät

  • HTA222SN
    Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
- määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
- kehittää yritysturvallisuutta
- riskienhallinnan periaatteet sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät

Toteutustapa

Lähi- ja virtuaaliopetusta sekä omatoimista opiskelua ja aiheisiin liittyviä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Jaksolla hankittua teoriaosaamista sovelletaan ryhmissä toteutettavalla turvallisuudenkehittämisprojektilla.
Oppimisalustana toimii Canvas ja kaikki viestintä tapahtuu sen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit Canvasissa
Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta. Vaihtehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Turvallisuudenkehittämisprojekti tehdään yhteisesti tarjottuun tai ryhmän itse hankkimaan työelämäkohteeseen (tarkentuu toteutuksen alkaessa)

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kaikki jakson tehtävät on tehtävä määritellyn aikataulun mukaisesti (myöhästyneitä palautuksia ei huomioida). Hylätty tentti on mahdollista uusia 2 kertaa toteutuksen aikana (tentistä poissaolo lasketaan yhdeksi yhdeksi suoritukseksi).Tarkemmat tiedot aikataulusta löytyvät jakson työtilasta. Lähiopetusta ja ohjausta on tarjolla ryhmän lähikertojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot,pienryhmätehtävien ja projektien esitykset, tentti 45 h
Pienryhmätehtävät ja projektityöskentely 100 h
Itsenäinen opiskelu 125h
Yhteensä 270 h /opiskelija

Sisältö ja sen jaksotus

Yritysturvallisuuden viitekehyksenä toimii Elinkeinoelämän Yritysturvallisuusmalli EK 2016.

Jaksolla opiskellaan
- riskienarviointimenelmiä (Potentiaalisten ongelmien analysointi POA, Mitä jos, Tapahtumapuu analyysi ja Vikapuuanalyysi) sekä teorian että käytäntöön soveltamisen kautta.
- inhimillisten tekijöiden vaikutusta toimintaan ja riskienarviointiin
- turvallisuusalan lainsäädäntöä
- arvoja ja etiikkaa
Turvallisuudenkehitäämisprojektissa sovelletaan jaksolla opiskeltuja asioita käytäntöön ja kehitetään työelämäkohteen turvallisuutta ja opetellaan projektityöskentelyä (projektin suunnittelu, projektin raportointi sekä projektin tulosten esittely).

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Jaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia.
Jakson tentti on suoritettava hyväksytysti, sekä jakson tehtävät ja projekti on palautettava. Kukin jakson tehtävä arvioidaan omana kokonaisuutena arviointikriteerejä noudattaen. Tehtävät ja tentti, sekä projekti kerryttävät pisteitä, joiden perusteella jakson arvosana muodostuu.

Hylätty (0)

0 - alle 100 p tai osa tehtävistä tekemättä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: 100- alle 120 p
2: 120- alle 140 p

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: 140- alle 160 p
4: 160- alle 180 p

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: 180-200 p

Lisätiedot

Voit korvata tämän opintojakson teoriaosuuden 5 opintopistettä (5 op) suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) MOOC-toteutuksella (Massive Open Online Course).