Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin perusteet (10 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BQ78-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 85

Koulutus

 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

 • Tarmo Pallari
 • Laura Salmi

Vastuuopettaja

Laura Salmi

Ryhmät

 • NDA222KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K22, Leppävaara
 • NKA222KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
- soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja
- hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun
- toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
- tehdä markkinoinnin kehittämisprojektin tiimissä

Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkkototeutuksena. Opintojaksolla on sekä ryhmätehtäviä että yksilötehtäviä. Opintojaksolla käytetään Canvas oppimisympäristöä.

Opintojakson esittely tapahtuu Zoomissa 8.9.2022 klo 16-17. (Tapaamisen Zoom -osoite: https://laurea.zoom.us/j/67150953422.)

Opiskelijan tulee suorittaa orientaatiotehtävä aikataulun mukaisesti varmistaaksensa paikkansa opintojaksolla. Orientaatiotehtävän deadline on 15.9.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla hyödynnetään seuraavia kirjoja
Yrityksen asiakasmarkkinointi. Bergström & Leppänen. 2015
Komulainen: Menesty digimarkkinoinnilla 2018
Aminoff, J. & Rubanovitsch M.2015 Ostovallankumous
Marko Filenius, Digitaalinen asiakaskokemus: menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa
Kotler: Marketing 4.0 moving from traditional to digital 2016

Opintojaksolla on käytössä myös muuta materiaalia, jotka on ilmoitettu opintojakson työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Näytöt suoritetaan Laurean normaalin käytännön mukaisesti. Katso lisätietoa Linkistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson verkkotapaamiset on määritelty opintojakson ajoitus -osiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 opintopistettä, joka vastaa noin 270 tunnin työmäärää

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- Käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- Määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
- Soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja
- Hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun
- Toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa

Lisäksi opintojaksoon kuuluu soveltava analyysitehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy opintojakson työtilasta Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvioinnin painotukset ovat seuraavat
- Markkinoinnin ja myynnin perusteet moduuli muodostaa 30%
- Asiakaskokemus 20%
- Soveltava analyysitehtävä 50% kokonaisarvosanasta.

Koko opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisäksi opintojaksolla on tehtäväkohtaisia tarkennuksia arviointikriteereihin. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]