Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja johtajuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BT79-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Lasse Kivinen
  • Sini Setälä

Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ryhmät

  • HTA222KA
    Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Lähiopetusta. ZOOM-etäopetusta erikseen ilmoitettavalla ajankohtana. Opintojakso sisältää tiimityöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja arvioitavia/ ei arvioitavia tehtäviä. Opintojaksolle osallistujat muodostavat 4-5 hengen ryhmiä, joissa työskennellään myös opetuspäivien välissä. Ryhmien kokoonpanoja kannattaa pohtia etukäteen.
Toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille. https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheislukemisto (esim.):
Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013
Lukupiiritehtävän lukumateriaali julkaistaan Canvas-työtilassa kurssin alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähipäivät ovat opiskelijan oppimisen kannalta tärkeitä.
Opintojakson ja tehtävien tarkempi aikataulu julkaistaan Canvas-työtilassa ennen jakson aloitusta. Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, kirjallisuuteen ym. lähdemateriaaliin tutustumisesta, ryhmätöistä ja -esityksistä. Aloituspäivänä läsnäolopakko jolla opiskelija varmistaa kurssipaikkansa.
Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvas-työtilassa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan ajoissa opiskelijoille mm. Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia.
Keskeinen sisältö:
Opintojaksossa perehdytään johtamisen ja esihenkilötyön kokonaisuuteen.
Opintojaksolla tarkastellaan johtamista ja esihenkilötyötä mm. seuraavista näkökulmista:
Johtaminen, johtajuus ja esihenkilöstyö
Itsensä johtaminen
Esihenkilö strategian jalkauttajana
Ryhmien ja tiimien johtaminen
Motivaatio, motivointi
Esihenkilö työhyvinvoinnin johtajana
Työhyvinvointitoiminnan kehittämisen keinot
Omien esihenkilöominaisuuksien ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen.

Opintojakson viestintä tapahtuu Canvasin kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ohjausta annetaan myös Canvasin ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.
Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo ja aktiivisuus jaksolla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan. Lisäksi lehtorit antavat tarkemmat arviointiohjeet omista tehtäväkokonaisuuksistaan.
KIITETTÄVÄ
arvosana 5
Opiskelija osaa:
• Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
• Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
• Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.
• Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
• Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
• Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
• Edistää ryhmän toimintaa.
• Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.
HYVÄ
arvosana 3
Opiskelija osaa:
• Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
• Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan.
• Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
• Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
• Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
• Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
• Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
• Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
TYYDYTTÄVÄ,
arvosana 1
Opiskelija osaa:
• Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
• Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
• Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
• Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
• Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
• Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
• Toimia ryhmän jäsenenä.
• Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.