Siirry suoraan sisältöön

Premium - asuntojen markkinointi, markkinoinnin kohderyhmät, markkinointiviestintä. (10 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BU31-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, liko

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

4 - 7

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Pyry Airaksinen

Vastuuopettaja

Pyry Airaksinen

Ryhmät

  • HLB222SA
    Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

opiskelija osaa
- toteuttaa markkinoinnin kehittämisprojektin tiimissä
- arvioida asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksiä, erilaisia asiakastarpeita ja -ratkaisuja
- toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti

Toteutustapa

Projekti suoritetaan yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa P2P-oppimisympäristössä.

Projektin sisältö: Premium - asuntojen markkinointi. Markkinatutkimus; mikä on laadukasta asumista? Mitä tekijöitä erilaiset kohderyhmät arvostavat uudisasunnoissa, miten kohderyhmille viestitään, mitkä ovat viestinnän kanavat?
Markkinoinnin kohderyhmäajattelu, markkinointiviestinnän suunnittelu, markkinatutkimus, brändi.

Projektista voi saada osaamista ja opintopisteitä myös muihin moduuleihin, LYK.

Ohjausajoista ja viestintäkäytänteistä sovitaan projektikohtaisesti. Ohjaajatapaamiset Hyinkään kampuksella.
Projekti sopii monimuoto-opiskelijoille.

Jos opiskelijapaikat tässä projektissa täyttyvät, opiskelija voi hakea jälki-ilmoittautumisessa niihin projekteihin ja opintojaksoihin, joissa on vielä tilaa.

Laurea pidättää oikeuden muutoksiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektin aihepiiriin tarvittava lähdeaineisto, valitaan projektissa erikseen projektin toimeksiannon jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Projektin toimeksiantaja: Kiinteistökehitysyhtiö

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Projektin Pre-briiffi 23.8.2022 klo 14-15
Projektinbriiffi 30.8 klo 900-1030
Projektia ohjataan viikoittain tiistaisin klo 900-1000.

Lisäksi projektitiimi sopii aloitusbriiffin jälkeen oman ajankohdan projektin työstämiseksi.

Ohjaajat lähettävät projektiin hyväksytyille briiffikutsun vielä erikseen noin viikkoa ennen aloitusibriiffiä.

Opiskelijana voit vertailla Lukkarikoneessa ohjausaikoja ja valita projektit/opinnot, jotka eivät osu päällekkäin. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV yhteyksiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija käyttää projektiin työaikaa yhteensä n. 16 tuntia viikossa eli tiimityöskentelyyn n. 8 h ja itsenäiseen työskentelyyn n. 8 h viikossa.

Sisältö ja sen jaksotus

Premium - asuntojen markkinointi ja markkinointiviestintä. Kohderyhmämarkkinointi, markkinointiviestintäsuunnitelma. Markkinatutkimus.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa.

Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. ”

[Mikäli toteutuksen tiedoissa on ilmaistu, että toteutukselle on varattu paikkoja Avoimen AMK:n, 3AMKin tai väyläopintojen opiskelijoille, kerro kohderyhmälle varattu paikkamäärä tässä. Tarvittaessa tässä myös ilmaistaan mille kohderyhmälle täydentävän osaamisen opinto on ensisijaisesti kohdennettu, jos kohderyhmällä halutaan olevan etusija opintototeutukselle hyväksyttäessä.]

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy [Canvasista, Teamsistä, jos muualta mistä; voit myös lisätä OneDrive linkin].

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Projektin arvioinnissa noudatetaan Laurean arviointikriteereiden vaatimustasoa I. Arviointiin perehdytään projektin alkaessa. Arviointikriteerit löytyvät myös opiskelijaintrasta > Opintosuoritukset ja arviointi > Arviointi.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan tulee tarvittaessa ”täydentää projektin osaamistavoitteista puuttuvaa osaamista, kunnes osaaminen voidaan arvioida hyväksytyllä tasolla. ” (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei muuta ole ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Lisätiedot

Projektissa syntyy vastaavaa osaamista kuin opintojaksolla HL00BQ78 Markkinoinnin perusteet, joten molempia opintojaksoja ei voi sisällyttää tutkintoon.